تحلیل عدم قطعیت پارامترها برای شبیه سازی جریان رودخانه با کاربرد روشGlue

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران

2 دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران.

3 موسسه ژئوفیزیک, گروه فیزیک فضا, ایران.

چکیده

   در سال های اخیر تعیین عدم قطعیت مدل های هیدرولوژیکی در تحقیقات هیدرولوژی بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هرچند پارامترهای مدل هیدرولوژیکی معمولا به وسیله واسنجی تعیین می شوند ولی عدم قطعیت قابل توجه در پارامترهای مدل وجود دارد. در این مطالعه با هدف واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل جفت شده alsis-hbv در حوضه کرخه از روش glue استفاده شده است. تعیین منابع اصلی عدم قطعیت و شناسایی پارامترها، همچنین برآورد میزان عدم قطعیت در نتایج شبیه سازی جریان رودخانه از اهداف دیگر این پژوهش است. یافته ها نشان می دهد پارامترهای k2، fcap، maxbas، lp، b، degw و ttlim منابع اصلی عدم قطعیت جریان رودخانه و پارامترهای k2، fcap،b ، lp و perc قابل شناسایی ترین پارامترها هستند. به طور کلی ارزیابی عملکرد مدل برای شبیه سازی جریان رودخانه در حوضه کرخه به ویژه در دوره واسنجی خوب و قابل قبول است و بیشتر داده های مشاهداتی جریان رودخانه در محدوده 95 درصدی فاصله اطمینان قرار دارند، بنابراین توزیع احتمال محاسبه شده از جریان رودخانه می تواند برای پیش بینی جریان رودخانه به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uncertainty analysis of parameters for river flow simulation using Glue method

نویسندگان [English]

  • Maryam Shafiei 1
  • Javad Bazrafshan 2
  • Parviz Irannejad 3
1 Tehran University, Agriculture and Natural Resources Campus, Department of Irrigation and Development Engineering, Iran
2 Tehran University, Agriculture and Natural Resources Campus, Department of Irrigation and Development Engineering, Iran.
3 Institute of Geophysics, Department of Space Physics, Iran
چکیده [English]

In recent years, determining the uncertainty of hydrological models has received much attention in hydrological research. Although the hydrological model parameters are usually determined by calibration, there is considerable uncertainty in the model parameters. In this study, with the aim of calibrating and analyzing the uncertainty of the Alsis-Hbv coupled model in the Karkheh basin, the glue method has been used. Determining the main sources of uncertainty and identifying parameters, as well as estimating the amount of uncertainty in river flow simulation results, are other goals of this research. The findings show that parameters k2, fcap, maxbas, lp, b, degw and ttlim are the main sources of uncertainty of river flow and parameters k2, fcap, b, lp and perc are the most identifiable parameters. In general, the evaluation of the performance of the model for simulating the river flow in the Karkheh basin, especially in the calibration period, is good and acceptable, and most of the observed data of the river flow are within the 95% confidence interval, so the calculated probability distribution of the river flow can be It is used to predict the flow of the river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupled model
  • parameter
  • calibration
  • uncertainty
  • Karkheh basin