دوگانگی فضایی زیست پذیری در منطقه 7 کلانشهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

ناهمگونی‌های فضایی در شهرها محصول مناسبات و روابط پیچیده اقتصادی و اجتماعی با محیط طبیعی هستند. وجود نابرابری‌های فضایی در شهرها و اهمیت و نقشی که این نابرابری‌ها در زیست پذیری و توسعه آن‌ها دارد، سبب شده که رویکرد پایداری در این فضاها بر مبنای دوگانگی فضایی زیست پذیری مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد. هدف این پژوهش تبیین دوگانگی‌های فضایی شاخص‌های زیست پذیری در دو پهنه شرقی و غربی منطقه 7 شهرداری تهران بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش مبتنی بر روشی توصیفی – تحلیلی است. داده‌های مورد تحلیل از پیمایش حاصل‌شده و نمونه آماری متشکل از ساکنان منطقه هفت بوده است و توزیع نمونه به‌صورت خوشه‌ای تصادفی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. برای تحلیل داده‌های ناهمگونی فضایی و دوگانگی در فضا از مدل TOPSIS استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که محله نیلوفر با 0.967 امتیاز رتبه یک و محله عباس‌آباد با امتیاز 0.914 بیشترین امتیاز زیست پذیر بودن را به خود اختصاص دادند محله‌های هستند در قسمت شمالی منطقه قرار گرفتند در مقابل محله شاهد و نظام‌آباد به ترتیب با 0.082 و 0.220 کمترین امتیاز به خود اختصاص دادند و محلاتی هستند که ازنظر ساختار فضایی با تراکم جمعیتی بالا، مهاجرنشین و دارای شبکه معابر کم‌عرض می‌باشد و ازنظر ارزش اقتصادی و جمعیت بی‌کاری در شرایط مناسی قرار ندارند. در منطقه 7 شهر تهران تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تغییر در کاربری اراضی مسکونی و تبدیل آن به مراکز تجاری و اداری محله‌ها و مناطق سبب کاهش زیست پذیری و عدالت فضایی شده است که پیامد آن ظهور مشهود دو کانگی فضایی در این مناطق است و به‌تبع آن افت زیست پذیری به‌تدریج فشار خود را به مناطق مجاور وارد آورده و بر کل شهر تأثیرگذار بوده و درنهایت پایداری شهری تحقق نمی‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Duality of Livability in District 7 of Tehran

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Jalili 1
 • Farzaneh Sasanpour 2
 • Ali Shamaei 2
 • Habibullah Fassihi 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Urban population, urbanization growth, Reduce green spaces, High fossil fuel consumption, greenhouse gas emissions, and Use of inappropriate materials They have created a heat island over the cities That cause the city's air several degrees Celsius warmer surroundings.
Nowadays, science has proven that there has been a lot of climate change throughout the life of the planet Earth, and many indicators show that human intervention in nature is accelerating natural processes. Humans have been known to be involved in the occurrence of many natural disasters including global warming, sea-level rise, forest destruction, ozone depletion, acid rain, and biodiversity decline. Population growth, urbanization, green space decrease, fossil fuels overuse, greenhouse gas emission, and the use of inappropriate building materials have caused the emergence of thermal island microclimates over cities which make cities warmer than their vicinities (villages) by several centigrade degrees.
 
Methodology
This phenomenon is influenced by several factors such as city location, city size and population, urban density, urban geometry, thermal properties of urban surfaces, waterproof surfaces, human-caused heat and air pollution. Some of these factors require long-term urban planning, but others such as using appropriate building materials can be considered as an early yielding decrease strategy to mitigate the destructive effects of heat islands. Therefore, this paper, after identifying the factors affecting the creation of heat islands and introducing the decrease strategies, tries to examine parameters such as mean radiant temperature and air temperature in three high albedo (0.8), medium albedo (0.5) and low albedo (0.3). In this regard, by choosing Poonak street in Qazvin, which has a variety of building materials, and by studying through Envi_met simulation software.
 
Result and discussion
Materials used in urban environments absorb and accumulate solar and infrared rays and transmit them to the atmosphere, so materials play an important role in reducing the reception, storage of heat, and its transfer to the urban environment.
 The findings show that, it was concluded that changes in the amount of ambient radiant and temperature power can have a significant effect on the mean radiant temperature and consequently on outdoor thermal comfort. The results show that although cool materials with high albedo are suitable for roadbeds and roofs, but high albedo materials in the façade, due to their high reflectivity, bring lower thermal comfort and warmer environments in cities. In cities with heat islands, cool materials can warm the environment, but in cities with no heat islands, use of high albedo materials reduces indoor energy consumption in summer.
 
 
Conclusion
The results indicate that in order to reduce the mean radiant temperature (the most important factor of thermal comfort), direct and indirect radiant flux values must be controlled. Therefore, with the decrease in the amount of albedo in the facade materials, the radiant flux of the environment decreases leading to a simultaneous decrease in air temperature and the mean radiant temperature (Tmrt). Materials with albedo have the highest reflectivity, as a result of which the materials remain cold and heat is not transferred to the interior; however high albedo is not suitable for facade materials in cities that have a heat island, because it causes an increase in ambient temperature. The solution is to use materials with low albedo; thus, the ambient temperature does not increase and because the heat from the materials to the interior is not transferred. Use suitable thermal insulation in the wall so that the heat absorbed by the materials is not transferred to the interior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Viability
 • sustainable development
 • spatial duality
 • District 7 of Tehran Municipality
 1. احدنژاد روشتی، محسن؛ سجادی، ژیلا و یاریقلی، وحید (1398) تحلیل و ارزیابی شاخص‌های زیست پذیری در نواحی شهری مطالعه موردی: نواحی 23 گانه شهر زنجان، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 9، شماره 34، صص. 148-138.
 2. بابایی، عباس؛ کرکه آبادی، زینب و کامیابی، سعید (1399) موانع مدیریت شهری در زیست پذیری شهرها، مطالعۀ موردی، شهر سمنان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 20 ، شماره 58، صص. 318-301.
 3. برزگر، صادق؛ حیدری، تقی و انبارلو، علیرضا (1398) تحلیل سکونتگاه‌های غیررسمی با رویکرد زیست پذیری (مورد مطالعه: محلات غیررسمی شهر زنجان)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 9، شماره23، صص. 152 -137.
 4. بندر آباد، علیرضا (1390) شهر زیست پذیر از مبانی تا معانی، انتشارات آذرخش: تهران.
 5. بندر آباد، علیرضا و احمدی نژاد، فرشته (1393) ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تأکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 22 تهران، مجله پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری، دوره 5، شماره 16، صص. 74 - 55 .
 6. جعفری اسدآبادی، حمزه (1392‌) بررسی زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه کلان‌شهر تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر فرزانه ساسان پور، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران.
 7. حاتمی نژاد، حسین؛ مدانلوجویباری مسعود و اخوان حیدری، کورش ( 1398‌) تحلیل فضایی زیست پذیری کالبدی کلان‌شهر اهواز، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، دوره 6، شماره13، صص.  23-11.
 8. حیدری، تقی (‌1395‌) تحلیل زیست پذیری بافت‌های فرسوده شهری (مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)، رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران.
 9. خراسانی، محمدامین (1395) تاملی در مفهوم زیست پذیری؛ شناخت، سنجش و رویکردها، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، دوره 1، شماره 2، صص. 15-9.
 10. خراسانی، محمدامین (1397) تحلیل و ارزیابی تطبیقی دیدگاه ساکنان و مدیران محلی در رابطه با زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 11، شماره 51، صص. 280-261.
 11. خراسانی، محمدامین و رضوانی، محمدرضا (1392‌) شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره2، شماره 2، صص . 74-52.
 12. خلیلی، احمد (‌1390‌) درس‌نامه روش‌های کمی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران.
 13. درگاه اینترنتی شهرداری منطقه 7 تهران (‌1398‌) اطلاعات منطقه بازیابی در تاریخ 12/11/98 http://region.tehran7.ir
 14. رضوانی، محمدرضا و احمدی، علی (1388) مکان و نقش فرهنگ در شکل‌گیری هویت مکانی، فصنامه پژوهش فرهنگی، ، دوره 2، شماره 6، صص. 69-45.
 15. زبردست، اسفندیار؛ خلیلی، احمد و دهقانی، مصطفی (1392) کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 2، صص. 42-27.
 16. زند، عباس؛ نظریان، زهرا (1397) تحلیل فضایی تغییرات الگوی تراکم جمعیت پذیر از اقدامات نوسازی در کلان‌شهر تهران ( 1375 - 90 )، فصلنامه جغرافیا، دوره 15، شماره 53، صص. 18-2.
 17. ساسان پور، فرزانه؛ علیزاده، سارا و اعرابی مقدم، حوریه (1397) قابلیت سنجی زیست پذیری مناطق شهری ارومیه با مدل RALSPI ، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی: سال هجدهم، شماره 8، صص. 258 - 241 .
 18. ساسان پور، فرزانه (1396) ناگفته‌هایی چند از مفهوم زیست پذیری، نشریه آبادی: شماره 76 - 75 ، 87 –
 19. ساسان پور، فرزانه؛ افشار، حاتمی و شایان، بابایی (1396) تحلیل رقابت‌پذیری کیفیت زندگی کلان‌شهر تهران در سطح جهانی، فصلنامه جغرافیا، دوره 16، شماره 55، صص. 73-56.
 20. ساسان پور، فرزانه؛ موحد، علی و لطیفی، امید (1396) تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلان‌شهر اهواز، نشریه مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان. دوره1، شماره 1، صص. 165-141.
 21. ساسان پور، فرزانه؛ تولایی، سیمین و جعفری اسدآبادی، حمزه ( 1394‌) سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دوگانه کلان‌شهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 5، شماره 18، صص. 42-27.
 22. ساسان پور، فرزانه؛ تولایی، سیمین و جعفری اسدآبادی، حمزه ( 1393‌) قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری؛ مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران، فصلنامه جغرافیا، دوره 13، شماره 42 ، صص. 134-129.
 23. شماعی، علی؛ مصطفی پور، لقمان و یوسفی فشکی، محسن ( 1394‌) تحلیل فضایی آسیب‌پذیری محله‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر پیرانشهر، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دوره 2، شماره3، صص. 118-105.
 24. شماعی، علی؛ جهانی دولت‌آباد، رحمان و جهانی دولت‌آباد، اسماعیل ( 1392‌) سنجش میزان هویت محله‌ای با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در منطقه 7 تهران، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 13، شماره 21، صص.210-119.
 25. فلاح منشاوی، افروز (1392) بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد رویدادمداری (و حیات واقعه‌ای) به‌منظور تقویت سرزندگی و ارتقاء کیفیت زیست پذیری نمونه موردی محور شمالی جنوبی شیراز (دروازه قرآن تا شاه‌چراغ)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر شعله، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز.
 26. ماجدی، حمید و بندر آباد، علیرضا ( 1389‌) بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر، نشریه هویت شهر، دوره 8، شماره 17، صص. 76-65.
 27. مرکز آمار ایران ( 1395‌‌) گزارش نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 28. محمدی، پژمان ( 1399‌) بررسی وضعیت شاخص‌های زیست پذیری شهری در شهرکرد بر مبنای جایگاه مدیریت شهری،، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 20، شماره 57، صص. 222-205.
 29. موسوی، میرنجف؛ زارع، علیرضا؛ منوچهری میاندوآب، ایوب و آهار، حسن (1396) تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهری مورد: شهر مراغه، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 8، شماره 31، صص. 18-1.
 30. محمودی آذر، امین؛ هاشم‌پور رحیم؛ ومرعشی، فواد (1396) تحلیلی بر تعامل کیفیت زندگی عینی و ذهنی برمبنای دسترسی به خدمات عمومی در بافت تاریخی شهر ارومیه، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 17، شماره 45، صص. 225-207.
 31. محمدی آوندی، بابک؛ رجبی، آزیتا و اقبالی، ناصر (‌ 1398‌) بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار محلات شهر اهواز مطالعه موردی: محلات کیانبارس و لشکرآباد، فصلنامه جغرافیا، دوره15، شماره 55، صص. 280-268.
 32. نقیپور، احد ( 1396‌) معنا و مفهوم شهروندی و تاریخچه آن، اولین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی، تهران.
 33. وارذی، حمیدرضا؛ محمدی، جمال و موسوی نور، علی ( 1397‌) ارزیابی و تحلیل مؤلفه‌های زیست پذیری کلان‌شهر تهران، فصلنامه جغرافیا، دوره 15، شماره 51، صص. 258-138.
 34. هنرورصدیقیان، نازنین (1395) بررسی چالش‌های توسعه‌ی زیست پذیری شهری در منطقه یک مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی محمد اجزا شکوهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 35. Ahadnejad Roshti, M., Sajjadi, J. & Yariqli, W. (2019) Analysis and Evaluation of Viability Indicators in Urban Areas Case Study: 23 Districts of Zanjan, Regional Planning Quarterly, Vol. 9, No. 34, pp. 148-131. [Persian].
 36. Babaei, A., Karkabadi, Z. & Kamyabi, S. (2020) Barriers to urban management in the viability of cities, Case study: Semnan city, Journal of Applied Research in Geographical Science, Vol. 20, No. 58, pp. 301-318. [Persian].
 37. Barzegar, S., Heydari, T. & Anbarloo, A. (2019) Analysis of informal settlements with a viable approach (Case study: Informal neighborhoods of Zanjan), Regional Planning Quarterly, Vol. 9, No. 33, pp. 152 – 137. [Persian].
 38. Bandar Abad, A. (2011) A livable city from basics to meanings, Azarakhsh Publications: Tehran. [Persian].
 39. Bandar Abad, A. & Ahmadinejad, A. (2014) Evaluation of quality of life indicators with emphasis on the principles of livable city in the 22nd district of Tehran, Journal of Urban Planning Research: Fifth Year, No. 16, pp. 74-55. [Persian].
 40. Nora Osama,A., Halafawy, E. & Mohamed Amin, A. (2019) A Critical Review of Urban Livability, European Journal of Sustainable Development: 8, 1, 165-182, ISSN: 2239-5938.
 41. Banzhaf, E., Kollai, H. & Kindler, A. (2018) Mapping urban grey and green structures for liveable cities using a 3D enhanced OBIA approach and vital statistics, Geocarto International, https://doi.org/10.1080/10106049.2018.1524514.
 42. Boon Wan, K. (2013) 10 principles for liveable high-density cities: lessons from Singapore, Urban Land Institute (ULI).
 43. Clayden, A. & Keith, M. (2006) Improving Residential Liveability in the UK: Home Zones and Alternative Approaches, Journal of Urban Design, Vol.11, No. 1, pp. 234- 256.
 44. Sasanpour, (2017) Livable City One Step Towards Sustainable  Development, Journal of Contemporary Urban Affairs, Vol. 1, No.3, pp. 13-17.
 45. Falah Manshawi, A. (2013) Recreation of urban spaces with event-oriented (and event life) approach in order to enhance the vitality and improve the quality of life of the case study of the north-south axis of Shiraz (Quran Gate to Shahcheragh), M.Sc. Thesis under the guidance of Dr Sholeh, University. [Persian].
 46. Honar Sadiqian, N. (2016) A Study of the Challenges of Urban Viability Development in Region One of Mashhad, M.Sc. Thesis in Geography and Urban Planning, under the guidance of Mohammad Ajza Shokouhi, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad. [Persian].
 47. Hatami Nejad, H., Masoud, M.j. & Heydari Akhavan, K. (2019) Spatial analysis of physical viability of Ahvaz metropolis, Physical Development Planning Quarterly, Vol.6, No. 13, pp. 23 - 11. [Persian].
 48. Heydari, T. (2016) Analysis of the viability of worn-out urban tissues (Case study: worn-out tissue of the central part of Zanjan), PhD thesis in Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran. [Persian].
 49. Khorasani, M.A. (2016) Reflections on the concept of viability; Cognition, Assessment and Approaches, Bi-Quarterly Journal of Research in Arts and Humanities, Vol. 1, No. 2, pp. 15- 9. [Persian].
 50. Khorasani, M.A. (2016) Comparative analysis and evaluation of the views of residents and local managers in relation to the viability of suburban villages in the city of Varamin, Quarterly Journal of Geography and Development, Vol. 11, No. 51, pp. 280-261. [Persian].
 51. Khorasani, M.A. & Rezvani, M.R. (2013) Recognition and analysis of the viability difference of suburban villages in Varamin city, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Developmen, Vol. 2, No. 2, pp. 74-55. [Persian].
 52. Khalili, A. (2011) Textbook of Quantitative Methods of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tehran University of Arts, Iran. [Persian].
 53. Jafari Asadabadi, H. (2013) Study of urban viability for sustainable urban development (Case study of Tehran metropolis), Master Thesis under the guidance of Dr. Farzaneh Sasanpour, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran. [Persian].
 54. Landry, C. (2000) Urban Vitality: A New source of Urban Competitiveness, Prince Claus fund journal, ARCHIS issue Urban Vitality / Urban Heroes.
 55. Oon Khar Ee, Ch. & Khoo, A . (2014) Issues and challenges of a liveable and creative city: the case of Penang, Malaysia. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, Vol. 10, No. 3, pp. 33-43.
 56. Tehran Municipality District 7 Internet Portal. (‌ 2019) Information of the retrieval area on 11/12/98 from: .tehran.ir7http: // region. [persian].
 57. Rezvani, M.R. & Ahmadi, A. (2009) The place and role of culture in the formation of spatial identity, Cultural Research Quarterly, Year 10, Vol. 3, No. 6, pp. 68-45. [persian].
 58. Statistics Center of Iran. (2016) Report on the final results of the general population and housing census. [persian].
 59. Sasanpour, F. Alizadeh, Sara; And Arab Moghaddam, nymph. (2016) Viability assessment of urban areas of Urmia with RALSPI model, Journal of Applied Research in Geographical Sciences: Year 18, No. 8, pp. 258 - 241. [persian].
 60. Sasanpour, F. (2017) A few unspoken words about the concept of viability, Abadi Magazine, Vol.20. No. 76-75, 87-72. [persian].
 61. Sasanpour, F. Afshar, H. & Shayan, B. (2017) Competitiveness analysis of the quality of life in Tehran metropolis at the global level, Geography Quarterly, Vol. 15 No. 55. pp. 23-42. [persian].
 62. Mohammadi Avandi, B. Rajabi, A. & Eghbali, N. (‌ 2019) Investigation of the relationship between social capital and sustainable development of Ahvaz neighborhoods Case study: Kianbars and Lashkarabad neighborhoods, Geography Quarterly, Vol. 15, No. 55, pp. 280-268. [persian].
 63. Naqipour, A. (2017) The meaning and concept of citizenship and its history, the first International Conference on Political Science and Islamic Education, Tehran. [persian].
 64. Majidi, H. & Bandar Abad, A. (2010) A Study of Global and Indigenous Criteria of a Living City, Journal of City Identity, Vol. 8, No. 17, pp. 76-65. [persian].
 65. Mohammadi, P. (2016) Investigation of the status of urban viability indicators in Shahrekord based on the position of urban management, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol. 20, No. 57, pp. 205 - 222. [persian].
 66. Mousavi, M.N., Zare, A., Manouchehri Miandoab, A. & Ahar, H. (2017) Analysis of the effects of scattered growth of urban surface on the viability of urban neighborhoods Case: Maragheh city, Journal of Urban Research and Planning, Vol, No. 31, pp. 18-1. [persian].
 67. Mahmoudi Azar, A., Hashempour R. & Marashi, Fawad; (2017) An Analysis of the Interaction of Objective and Mental Quality of Life Based on Access to Public Services in the Historical Context of Urmia, Journal of Applied Research in Geographical Sciences: Vol. 17, No. 45, pp. 225 - 207. [persian].
 68. Sasanpour, F. Movahed, A. & Latifi, O. (2017) Analysis of viability in metropolitan areas of Ahvaz, Journal of Urban Studies of Shahid Bahonar University of Kerman, Vol. 1, No. 1 in a row 10. [persian].
 69. Sasanpour, F., Tulaei, S. & Jafari Asadabadi, H. (2015) Measuring and evaluating urban viability in twenty-two areas of Tehran metropolis, Regional Planning Quarterly, Fifth Year, No. 18, pp. 42-27. [persian].
 70. Sasanpour, F., Tulaei, S. & Jafari Asadabadi, H. (2014) the viability of cities for sustainable urban development; Case Study: Tehran Metropolis, Geography Quarterly, Vol. 11, 42, pp. 129-134. [persian].
 71. Shamai, A. Mostafa Pour, L. & Yousefi Fashki, M. (2015) Spatial analysis of vulnerability of urban neighborhoods with a passive defense approach in Piranshahr, Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards: Second Year, Vol. 1, 3, pp. 118 - 105. [persian].
 72. Shamai, A., Dolatabad World, R. & Jahani Dolatabad, I.. (2013) Assessing the identity of a neighborhood with emphasis on the role of popular institutions in District 7 of Tehran, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 13, No. 21, pp. 191-210. [persian].
 73. Southworth, M. (2016) Learning to make liveable cities, Journal of Urban Design, Vol. 11, 42, https://doi.org/10.1080/13574809.2016.1220152.
 74. Van Vliet, W. (2009) Creating livable cities for all ages: Intergenerational strategies and initiatives.
 75. Wong, A. (2018) Sustainable development (urban transport and mobility) - “sharpening the saw’’ in shaping liveable cities towards quality of life experiences, 10th Malaysian Road Conference & Exhibition 2018, IOP Publishing.
 76. Zanella, A. & Camanho, A. (2015) The assessment of cities’ livability integrating human wellbeing and environmental impact. Ann. Oper. Res, 226, 695–726.
 77. Zbardast, E., Khalili, A. & Dehghani, M. (2013) Application of factor analysis method in identifying worn urban textures, Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning: Vol.18, No. 2, pp. 42 - 27. [persian].
 78. Zand, A. Nazarian, Z. (2016) Spatial analysis of changes in the population density pattern of modernization measures in the metropolis of Tehran (1375-90), Geography Quarterly, Vol. 15, No. 53, pp. 2-8. [persian].
 79. Wardzi, H., Mohammadi, J. & Mousavi Noor, A. (2018) Evaluation and analysis of biodegradability components of Tehran metropolis, Geography Quarterly, Vol.12, No. 51, pp. 258-138. [persian].