شناسایی سامانه های گردشی ورد سپهر در ارتباط با بارش های مخاطره آمیز حوضه آبریز کرخه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استاد اقلیم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

   بارش یکی از متغیرهای محیطی بسیار مهمی است که تغییرات مکانی و زمانی زیادی از خود نشان می‌دهد و این پدیده تحت تاثیر سیستم‌های گردش جوی سطح بالا قرار دارد. از این رو شناسایی الگوهای جوی غالب در ارتباط با بارش‌های سنگین جهت مدیریت و کاهش ریسک سیلاب امری ضروری می‌باشد. در این پژوهش جهت شناسایی الگوهای بارش سنگین در حوضه آبریز کرخه طی دوره آماری 45 ساله( 1967 تا 2012 )، با اعمال صدک 95 درصد بر روی داده‌های روزانه 33 ایستگاه سینوپتیکی و بارانسنجی از طریق رویکرد محیطی به گردشی تعداد 310 روز بارش سنگین شناسایی گردید. سپس جهت تبیین رفتار الگوهای به وجود آورنده این بارش‌ها با اعمال تحلیل مولفه‌های اصلی از نوع آرایه tو از طریق چرخش به روش پروماکس بر روی داده‌های ارتفاع ژئوپتانسیل جو بالا مستخرج از مرکز ملی پیش بینی‌های محیطی/ مرکز ملی پژوهش‌های جوی(ncep/ncar) تعداد4 تیپ آب و هوایی شناسایی شد. نتایجی که از این پژوهش حاصل گردید نشان داد که بیشتر بارش‌های سنگین حوضه آبریز کرخه متاثر از قرارگیری الگوهای ناوه‌ای عمیق به همراه سردچال‌های بریده بر روی منطقه و همچنین متاثر از بندال‌هایی از نوع دوقطبی، امگا و رکس می باشد و منطقه مورد مطالعه در قسمت شرقی ناوه‌هایی که توسط این الگوها شکل گرفته اند قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the circulation systems of Ward Sepehr in relation to hazardous rainfall in the Karkheh catchment area

نویسندگان [English]

  • Fardin Ghadami 1
  • Zahra Hejazizadeh 2
  • Bohlool Alijani 2
1 Department of Geography, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
2 Professor of Climate, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Precipitation is one of the most important environmental variables that shows many spatial and temporal changes, and this phenomenon is influenced by high-level atmospheric circulation systems. Therefore, it is necessary to identify the prevailing weather patterns in connection with heavy rains in order to manage and reduce the flood risk. In this research, in order to identify the heavy rainfall patterns in the Karkheh catchment during a statistical period of 45 years (1967 to 2012), by applying the 95% percentile on the daily data of 33 synoptic and rain gauge stations, 310 days of heavy rainfall were identified through an environmental approach. . Then, in order to explain the behavior of the patterns causing these precipitations by applying principal component analysis of the t-array type and through Promax rotation on the geopotential height data of the upper atmosphere extracted from the National Center for Environmental Predictions/National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) number 4 The weather brigade was identified. The results obtained from this research showed that most of the heavy rains in the Karkheh catchment area are affected by the placement of deep channel patterns along with cut cold channels on the area and also affected by bipolar, omega and rex type bands and the studied area is in the eastern part. The vessels formed by these patterns are located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flux
  • heavy precipitation
  • circulation patterns
  • principal component analysis with T array
  • permax circulation