نقش حقوق شهروندی در توسعه ی سیاسی نهادهای شهری (مورد پژوهی؛ شهرداری تهران)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

   اهمیت حقوق شهروندی، امروزه تا بدان حد است که وجود آنرا به مثابه ی یکی از مهمترین الزامات و عناصر دموکراسی به شمار می آورند. گذار از حکومت های نظامی، خودکامه و تمامیت خواه با مشی سرکوب گری، یکه سالاری و عدم رواداری به سوی شیوه هایی از حاکمیت دموکراتیک، ضرورت پرداخت عمیق به حقوق شهروندی را آشکار ساخته است. از این روی، بررسی حقوق شهروندی در حاکمیت شهری می تواند زوایای پراهمیتی از کیفیت پراکنش دموکراسی را در فضای شهری آشکار سازد. پژوهش حاضر با بررسی چهار شاخص «مسئولیت پذیری»، «شفاف سازی»، «شایسته سالاری» و «قانون گرایی» در مدیریت سیاسی کلانشهر تهران، کوشیده است تا ابعاد حقوق شهروندی در مجموعه ی شهرداری تهران را به عنوان مهمترین نهاد مدیریتی و حاکمیتی این شهر مورد کندوکاو قرار دهد. تحقیق حاضر، از لحاظ ماهیت، بنیادیکاربردی و از لحاظ روش، توصیفیِ ژرفانگر (پیمایشی) است. تعداد نمونه ی شهروندان با توجه به تعداد جامعه ی آماری، بر اساس فرمول کوکران انجام شده و تعداد 113 نفر از شهروندان منطقه ی 6 شهرداری تهران بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه با پرسش نامه مورد پرسشگری قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش، نشانگر آن است که میزان رضایت شهروندان از حقوق شهروندی بر اساس شاخص های پژوهش، افت محسوسی داشته است و در مجموع، شاخص «قانونگرایی» نسبت به سه شاخص دیگر در وضعیت خوشایندتری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of citizenship rights in the political development of urban institutions (case study; Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Afshin Motaghi 1
  • Mosayeb Gharehbygi 2
1 Associate Professor of Political Geography, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
2 Political Geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the importance of citizenship rights is such that they consider its existence as one of the most important requirements and elements of democracy. The transition from military, autocratic and totalitarian regimes with repressive, authoritarian and intolerance policies to democratic governance methods has revealed the necessity of paying deep attention to citizen's rights. Therefore, the investigation of citizen's rights in urban governance can reveal important aspects of the quality of distribution of democracy in the urban space. The current research has tried to examine the four indicators of "accountability", "transparency", "decentness" and "legalism" in the political management of Tehran metropolis, to determine the dimensions of citizen rights in Tehran Municipality as the most important management and governance institution. This city should be explored. The current research, in terms of its nature, is fundamental and applied, and in terms of its method, it is descriptive in-depth (survey). The sample number of citizens according to the number of the statistical population was done based on the Cochran formula and 113 citizens of the 6th district of Tehran Municipality were questioned based on the cluster sampling method as a sample with a questionnaire. The results of this research show that the level of citizens' satisfaction with citizenship rights has dropped significantly based on research indicators, and overall, the "legalism" index is in a more favorable situation than the other three indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • rule of law
  • accountability
  • transparency
  • meritocracy
  • Tehran Municipality