تحلیل روند دمای بلند مدت ایستگاه های هم دیدی ایران (بازه زمانی 2010-1960)

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان، ایران.

2 پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی،سازمان هواشناسی، ایران.

3 گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان, گروه جغرافیا, ایران.

چکیده

   این پژوهش به منظور شناخت رفتار بلندمدت سری های میانگین دمای کمینه و میانگین دمای بیشینه و همچنین شناسایی دوره های سرد و گرم 35 ایستگاه همدیدی ایران در بازه زمانی 2010-1960 صورت گرفته است. در ابتدا جهت شناخت تغییرات دماهای کمینه و بیشینه، نقشه های میانگین دماهای کمینه و بیشینه و شاخص ضریب تغییرات آن ها با استفاده از روش کریجینگ ترسیم گردید. سپس با استفاده از آزمون آماری من – کندال معناداری روند بر روی هر کدام از ایستگاه ها در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت با استفاده از احتمال های 20 درصد بالا و پایین میانگین دماهای کمینه و بیشینه در طول دوره مطالعاتی 50 ساله، دوره های سرد و گرم شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که پراکنش و توزیع دمایی بر روی ایران در مقیاس فصلی از الگوی مشابهی پیروی می کند، که نشانگر رژیم منظم دمایی در منطقه است. دامنه ی تغییرات شبانه روزی در اکثر ایستگاه های همدیدی مورد مطالعه، به غیر از فصل زمستان که در اغلب نقاط روند کاهشی داشته است، تغییر قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. روند افزایشی میانگین دماهای کمینه در فصول مختلف به ویژه در فصل زمستان نسبت به میانگین دماهای بیشینه بالاتر می باشد، در نتیجه میتوان گفت که اثر میانگین دماهای کمینه در مقیاس فصلی بر روی متوسط دمای مناطق مختلف ایران در زی دوره مورد بررسی، بیشتر می باشد. بیشترین فراوانی وقوع دوره های سرد نیز در نیمه اول دوره مطالعاتی و بیشترین فراوانی وقوع دوره های گرم در نیمه آخر دوره مطالعاتی به ویژه در دهه ی 2000 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the long-term temperature trend of the observation stations in Iran (period 1960-2010)

نویسندگان [English]

  • Mina Mirian 1
  • Mostafa Karampoor 1
  • Mohammad Moradi 2
  • Hooshang Ghaemi 2
  • Behrooz Nasiri 3
1 Department of Geography, Lorestan University, Iran.
2 Research Institute of Meteorology and Atmospheric Sciences, Meteorological Organization, Iran.
3 Department of Geography, Lorestan University, Department of Geography, Iran.
چکیده [English]

This research has been done in order to know the long-term behavior of the series of average minimum temperature and average maximum temperature, as well as to identify the cold and warm periods of 35 satellite stations of Iran in the period of 1960-2010. At first, in order to know the changes of minimum and maximum temperatures, average maps of minimum and maximum temperatures and their coefficient of variation index were drawn using kriging method. Then, using the Man-Kendall statistical test, the significance of the trend on each of the stations was tested at the 95% confidence level. Finally, cold and hot periods were identified by using the 20% high and low probabilities of the average minimum and maximum temperatures during the 50-year study period. The results show that the distribution of temperature over Iran on a seasonal scale follows a similar pattern, which indicates a regular temperature regime in the region. The range of day-to-day changes in most of the studied synoptic stations, except for the winter season, which has a decreasing trend in most places, does not show a significant change. The increasing trend of the average minimum temperatures in different seasons, especially in the winter season, is higher than the average maximum temperatures, as a result, it can be said that the effect of the average minimum temperatures on a seasonal scale is greater on the average temperature of different regions of Iran in the investigated period. . The highest frequency of cold periods is in the first half of the study period and the highest frequency of hot periods is in the last half of the study period, especially in the 2000s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend
  • temperature
  • Man-Kandal
  • Iran