تحلیلی بر تاثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان)

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران

2 دانشگاه خوارزمی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران.

3 دانشگاه کردستان, گروه جغرافیا طبیعی, ایران.

4 دانشگاه خوارزمی, ایران.

چکیده

   حکمروایی خوب در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید که از طریق رفتار قاعده مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت‌پذیری، اجماع و ... دست‌یافتنی است. در این راستا، مقاله حاضر بر آن است به بررسی تاثیر حکمروایی خوب بر بهبود کیفیت زندگی روستایی در 15 روستای شهرستان دهگلان بپردازد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده سعی شده با استفاده از تکنیک توسعه‌یافتگی موریس و نرم‌افزار spss، تاثیر حکمروایی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان و رابطه بین این دو متغیر (حکمروایی خوب، کیفیت زندگی روستاییان) مشخص شود. نتایج بررسی ضریب توسعه‌یافتگی روستا های مورد مطالعه در شاخص‌های کیفیت زندگی بر اساس حکمروایی خوب، نشان داد که، از میان روستاهای مورد بررسی، روستای بلدستی در وضعیت مطلوب و روستای عباسجوب در وضعیت نامطلوب قرار دارد. و روستاهای (تیلکو، سعید آباد، سراب، نیاز، گدمیران، ده رشید، مبارک‌آباد، قشلاق خداکرم، قادرمز، آرزند، آبباریک، کاکه چوب، تروال، سرواله)، در وضعیت نسبتا مطلوب جای گرفتهاند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل آزمون همبستگی در رابطه با بررسی رابطه بین حکمروایی خوب و کیفیت زندگی روستاییان، دلالت بر معناداری بین شاخص های حکمروایی خوب (مشارکت جویی، مسئولیت‌پذیری، توافق جمعی، عدالت و برابری، قانونمندی، شفافیت و باز بودن، کارایی و اثربخشی) با مولفه کیفیت زندگی با سطح معناداری 0.000 است. و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که، هشت متغیر مستقل (حکمروایی) با متغیر وابسته (کیفیت زندگی) دارای رابطه معناداری در سطح 0.05=p است. و در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تمامی متغیر های حکمروایی اثرات مستقیم بر متغیر وابسته (کیفیت زندگی) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the effect of good governance in improving the quality of rural life (case study: Dehgolan city)

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghadermarzi 1
  • Hossein Ahmadi 2
  • Atefe Ahmadi 3
  • Farhad Javan 4
1 Khwarazmi University, Department of Geography and Rural Planning, Iran
2 Khwarazmi University, Department of Geography and Rural Planning, Iran.
3 University of Kurdistan, Department of Natural Geography, Iran.
4 Khwarazmi University, Iran
چکیده [English]

Good governance is actually an adaptive approach in planning and managing resources in the territory to achieve sustainable development, which can be achieved through regular behavior and the institutionalization of accountability, public participation, transparency, legality, responsibility, consensus, etc. Is. In this regard, this article aims to investigate the impact of good governance on improving the quality of rural life in 15 villages of Dehgolan city. The research method is descriptive, analytical and based on library, documentary and field studies. Also, in order to analyze the obtained information, using Morris development technique and spss software, the impact of governance on improving the quality of life of villagers and the relationship between these two variables (good governance, quality of life of villagers) have been determined. The results of the study of the development coefficient of the studied villages in quality of life indicators based on good governance showed that, among the studied villages, the village of Baldasti is in a favorable situation and the village of Abbasjoub is in an unfavorable situation. And the villages (Tilko, Saeed Abad, Sarab, Niaz, Gadmiran, Deh Rashid, Mubarak Abad, Qeshlaq Khodakarm, Kadirmoz, Arzand, Abbarik, Kake Chob, Terwal, Sarvaleh) are in relatively good condition. Also, the results of the analysis of the correlation test in relation to the investigation of the relationship between good governance and the quality of life of the villagers, indicate the significance between the indicators of good governance (participation, responsibility, collective agreement, justice and equality, legality, transparency and openness, efficiency and effectiveness) with the quality of life component with a significance level of 0.000. And the results of the regression test showed that eight independent variables (control) have a significant relationship with the dependent variable (quality of life) at the p=0.05 level. And finally, the results of the path analysis showed that all the determinant variables have direct effects on the dependent variable (quality of life).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • quality of life
  • rural settlements
  • Dehgolan city