نقش کسب و کارهای معدنی در بهبود سرمایه های معیشتی پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آزادشهر

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

وجود مواد معدنی برای رفاه انسان و زندگی اجتماعی ضروری است و استخراج آنها هم با فرصت‌ها و هم با چالش‌های فراوان همراه است. چالش‌ها برای هر جامعه‌ای که به دنبال حفظ یک زندگی اجتماعی سالم و پررونق در اطراف یک معدن دارند در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی نقش کسب و کارهای صنعتی (معدنی) در بهبود سرمایه‌های معیشتی پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آزادشهر می‌باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای و پیمایش میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شاغلان در صنعت معدن زغال‌سنگ آزادشهر تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر به عنوان حجم نمونه جهت تکمیل پرسشنامه‌های در طیف لیکرت 5 گزینه‌ای انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های فریدمن، کای اسکوئر، فای کرامر و ضریب همبستگی اسپیرمن در محیط نرم‌افزاری SPSS و برای تولید نقشه از نرم‌افزار ArcGis بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان می‌دهد بین کسب و کارهای صنعتی (معدن) با بهبود سرمایه‌های معیشتی پایدار خانوارهای روستایی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه وجود دارد و اشتغال در این نوع کسب و کار بر سرمایه‌های اقتصادی24/823 اجتماعی 25/095 فیزیکی 41/040، انسانی 19/519 تاثیر بیشتری بر جای گذاشته، اما بر سرمایه طبیعی 12/433 تاثیرات به مراتب ضعیف‌تر بوده است. می‌توان بیان نمود توسعه و گسترش فعالیت‌های معدنی در صورتی که با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در نزیکی‌های معادن صورت گیرد علاوه بر کاهش هزینه حمل و نقل، در اشتغال‌زایی و جذب بیشتر نیروهای روستایی و بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی و ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mining Businesses' Role in Improving Sustainable Livelihoods of Rural Households in Azadshahr County

نویسندگان [English]

 • Bahman Sahneh 1
 • Hossien Sadin 2
1 Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran
2 PhD in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The extraction of minerals presents both opportunities and challenges for human well-being and social life. Research has extensively explored the challenges faced by communities trying to maintain a healthy and prosperous social life around a mine. Creating the infrastructure to properly direct capital and resources to generate wealth and added value is one of the major responsibilities of policymakers in any country, including Iran, which is impossible without a thorough analysis of the potential of the various regions. Studying the role of industries (mining) in improving the livelihoods of rural households in Azadshahr County is the focus of this study.
 
Methodology
It is descriptive-analytical in nature and applied in its goals. Information was collected by two methods: library and field (researcher-made questionnaire). Azadshahr mine employees in Golestan province with 400 heads of households are included in the statistical population. 196 people were selected according to Cochran's formula as the greater caution sample size of 200 people. The questionnaire was filled out using a 5-point Likert scale (very low, low, medium, high, very high) in human, social, physical, natural and financial dimensions. Based on the approval of experts and professors in the field of rural geography, the content validity of the questionnaires was verified. Based on Cronbach's alpha coefficient, reliability was calculated for human capital 0/894, financial capital 0/813, natural capital 0/813, social capital 0/868, and physical capital 0/856. The collected data was analyzed with Friedman, Chi-square, Phi Cramer, and Spearman correlation coefficients within the SPSS software environment. The map was created with ArcGIS software.
 
Results and Discussion
At 99% confidence level, there is a link between industrial (mining) businesses and increasing the sustainable livelihood capital of rural households, and employment in this type of business has greater effects on economic, social, physical and human capital, but their effects on natural capital are much weaker. In human capital, the variable characterized by the highest average rank was the presence of skilled and semi-skilled manpower, while the variable characterized by the lowest average rank was the inventive and creative class. This type of business was rated highest for its effectiveness in reducing unemployment among villagers. The lowest score was given for its opportunities to engage women. The highest average rating was given to reducing conflicts between residents, while the lowest average rating was given to access to information and communication technology. Based on the average rating, physical capital was rated highest for its contribution to improving housing conditions of villagers and lowest for its contributions to building religious structures. Land deformation received the highest average rating in natural capital, while the impact of this activity on environmental protection received the lowest. A Spearman correlation coefficient was used to demonstrate the relationship between mine income and subsistence capital. The coefficient has a significant relationship according to the level of significance. It is true that there is a significant relationship between employment in the mine and earning income, but this relationship is moderate. The chi-square values for subsistence capital show a significant difference between the observed frequencies and the expected frequencies when the significance level is lower than 0.01, meaning that the difference between these two ratios is statistically significant. The phi Cramer test indicates a relationship between monthly income and economic capital variables. Considering that the correlation between monthly income and variables is high for most variables and is significant at a level lower than 0.01, it is possible to conclude that there is a strong relationship between the two.
 
Conclusion
Iran's mining and mineral industries are considered to be its most important economic sectors. As a result, the growth and development of this sector has been able to promote and improve the sustainable livelihood of rural households by increasing economic activity, employment, and income. It is perhaps the most serious impact of coal mining on the environment that there are environmental changes, land erosion, vegetation changes, soil degradation, and land deformation. It is often overlooked how mining affects the quality of life of local communities, as most of the benefits go to the mining industry and its workforce, thereby excluding the rest of the population. Additionally, the villages have been able to benefit from the mines through the employment of workers. It is expected that developing the skills of local uneducated communities will increase livelihood opportunities, especially for residents of rural mining areas. The development and expansion of mining activities will reduce transportation costs and, when combined with the development of conversion-related and complementary industries near the mines, will create jobs and attract rural labor, as well as increase the sustainability of rural livelihoods and population retention in rural areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial businesses
 • Mining activities
 • livelihood capital
 • rural households
 • Azadshahr County
 1. امیدی، فریدون و الهی نژاد، فرهان (1397) تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر موفقیت بازاریابی و صادرات کالا از نگاه صادرکنندگان کالا در استان کهگیلویه و بویراحمد، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
 2. بهرامی، عطاالله؛ عبدالهی شریف، جعفر؛ رحیم دل، محمدجواد؛ ضیالامع، امیر (1398) تعیین مزیت‌های نسبی استخراج مواد معدنی در استان آذربایجان غربی، مجله روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، دوره 9، شماره 19، صص. 139-127.
 3. حیدری ساربان، وکیل و عبدپور، علیرضا (1398) عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره ۱۹، شماره ۵۴، صص. 46-23.
 4. صحنه، بهمن و خراسانی، محمدامین (1400) تحلیل تأثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق‌قلا، پژوهش‌های روستایی، دوره 12، شماره 1، صص. 173-156
 5. صحنه، بهمن و نورتقانی، عبدالمجید (1399) تحلیلی بر آسیب‌پذیری سرمایه‌های معیشتی خانوارهای روستایی در سیل شهرستان آق‌قلا، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، دوره 18، شماره 2، صص. 271-237.
 6. عارفی، محمدرضا (1397) نقش بازاریابی الکترونیک در صادرات صنایع دستی، سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، کرمان.
 7. عاقلی، لطفعلی (1399) تحلیل بهره‌وری نیروی کار در معادن ایران، نشریه مهندسی منابع معدنی، دوره 5، شماره 4، صص. 52-37.
 8. مالکی، مریم؛ سالارزهی، حبیب اله؛ کشته گر، عبدالعلی؛ کیخا، عالمه؛ حدادی، ابراهیم (1400) طراحی الگوی سیاست‌گذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان، روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، دوره 11، شماره 26، صص. 12-1.
 9. مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ رضوانی، محمدرضا؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن (1390) تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان (مطالعه موردی: شهرستان آق‌قلا)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 43، شماره 78، صص. 84-67.
 10. ویسی، فرزاد و نیکخواه، چنور (1397) واکاوی نقش گردشگری در معیشت و پایداری معیشتی خانوارهای روستایی، مطالعه موردی: بخش اورامان سروآباد، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 22، شماره 66، صص. 348-329.
 11. Adams, A., Cekan, J. & Sauerborn, R. (1998) Towards a conceptual framework of household coping, Reflections from rural West Africa. Africa, Vol.68, No.2, pp. 263-283.
 12. Adisa, R. (2012) Rural Development - Contemporary Issues and Practices. Rijeka, Croatia. Publisher: Intech Open.
 13. Agheli, L. (2020) Analyzing Labor Productivity in Iranian Mines, Journal of Mineral Resources Engineering, Vol.5, No.4, pp. 37-52. [Persian].
 14. Arefi, M.R. (2018) The role of electronic marketing in handicraft exports Third National Conference on Culture, Tourism and Urban Identity, Kerman. [Persian].
 15. Bahrami, A., Abdollahei sharif, J. Rahimdel, M. & Zialame, A. (2019) Comparative Advantages of the Mineral Excavation in Azerbaijan-e-Gharbi Province of Iran. Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering, Nol.9, No.19, pp. 127-139. doi: 10.29252/anm.2019.5407.1171 [Persian].
 16. Bhattarai, S. & Kanta Adhikari, B. (2005) Analytic Hierarchy Process for Rural Micro Project Sustainability Monitoring in Nepal, ISAHP, Honolulu, Estados Unidos de América, pp. 1-9.
 17. Campbell, B., Sayer, J.A. Frost, P. Vermeulen, S. Ruiz Pérez, M. Cunningham, A. & Prabhu, R. (2001) Assessing the performance of natural resource systems, Conserv. Ecol., Vol.5, No.2, p. 22.
 18. Carney, D. (1998) Sustainable Rural Livelihoods, What contributions can we make? Department for International Development (DFID), London pp 3-23.
 19. Chambers, R., & Gordon R.C. (1991) Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. Institute of Development Studies, IDS.
 20. Cherni, J. A. & Hill, Y. (2009) Energy and policy providing for sustainable rural livelihoods in remote locations be the case of Cuba. Geoforum Journal, Vol.40, No.4, pp. 645-654.
 21. (2005) Sustainable Livelihoods Approach Guideline. Chapel, Ottawa, Canada: Partners I Rural Development.
 22. Fergusen, J.A. (2012) Generating Sustainable Livelihoods; the Role of Co-Operatives. Harnessing the Co-operative Advantage to Build a Better World, 1-6.
 23. Gadgil, M. & Guha, R. (1995) Ecology and equity: the use and abuse of nature in contemporary India. Penguin Books, New Delhi, 224 pages.
 24. Goldblatt, D. (2013) Social theory and the environment. John Wiley & Sons, p 260.
 25. Heidari Sarban, V. & Abdpour, A. (2019) Factors Improvement of Sustainable livelihoods from the Perspective of Local People, Case Study: Ardabil County. Researches in Geographical Sciences. Vol.19, No.54, pp. 23-46. [Persian].
 26. Horsley, J., Prout, S. Tonts, M. & Ali Saleem, H. (2015) Sustainable livelihoods and indicators for regional development in mining economies. Extractive Industries and Society, Vol.2, No.2, pp. 368-380.
 27. Hota, P., & Behera, B. (2016) Opencast coal mining and sustainable local livelihoods in Odisha, India. Mineral Economics. Vol.29, No.1, pp. 1-13. https://doi.org/10.1007/s13563-016-0082-7
 28. Kabir, M., Hou, X., Akther, R. & Wang, J. (2012) Impact of Small Entrepreneurship on Sustainable Livelihood Assets of Rural Poor Women in Bangladesh. International Journal of Economics and Finance, Vol.4, No.3, pp 265-280.
 29. Kassa, K. & Eshetu, Z. (2014) Situation analysis of rural livelihoods and socioeconomic dynamics for sustainable rural development: The case of Legehida Woreda (District), South Wollo of Ethiopia. Research Journal of Agriculture and Environmental Management. Vol.3, No.3. pp. 201-208.
 30. Krantz, L. (2001) The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction. Proposal Draft. Stockholm, Sweden: Division of Policy and Socio-Economic Analysis Swedish International Development Agency (Side). Vol.5, No.5, pp. 176-186.
 31. Maleki, M., Salarzehi, H., Keshtgar, A., Kikha, A. & Haddadi, E. (2021) Designing an entrepreneurial policy model in the field of mines in Sistan and Baluchestan province. Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering, Vol.11, No.26, pp. 1-12. [Persian].
 32. Mandishekwa, R. (2020) Rethinking mining as a development panacea: an analytical review. Miner Econ Vol.34, No.13, pp. 151–162.
 33. McDongagh, J. & Bunning, S. (2009) Field Manual for Local Level Land Degradation Assessment in Drylands, LADA-L Part 2: Local Assessment: Tools and Methods for Fieldwork. Planning and Analysis, 76.
 34. Mishra, P.P. (2009) Coal Mining and Rural Livelihoods: Case of the IB Valley Coalfield, Orissa. Economic and Political Weekly, Vol.44, No.44, pp. 117–123.
 35. Mondal, R. & Mistri, B. (2021) Opencast coal mining and rural livelihoods: a study of Sonepur-Bazari mine in Raniganj coalfield area, West Bengal, India. Mineral Economic, Vol.34, No.3, pp. 477–490.
 36. Motiee Langroodi, S., Ghadiri Masuom, M., Rezvani, M., Nazari, A. & Sahneh, B. (2011) Effect of Return Migrants to Rural Residents in Improving Livelihoods: (The Case Study: Township of Aq Qala). Human Geography Research, Vol.43, No.78, pp. 67-84. [Persian].
 37. Nawrotzki Raphael, J. Hunter Lori, M. & Dickinson Thomas, W. (2012) Rural livelihoods and access to natural capital: Differences between migrants and non-migrants in Madagascar. Demographic Research. Vol.126, No.24, pp. 661-699.
 38. Omidi, F. & Elahinejad, F. (2018) The Impact of Information and Communication Technology on the Success of Marketing and Export of Goods from the Perspective of Exporters of Goods in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces, The 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran. [Persian].
 39. Paltasingh, T. & Satapathy, J. (2021) Unbridled coal extraction and concerns for livelihood: evidences from Odisha, India. Mineral Economic. pp. 1-13.
 40. Pandey, R., Jha, S.K. Alatalo, J.M. Archie, K.M. & Gupta, A.K. (2017) Sustainable livelihood framework-based indicators for assessing climate change vulnerability and adaptation for Himalayan communities, Ecological Indicators, Vol.79, pp. 338-346.
 41. Pandey, R., Alatalo, J.M., Thapliyal, K., Chauhan, K., Archie, K.M., Gupta, A.K., Jha, S.K. & Kumar, M. (2018) Climate change vulnerability in urban slum communities: investigating household adaptation and decision-making capacity in the Indian Himalaya, Ecological Indicators, Vol.90, pp. 379-391. 10.1016/j.ecolind.2018.03.031
 42. Quandt, A. (2018) Measuring livelihood resilience: the household livelihood resilience approach (HLRA), World Dev, Vol.27, No. 107, 253-263.
 43. Sahneh, B., & Khorasani, M. (2021) Investigating the Role of Carpet Production in the Economic and Social Situation of Rural Households in Aq Qala Township. Journal of Rural Research, Vol.12, No.1, pp. 156-173. doi: 10.22059/jrur.2021.315417.1594. [Persian].
 44. Sahneh, B. & Nourtaghani, A. (2021) Vulnerability Analysis of Livelihood Capitals of Rural Families in the Flood of Aq Qala. Journal of Geography and Regional Development, Vol.18, No.2, pp. 271-237. [Persian].
 45. Sahoo, G., & Senapati, A.K. (2021) Are the households in coal mining regions more vulnerable? A study in Talc her Coalfield of India. Mineral Economic, Vol.34, pp. 455–475.
 46. Segerstedt, E. & Abrahamsson, L. (2019) Diversity of livelihoods and social sustainability in established mining communities, The Extractive Industries and Society, Vol.6, No.2, pp. 610-619.
 47. Serrat, O. (2008) The Sustainable Livelihoods A roach .Manila: ADB.
 48. Sharafi, Z., Nooripour, M. & Karamidehkordi, E. (2018) Assessing livelihood capitals and their sustainability in rural households (the Case of the Central District of Dena County), Iran. Agri. Ext. Edu. J., Vol.13, No.2, pp. 51-57. [Persian].
 49. Shena, J., Ashok, Ch., Brian, D. & Manjit, M. (2009) Managing diversity through human resource management: an international perspective and conceptual framework, Hum. Res. Manag., Vol.20, No.2, pp. 235-251. 10.1080/09585190802670516
 50. Singh, P. K. & Hiremath, B. N. (2010) Sustainable livelihood security index in a developing country: a tool for development planning. Ecological Indicators, Vol.10, No.2, pp. 442-451.
 51. Subba Rao, D.V. & Gouricharan, T. (2019) Coal processing and utilization. CRC Press. 540 pages.
 52. Timalsina, K. (2007) Rural Urban Migration and Livelihood in the Informal Sector a Study of Street Vendors of Kathmandu Metropolitan. Nepal: Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
 53. Veisi, F. & Nikkhah, C. (2019) Analysis of the role of tourism in sustainable livelihoods of rural households, Case Study: Oraman district in Sarvabad County. Geography and Planning, Vol.22, No.66, pp. 329-348. [Persian].