آسیب شناسی تعاونی های تولید در راستای توسعه پایدار روستایی نمونه موردی :تعاونی های تولید شهرستان ساوه

نویسنده

استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور

چکیده

 مقاله حاضر نتیجه تحقیقی میدانی است که با هدف آسیب شناسی تعاونی های تولید در راستای توسعه پایدار روستایی شهرستان ساوه با ابعاد اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است زیرا رسیدن به توسعه مستلزم توسعه اقتصادی است که خود منوط به توسعه درسه بخش صنعت،خدمات وکشاورزی است.دربخش کشاورزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی واجتماعی هستند که می توانند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی ،کار و تولید وارتقای سطح درآمد ووضعیت اجتماعی جامعه موثر باشند .البته پویایی وتحولات لازم در این شرکت ها زمانی کارآمد واثربخش است که به صورت هدفمند ،نظام یافته ،برنامه ریزی شده ومبتنی برملاحظات پایداری در کلیه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی باشد. دراین راستا تعاونی های تولید روستایی به عنوان یکی از نظام های بهره برداری با موانع و مشکلاتی روبرو هستند.این مقاله با استفاده ازروش توصیفی –پیمایشی و با برگزاری کارگاههای مشارکتی (pra)، پرسشنامه(منطبق برمدل نظری و پیشینه تحقیق ) و مصاحبه حضوری انجام شده است .جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارspssاستخراج شد. جامعه آماری تحقیق اعضاء شرکت تعاونی های مستقر در روستاهای شهرستان ساوه با نمونه آماری براساس فرمول کوکران (110نفر)است.نمونه گیری تصادفی و چندمرحله ای است.باتوجه به فرض اصلی تحقیق ،نتایج نشان می دهد که آسیب های جدی ،تعاونی های تولید ساوه را تهدید می کنند .درابعاداقتصادی واجتماعی شاخص های شامل درآمد کشاورزان ،ارتقاء تولید ،آگاهی واعتماد اجتماعی بود .بیشترین میانگین مربوط به ابعاد اقتصادی (3.4409)و کمترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی (2.0967)می باشد.پیشنهاد می شود :کمکهای بلاعوض ،دادن امکانات وتجهیزات ،القاءتفکر مشارکتی ،آگاهی دادن به اعضاء تعاونی وتوانمندسازی اعضاء تعاونیهای تولید در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of production cooperatives in line with sustainable rural development, a case example: production cooperatives in Saveh city

نویسنده [English]

  • Giti Salahi Esffahani
Assistant Professor of Geography, Payam Noor University
چکیده [English]

This article is the result of a field research that was conducted with the aim of pathology of production cooperatives in the direction of sustainable rural development of Saveh city with economic and social dimensions, because achieving development requires economic development, which itself depends on the development of industry, service and agriculture sectors. In the agricultural sector, rural production cooperative companies are a suitable lever for economic and social development, which can be effective in the optimal productivity of living, working and production conditions, improving the income level and the social status of the society. Of course, the dynamics and necessary changes in these companies are efficient and effective when they It should be targeted, systematic, planned and based on sustainability considerations in all economic, social and environmental dimensions. In this regard, rural production cooperatives as one of the exploitation systems are facing obstacles and problems. This article uses a descriptive-survey method and by holding participatory workshops (pra), questionnaires (according to the theoretical model and research background) and face-to-face interviews. It has been done. Data collection was extracted using SPSS software. The statistical population of the research is the members of the cooperatives located in the villages of Saveh city with a statistical sample based on the Kochran formula (110 people). The sampling is random and multi-stage. According to the main assumption of the research, the results show that serious injuries, the production cooperatives of Saveh In the economic and social dimensions, the indicators included farmers' income, production improvement, awareness and social trust. The highest average is related to the economic dimensions (3.4409) and the lowest average is related to the social dimension (2.0967). It is suggested: free aid, Providing facilities and equipment, inducing cooperative thinking, informing cooperative members, and empowering members of production cooperatives should be on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • rural production cooperative
  • sustainable rural development
  • Saveh city