کرونوپولیتیک از تئوری تا واقعیت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر بر شناخت طیفی از فرایندهای زمانی همت می گمارد که در زندگی سیاسی معمول اند. شاید این نکته که «تاریخ مهم است» امری بدیهی به نظر آید ولی در این جستار پیشرو نشان می دهد که توجه به زمان می تواند نوع تحلیل ها را به کلی متفاوت سازد و اهمیت زمان و تاریخ به مراتب بیش از آن است که در بادی امر توجه می شود. تلاش برای نظریه سازی که فارغ از زمان و مکان صادق باشد موجب شده استT برخی ابعاد واقعیت اجتماعی مغفول واقع شود. به همین دلیل، پژوهش جاضر با روش توصیفی و تحلیلی براساس منابع کتابخانه ای بر سازوکارهایی اجتماعی متمرکز می شود که بعد زمانی قدرتمندی دارند. این پژوهش حول سه موضوع اصلی است: 1)وابستگی به مسیر، 2)زمان بندی و توالی، 3)مسائل مربوط به منشأهای نهادی و تغییرات نهادی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Coronopolitics from theory to reality

نویسندگان [English]

 • Masuod Malekyan 1
 • Gholamhosein Heydari 2
 • Farhad Hamze 2
1 PhD Student in Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Take a cross-sectional Most contemporary social scientists subconsciously approach to the social world. But when social events and processes are separated from their temporal context, their meaning is distorted. Putting politics in the context of time - making moving images instead of cross-sectional images - can improve our understanding of complex social dynamics and the theories and methods we use to explain them. Politics in the context of time opens a new window to the temporal dimensions of the world of social sciences and humanities. The purpose of this article is to determine and explain the position of chronopolitical components and to identify a range of time processes that are common in political life.
 
Methodology
Given the theoretical nature of this study, it employs a qualitative-descriptive-analytic approach. In the stage of collecting data and information, methods such as documentary methods, libraries have been used. To study related sources and references, relevant rules and regulations, existing maps, statistics, books and sites related to the subject of historical approach. It has been studied in domestic and foreign policy studies
 
Results and Discussion
Discussion and Conclusion: The present study focuses on social mechanisms that have a powerful temporal dimension. This research revolves around three main topics:
1) path dependence,
2) timing and sequencing,
3) issues related to institutional origins and institutional change.
 
Conclusion
This paper indicates how certain views toward time and toward the nature of change lead to a form of “chronopolitics,” a term descriptive of the relation of time-perspectives to political decision-making. The present as a “time of transition” can be seen as a time during which epoch-making decisions which will lead a society to one of several alternate futures can be
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: chronopolitics
 • path dependence
 • order
 • history
 • politics
 1. بیات، محبوبه (1385) کرونوپلیتیک: بعد جدیدی از جغرافیا، مجموعه مقالات همایش جغرافیا و قرن بیست یکم، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.
 2. روزنامه شرق، در تاریخ 21-4-1392.
 3. یانگ، جان (1384) جنگ سرد صلح سرد(آمریکا و روسیه در جنگ سرد 1998-1941) مترجم:دکتر عزت الله عزتی- محبوبه بیات، ، تهران: نشر قومس.
 4. ویریلیو، پل، (1998) اطلاعات بمب، نسخه لندن. انگلستان.
 5. Abbott, A. (1911) Sequences of Social Events: Concepts and Methods for the Analysis of Order in Social Processes, Historical Methods, Vol. 18, No. 1, pp. 179-FV.
 6. Bartolini, S. (1991) On Time and Comparative Research, Journal of Theoretical Politics, Vol. 1, No. 1, pp. 1-30.
 7. Bates, R, Figueiredo, J. & Barry R.W. (1994) The Politics of Interpretation: Rationality, Culture, and Transition, Politics and Society, Vol. 9, No. 1, pp. 71-90.
 8. Bayat, M. (2006) Chronopolitics: A New Dimension of Geography, Proceedings of the Conference on Geography and the 21st Century, Department of Geography, Najafabad Branch of Azad University, Isfahan, Iran. [pertian].
 9. McDonald, T.J. (1998) The Historic Turn in the Human Sciences. Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. IT.-.. 1997) ) OfTime and Space, Social Forces, Vol. 3, pp. 1199-19.
 10. North, D.C. (1999) Institutions, Institutional Change and EconomicPerformance. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Hacker, J. & Paul, P. (2002) Business Power and Social Policy: Employers and the Formation of the American Welfare State, Politics and Society, Vol. 4, No. 4, pp. TVV-Pro.
 12. Levi, M. (1998) A Model, a Method, and a Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis, in Mark I. Lichbach and Alan S. Zuckerman, eds., Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge: Carnbridge University Press.
 13. Shargh newspaper, on 21-4-1392. [pertian].
 14. Sewell, W.H. (1998) Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology, in Terrance McDonald, ed., The Historic Turn in the Human Sciences, pp. PFA-A.. Ann Arbor: University of Michigan Press. "OfTime and Space, Social Forces, Vol. va, pp. 1199-19.
 15. Shepsle, K.A. (1949) Institutional Equilibrium and Equilibrium Institutions, in Herbert F. Weisberg, ed., Political Science: The Science of 199V( Of Time and Space, Social Forces, Vol. 45, pp. 1149-19.
 16. Virilio, Paul, (1998) Bomb Information, London Edition. United Kingdom. [pertian].
 17. Weingast, B.R., & William J. (1911) The Industrial Organization of Congress; or, Why Legislatures, Like, Firms, Are Not Organized as Markets, Journal of Political Economy, Vol. 99, pp. 117-6T.
 18. Wallis, W. (1970) Chronopolitics: The Impact of Time Perspectives on the Dynamics of Change, Social Forces, Vol. 49, No. 1, , pp. 102–108.
 19. Yang, J. (2005) Cold War Cold Peace (US and Russia in the Cold War 1998-1941) Translator: Dr. Ezatullah Ezzati- Mahboubeh Bayat,, Tehran: Qoms Publishing. [pertian].