دوره و شماره: دوره 21، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 1-237 (بهار1402صفحۀ 237-1. ) 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی ابعاد و زمینه های اتحاد راهبردی کشورها و جنبش های محور مقاومت

صفحه 1-18

هوشنگ بختیاری؛ محمود واثق؛ حسن کامران؛ محمد حسین رامشت


مقاله مستخرج از رساله دکتری

امکان سنجی حمل‌ونقل عمومی در رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر خوی

صفحه 37-56

حبیب شکرزاده سوره؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تعیین راهبردهای مؤثر جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری با رویکرد آینده نگری(موردمطالعه: شهر اردبیل)

صفحه 83-130

حمید لطف اللهیان؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

تببین سیر و روند نظام تقسیمات کشوری در ایران باستان و ارائه پیشنهادات برای نظام تقسیمات فعلی

صفحه 131-156

سید مهدی موسوی شهیدی؛ مرجان بدیعی ازنداهی