چالش های توسعه پایدار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (Ict) (مطالعه موردی روستاهای شهرستان ساوه)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره), گروه جغرافیا-برنامه ریزی روستایی, ایران.

چکیده

   در پارادایم ها و رویکردهای نوین توسعه ی روستایی، بهره گیری از دانش و اطلاعات و به دنبال آن، ابزارها و تکنولوژی های انتقال و تبادل آن، حائز اهمیت و جایگاه ویژه ای بوده و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ی پایدار شمرده می شود . پیمایش حاضر به منظور سنجش ابعاد این تئوری‌‌ها در عمل، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه جوامع روستایی در روستاهای یل آباد و قردین شهرستان ساوه و همچنین نقش این فناوری در توسعه این روستاها پرداخته است. روستاهای یل آباد و قردین از روستاهای دهستان نورعلی بیک از توابع شهرستان ساوه هستند که علی رغم اینکه توسعه فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات می‌‌تواند نقش بسیار پرنگ و موثری در توسعه این روستاها داشته باشد ولی به نظر می‌رسد ساختار اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی روستاهای یل آباد و قردین دهستان نورعلی بیک جهت توسعه ict در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج حاکی از آن است که روستاهای یل آباد و قردین با وجود پتانسیل‌‌های بالا در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از پتانسیل‌‌های این فناوری بهره چندانی نبرده و ساختارهای ناپایدار روستایی آنها مجال این توسعه این فناوری را به آن نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of sustainable development using information and communication technology (Ict) (case study of villages in Saveh city)

نویسنده [English]

  • Tahmine Daniali
Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini Branch, Department of Geography-Rural Planning, Iran.
چکیده [English]

In the new paradigms and approaches of rural development, the use of knowledge and information, followed by the tools and technologies of its transfer and exchange, has a special place and importance, and information and communication technology is considered one of the important factors of sustainable development. to be In order to measure the dimensions of these theories in practice, the present survey has investigated information and communication technologies and its role in the development of rural communities in Yalabad and Qordin villages of Saveh city, using descriptive and analytical methods, as well as the role of this technology in the development of these villages. . The villages of Yalabad and Qardin are among the villages of Noor Ali Beyk sub-district of Saveh city, despite the fact that the development of information and communication technologies can play a significant and effective role in the development of these villages, but it seems that the economic, social and physical structure of the villages of Yalabad and Qordin Dehistan Noor Ali Beyk is not in a favorable situation for the development of ict. The results indicate that the villages of Yalabad and Qardin, despite their high potential in the field of information and communication technology development, have not benefited much from the potential of this technology and their unstable rural structures do not allow for the development of this technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • Ict روستایی
  • توسعه روستایی
  • شهرسان ساوه