ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر شیروان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

بکارگیری اصول پدافند غیرعامل یکی از مهمترین تمهیدات کاهش خطرپذیری شهر ها در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در شهرها است. با توجه به نقش و جایگاه شهر شیروان، پژوهش حاضر بدنبال ارزیابی میزان آسیب پذیری شهر شیروان با رویکرد پدافند غیرعامل در رابطه با زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است.که گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شهر شیروان است و نمونه آماری تحقیق براساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 40 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه تخصصی و مرتبط با موضوع پدافند غیر عامل و شهرسازی بودند. در این تحقیق حاضر از نرم افزار ArcGIS جهت پردازش داده ها و اطلاعات مکانی و برای وزن دهی لایه ها بر اساس مدل ANP از نرم افزار Super Decision استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان آسیب‌پذیری شهر شیروان در برابر تهدیدات نظامی دشمن در 6/11 درصد از شهر خیلی کم، 3/41 درصد میزان آسیب پذیری کم، 9/25 درصد میزان آسیب پذیری متوسط، 2/17 درصد میزان آسیب پذیری بالا و 9/3 درصد میزان آسیب پذیری خیلی بالا بوده که در واقع میزان آسیب پذیری شهر شیروان در 9/52 درصد از شهر پایین و در 1/21 درصد از شهر میزان آسیب پذیری بالا بوده است. در نهایت با توجه به نتایج نهایی پژوهش مشخص شد که تأسیسات حیاتی با میانگین تأثیر 6/3 به عنوان مهمترین عناصر شهری آسیب‌پذیر در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Level of Vulnerability of Urban Infrastructures with a Passive Defense Perspective (Case study: Shirvan)

نویسندگان [English]

 • Zahra Salahshur 1
 • Mohamadali Ahmadian 2
 • Katayoon Alizadeh 3
1 PhD student, in Geography and Urban Planning, Mashhad Branch. Islamic Azad University, Mashhad. Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Mashhad Branch. Islamic Azad University, Mashhad. Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Urban facilities, some of which include vital and sensitive infrastructures of the country and national capital, and the other include production, distribution and provision of municipal services such as city water source and reservoir, city electricity facilities, telecommunication center, gas facilities, emergency, fire station, etc. are among the public spaces of the area and city which are built and operated at a high cost and are directly related to other functions of the city, so that any disturbance in them paralyzes other urban functions. As a definition, the passive defense is a set of measures that do not require the use of weapons, equipment and weapons, and by implementing it, it is possible to prevent financial damage to vital, sensitive and important military and civilian equipment and facilities, and human casualties, or decrease the amount of damage and casualties caused by air strikes and missile bombardments to a minimum. Shirvan, as the second big city of North Khorasan province and because of the localization of management centers, vital and important facilities in it is of great importance. In addition, the city of Shirvan could face political and military threats due to its proximity to Turkmenistan. Therefore, it is necessary to pay attention to the vulnerability and endangerment of urban facilities and equipment of Shirvan from the point of view of passive defense, which according to the issues raised, the most important question of the present study is: Which category of urban elements in Shirvan are the most important elements vulnerable to human hazards? Therefore, considering the role and position of Shirvan city and also based on the general policies of the Iran system regarding passive defense of the country, acted by the Expediency Discernment Council of Iran, planning and formulating strategies to improve its security is of high importance. The purpose of the present study was to evaluate the level of vulnerability of the (vital, sensitive and important) elements of Shirvan city against the military threats with passive defense approach.
 
Methodology
Due to the nature of the data, the present study uses a mixed research method. Also, this research from the perspective of purpose is an applied research and in terms of research method was a mixed method of descriptive, analytical and field research method. After identification the location of vital, sensitive and important centers in this city, Analytical Hierarchy process (ANP) and GIS software were used in order to evaluate these centers. Considering that the statistical population of the present study included managers and experts specializing in passive defense and urban planning, and based on information obtained from departments and organizations related to the research topic, namely, municipality, governorate, road and urban planning office, Red Crescent department and military organs, which were about 80 persons. Then, 50% of the statistical population ie 40 experts and thinkers in the field and related to the research topic who were working in the city of Shirvan were selected a statistical sample and a specialized questionnaire that completed by these individuals was analyzed using the ANP model. In the present study, three main criteria (vital centers, sensitive centers and important centers) along with sub-criteria with the opinion of relevant experts were extracted and listed as important elements and areas of Shirvan city
Results and Discussion
Due to the strategic position of Shirvan city and having a common land border with Turkmenistan, the study of its vulnerability is of particular importance and the importance of planning in times of crisis is felt in the research area. Based on the results, the number of 13 sub-criteria in 3 criteria of vital, sensitive and important centers were combined with each other in ArcGIS software and based on the importance coefficients obtained by experts and elites in Super Decisions software. The following figure shows the vulnerability of Shirvan city in the face of natural and human hazards using ANP Analytic Network Process, and based on passive defense approach. The results showed that the study conducted by Anvari et al (2020) in Zahedan (Souteastern Iran) is consistent with the present study, because in Zahedan, the largest area of the city showed less vulnerability. Also, the results of Aftab et al. (2018) in Urmia (Northwestern Iran) was consistent with the results of the present study because in Urmia the vulnerability of urban elements was low. on the other hand it was not consistent with the results of research conducted by Khodadad et al. (2019) in Bandar Torkman (Northern Iran), because in their research 75% of the Bandar Torkman has been exposed to high vulnerabilities.
 
Conclusion
Vulnerability rate in 11.6% of Shirvan city is very low, 41.3% has low vulnerability rate, 25.9% moderate vulnerability rate, 17.2% high vulnerability rate and 3.9% is with very high percentage of vulnerability. In fact, it can be said that the vulnerability of Shirvan is low in 52.9% of the city and high in 21.1% of the city. In the central neighborhoods of the city, due to high age, population density, dilapidation, low quality of buildings, etc., the level of vulnerability is high. Therefore, with the obtained results, it can be said that the vulnerability of land uses in Shirvan is low.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Passive defense
 • Vulnerability of cities
 • Vital and sensitive urban centers
 • Shirvan city
 1. استعلاجی، فراز؛ عباسی سمنانی، علیرضا و علی‌پوری، احسان (1400) پهنه­بندی سیل منطقه لرستان و ارائه راهبردهای افزایش تاب­آوری با رویکرد مدیریت بحران. نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 74، شماره 1، صص. 11-1.
 2. آفتاب، احمد؛ سلیمانی، علیرضا و فری، محمد (1397) ارزیابی آسیب­پذیری زیرساخت­های شهری ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل. فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره 9، شماره 4، صص. 31 -17.
 3. امان­پور، سعید؛ محمدی ده‌چشمه، مصطفی و علیزاده، مهدی (1395) ارزیابی آسیب‌پذیری زیر ساخت‌های شهری کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل. فصلنامه جغرافیایی آمایش سرزمین، دوره 8، شماره 1، صص. 154-133.
 4. انوری، محمودرضا، اکبری، عطاالله و آقاجانی، سمیه (1399) ارزیابی آسیب‌پذیری پدافندی شهر زاهدان با استفاده از روش سلسله مراتبی ANP )). نشریه پدافند غیرعامل، دوره 11، شماره4، صص. 73-8.
 5. بیطرفان، مهدی و فرزام شاد، مصطفی (1392) معماری همساز با دفاع غیرعامل با واکاوی در سبک‌های معماری جهان. چاپ اول، تهران، انتشارات بوستان حمید.
 6. تقوایی، مسعود و جوزی خمسلویی، علی (1397) ارزیابی وضعیت مدارس ناحیه دو آموزشی کلان‌شهر اصفهان در بحران‌های احتمالی و تخلیه اضطراری جمعیت. نشریه امداد و نجات، دوره، 10، شماره 1، صص. 137-123.
 7. جهان­تیغ پاک، محمدرضا؛ اسکندری، محمدصادق و طباطبائی خدادادی، سید علی (1395) ملاحظات پدافند غیرعامل در شریان‌های حیاتی شهری (حمل‌ونقل، آب، برق). چاپ اول، تهران، انتشارات بوستان حمید.
 8. حسینی امینی، حسن؛ موسی­زاده، حسین؛ کریمی، شیما؛ تبریزی، امید و قیاسی سمیرا (1396) واکاوی آسیب‌پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه‌ایی یک مطالعه موردی در شهر گرگان. نشریه جغرافیا، دوره 15، شماره 52، صص. 290-279.
 9. حسینی امینی، حسن، موسی­زاده، حسین، بخشی، امیر و سارلی، رضا (1398) سنجش آسسب­پذیری ساختار شهری از منظر پدافند غیرعامل در زمان بحران (مطالعه موردی، شهر گمیشان). نشریه مطالعات برنامه­ریزی سکونت­گاه­های انسانی، دوره 14، شماره 2، صص. 530-509.
 10. سالاری، فرضعلی و کیانی، اکبر (1397) تحلیل اصول و رویکردهای پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی استفاده از اراضی شهری. فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره 9، شماره 2، صص. 34 -11.
 11. فرزام‌شاد، مصطفی و عراقی‌زاده، مجتبی. (1391). مبانی برنامه­ریزی و طراحی شهر امن از منظر پدافند غیرعامل، چاپ اول، اصفهان، علم ‌آفرین.
 12. محمد‌پور، علی و ضرغامی، سعید (1393) الزامات مکان‌یابی تأسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل. . فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 23، شماره90، صص. 93-89.
 13. معرب، یاسر؛ سپهرزاد، بهناز و نادری، مصطفی (1399) ارزیابی آسیب­پذیری بافت‌های شهری در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: منطقه 2 شهر تهران). دوره 11، شماره 2،، صص. 43-31.
 14. موحدی‌نیا، جعفر (1386) اصول و مبانی پدافند غیرعامل. تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر.
 15. مودت، الیاس؛ ملکی، سعید و دیده‌بان، محمد (1398) پهنه­بندی آسیب­پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل­ساز VIKOR مطالعه موردی کلان­شهر اهواز. فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره 10، شماره 3، صص. 74 -63.
 16. میریوسفی، سید محسن و غفارپور، رضا (1399) راهبردهای نوین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی. فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره 11، شماره 3، صص. 14 -1.
 17. نخعی، جلال و باقرزاده، افضل. (1394) گزیده­ای از قوانین و مقررات کشورها در حوزه پدافند غیرعامل. چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه جهان جام جم.
 18. Aftab, A. R. Soleymani, M. Farri. (2019) Vulnerability assessment of Urmia urban infrastructure with passive defense approach, Scientific Journal of Passive Defense,Vol.9, No. 36, pp. 17-31. [Persian].
 19. Ahan Tigh Pak, M., Eskandari, R., Mohammad Sadegh, M. & Tabatabai Khodadadi, S.A (2016). Passive defense considerations in vital urban arteries (transportation, water, electricity). Tehran, Bustan Hamid Publications. [Persian].
 20. Amanpour, S., Mohamadi deh cheshme, M. & Alizadeh M. (2016) Evaluating Vulnerability of Kuhdasht Urban Infrastructure's through Passive Defense Approach, Journal of Town and Country Planning, Vol 8, No 1, Spring & Summer, April 2016, pp 133-154. [Persian].
 21. Anvari, M.R, Akbari, A. & Aghajani, S. (2021) Evaluation of Zahedan City Defense Vulnerability using the ANP Method, Scientific Journal of Passive Defense, Vol. 11,No. 44, pp.73-86. [Persian].
 22. Bitarfan,M, Farzam Shad, M. (2013) Architecture compatible with passive defense with an analysis of world architectural styles. First edition, Tehran, Bustan Hamid Publications. [Persian].
 23. Branscomb, L.M. (2006) Sustainable Cities: Safty and Security, Journal of Technology in Secliety, Vol. 28, No.1-2, pp. 225-234.
 24. Caputo, S. (2013) Urban Resilience: a Theoretical and Empirical Investigation. PhD Thesis, Coventry University, England.
 25. M. (2016) Low and Order, Colombia University, Press New York.
 26. Faraz estelaji, A, abasi, semnani, E,alipouri (2021) Flooding of Lorestan region with stamp strategies led by crisis management, Journal of Range and Watershed Management, Vol.74, No. 1, PP.1-11. [Persian].
 27. Farzam Shad, M. & Iraqizadeh, M. (2012) Basics of planning and designing a safe city from the perspective of passive defense. Tehran Project Index Research Institute. [Persian].
 28. Hamilton, W.A H. (2009) Resilience and the city: the water sector. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Urban Design and Planning, Vol. 162, No.3, pp.109-121.
 29. Hossein M, Hosseini Amini, H, Tabrizi, O, Ghiasi, S. (2018) Analysis of urban vulnerability passive defense in regional A case study in Gorgan, Geography, Vol 15, No. 52; pp. 279-290. [Persian].
 30. Hosseini Amini, H. Mousazadeh, H. Bakhshi, A. & Sarli. R. (2019) Measuring the Vulnerability of Urban Structures from the Point of View of Passive Defense during the Crisis (Case Study: Gomishan City), Journal of Human Residence Planning, Vol. 14, No. 2, pp.509-530. [Persian].
 31. Mir Yousefi, S. & Mohsen Ghaffarpour, R. (2020) New strategies for the protection of critical infrastructure. Passive Defense Quarterly, Vol 11, No 3, pp. 1-14. [Persian].
 32. Moareb, Y, Sepehrzad, B. & Naderi, M. (2020) Evaluation of vulnerability of urban tissues against earthquakes with passive defense approach (Case study: District 2 of Tehran). Vol. 11, No. 2, pp. 31-43. [Persian].
 33. Mohammadipour, A. & Zarghami, S. (2011) Requirements for locating urban facilities from the perspective of passive defense. Sepehr Publications, Vol. 23. [Persian]
 34. Movadat, E, Maleki, S, Dideban, M. (2019) Urban Vulnerability Zoning with Passive Defense Approach and VIKOR Modeling: A Case Study of Ahvaz Metropolis. Passive Defense Quarterly, Vol. 10, No. 3, pp. 74-63. [Persian].
 35. Movahedinia, J. (2007) Principles and foundations of passive defense. Tehran, Motahar Printing Service Center, Malek Ashtar University of Technology Press. [Persian].
 36. W. (2011) Emegency Management of Urban Hazard Rased on information sunergy, Journal of Procedia Engineering, Vol.15, No.3, pp. 12-34.