تحلیلی بر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای مالی -اقتصادی بهسازی و نوسازی شهری (مطالعه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ، ایران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به دلایلی چون مخاطرات جدی سرمایه گذاری و جذابیت بس ناچیز سرمایه گذاری، معمولا با روش های رایج امکان پذیر نیست و یا به کندی صورت می گیرد. با شناسایی و تدقیق روش ها و ابزارهای تامین مالی پروژه ها،‌ این امکان را فراهم می شود که تصمیم گیرندگان در حیطه تامین مالی بتوانند با در دست داشتن ظرفیت های بازار مالی کشور، به چینش ترکیب بهینه ای از مشارکت کنندگان مختلف در تامین منابع مالی آن ها دست یابند. بدین منظور اولین موضوعی که طبق روال قابل بحث می باشد، چگونگی تامین منابع مالی است. در این پژوهش ابتدا مهمترین روشهای تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و عمده معیارهای تاثیر گذار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بدست آمده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP وزن‌های نسبی معیارهای منتخب تاثیر گذار و وزن‌های نسبی روشهای منتخب تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارها را سنجیده و در نهایت، رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در پژوهش حاضر، بدست آمد. بر اساس رتبه بندی انجام شده بر اساس تحلیل سلسله مراتبی ، مهم ترین معیارها از نظر کارشناسان مربوطه و سرمایه گذاران ، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزنهای نسبی 0/278، 0/263 و 0/231 بوده است. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با وزن های نهایی به ترتیب 0/325 و0/237 توصیه شده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی بعدی را کسب کرده اند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the efficiency and effectiveness of financial instruments-economic Rehabilitation and Renovation (Case Study: District 20 of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Javad Karimi 1
 • Rahim Sarver 2
1 PhD Student in Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahre rey Branch, Tehran, Iran.
2 Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. Rahim Server Farzaneh Salami Bakhtiar Ezzatpanah Recreating the quality
چکیده [English]

Extended Abstract 
Introduction
Due to the huge capacity of worn-out structures in the cities of the country, revitalization and reconstruction of these structures can be the key to solving the housing problem and other urban problems. In addition to providing the land needed for housing production in metropolises, worn-out structures can also solve a large part of the cultural and social problems of metropolises by rehabilitating them (Sarvar et al., 1400, 84). Financing worn-out renovation projects for reasons such as serious investment risks and very low investment attractiveness is usually not possible or is done slowly with conventional methods. By identifying and refining the methods and tools of project financing, ‌ it is possible for decision makers in the field of financing to be able to have an optimal combination of different participants in financing resources by holding the capacities of the country's financial market. Achieve their finances.
Methodology
For this purpose, the first issue that can be discussed according to the procedure is how to provide financial resources. In this research, first, the most important financing methods for the improvement and renovation of worn-out urban structures and the main effective criteria for selecting the appropriate financing method have been obtained through library and field studies. Then, through a questionnaire and based on AHP hierarchical analysis method, the relative weights of the selected effective criteria and the relative weights of the selected financing methods for each of the criteria were measured and finally, the ranking of financing methods used in the present study, Was obtained.
 
Results and Discussion
Based on the ranking based on hierarchical analysis, the most important criteria for relevant experts and investors are the criteria of higher rate of return, more participation in the private sector and the provision of more funds with relative weights of 0.278, 0.263 and 0.231. have been.
Conclusion
Among the mentioned financing methods, the research results of two methods of participation bonds and private sector investment with final weights are recommended as 0.325 and 0.237, respectively, and the three methods of project shareholder, metric sale and obtaining facilities from the final weights bank Have earned the next.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing
 • participation
 • improvement and renovation
 • worn-out tissue
 • hierarchical analysis process AHP
 1. اردشیری، مهیار (1383). بررسی بازتاب های اقتصادی مداخله در بافت های کالبدی شهرها،‌ نمونه موردی اجرای طرح زیرگذر خیابان زند شیراز، فصلنامه هفت شهر، دوره 1، شماره 15 و 16، صص. ‌66 و 75.
 2. جعفرزاده نجار، مجید و جنتی، مینا (۱۳۸۸). شیوه‌های موفق تأمین مالی از محل منابع داخلی در طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، چاپ اول، صص. ۵۲۰-۵۶۳.
 3. جودی، اکرم (۱۳۷۸). چگونه مقاله های تحقیقی بنویسیم؟. مجموعه فقه و اصول، چاپ اول، تهران: ندای صادق، شماره 16، صص. 9-23 .
 4. رنجبریان، مسعود (۱۳۸۹). توسعه منابع مالی جدید، پیش شرط تحقق پذیری برنامه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده، دومین همایش بهسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده ی شهری، صص. ۱۳۵-
 5. سرور، رحیم؛ سلامی، فرزانه و عزت پناه، بختیار (1400). جایگاه فضاهای عمومی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت ناکارآمد (مطالعه موردی: محله امام زاده یحیی )، فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 19، شماره 68، صص، 83 -101.
 6. شماعی، علی و پور احمد، احمد (۱۳۸۶). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 7. فرهادی، روح اله؛ حیدر آبادی، وحید و موسوی، محسن (۱۳۸۸). طراحی ابزارهای نوین تامین مالی جهت ترمیم بافت های فرسوده شهری، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، چاپ اول.
 8. موحد، علی؛ شماعی، علی و اوهانی زنوز، نبی (1397 ). ارزیابی محله گرایی در طرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 تهران )، فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دوره 16، شماره 59، صص. 122 –
 9. مویدفر، رزیتا؛ صامتی، مجید و علومی، سارا (1390). اولویت بندی روش های تامین مالی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان ) مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال 5، شماره 17، صص.  69 - 84 .
 10. هیبتی، فرشاد. (۱۳۷۸). ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مجله تحقیقات مالی، شماره 13و 14، صص. 32-49.
 11. Ardashiri, M. (2004). Investigation of economic reflections of intervention in the physical tissues of cities, Case study of the implementation of the underpass project of Zand Street in Shiraz, Haft shahr Quarterly, No. 15 and 16.pp.66-75. [Persian].
 12. Caves, R.E. (1999). Spillovers from Multinationals in Developing Countries: Some Mechanism at Work. Manuscript Prepared for William Davidson Confrence on the Impact of Foreign Investment on E$merging Markets, University of Michigan, Ann Arbor .
 13. Farhadi, R., Haidarabadi,V. & Mousavi, M. (2009). Designing new financing tools for repairing worn-out urban structures, Second International Conference on Financing System Development in Iran, Sharif University of Technology ,Studies Center, First Edition [Persian].
 14. Heibati, F. (1999). Evaluation of Parent Investment Companies Based on Analytic Hierarchy Process (AHP), Journal of Financial Research, No.13and14, pp.32-49. [Persian].
 15. Jafarzadehnajjar, M. & Jannati, M. (2009). Successful methods of financing from internal sources in the plan of improving and renovating worn-out tissue, the Second International Conference on Financing System Development in Iran, Sharif University of Technology Studies Center, First Edition. [Persian].
 16. Joudy, A. (1999). How to write research articles? Collection of jurisprudence and principles, first edition, Tehran, Nedaye Sadegh, No.16, pp. 9-23. [Persian].
 17. Moayedfar, R., Sameti, M. & Olumi, S. (2011). Prioritization of financing methods in urban worn-out structures (Case study: Isfahan) Urban and regional studies and researches. Vol.5, No. 17, pp. 69-84. [Persian].
 18. Movahed, A., Shamaei, A. & Ohanizonouz, N. (2018). Evaluation of Neighborhoodism in Improvement and Renovation Plans of Urban Dilapidated Texture (Case Study: District 10 of Tehran), Scientific and Research Quarterly of the Geographical Association of Iran, Vol. 16, No. 59, pp. 122-138. [Persian].
 19. Ranjbarian, M. (2010). Development of new financial resources, a precondition for the realization of programs for renovation and improvement of worn-out structures, the second conference for the improvement and regeneration of worn-out urban structures, pp. 135-150. [Persian].
 20. Sapte, W. (1997). Project finance: The guide to financing build-operate-transfer projects. Hong Kong: Euro money Books.
 21. Shamaei, A. & Poorahmad, A. (2007). Urban Improvement and Renovation from the Perspective of Geography, Tehran: Institute of Publishing and Printing, University of Tehran, p. 402. [Persian].
 22. Sarvar, R., Salami, F. & Ezzatpanah, B. (2021). The position of public spaces in the implementation of inefficient tissue regeneration policies (Case study: Imamzadeh Yahya neighborhood), Scientific and Research Quarterly of the Geographical Association of Iran, Vol.19, No. 68, pp. 83-101. [Persian].