ارزیابی پیامدهای اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند, گروه جغرافیا, ایران,

2 دانشگاه رازی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه جغرافیا, ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی در روستاهای دهستان میغان از توابع شهرستان نهبندان خراسان جنوبی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف نخست گروههای هدف(100 خانوار بصورت هدفمند) برای سنجش تاثیر گذاری تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی تعیین شد و برای شناخت دامنه های مختلف امنیت غذایی شاخص سازی صورت گرفت. این شاخص ها شامل شاخص شرایط دسترسی به ناامنی غذایی خانوار روستایی و دامنه های ناامنی غذایی خانوارهای روستایی می باشد، نهایتا خانوارهای روستایی از نظر امنیت غذایی در چهار گروه امنیت غذایی خفیف، امنیت غذایی متوسط و ناامنی غذایی طبقه بندی گردیدند. تغییر در مختصات اصلی امنیت غذایی و معیشت خانواده ها در اثر تغییرات اقلیمی در این منطقه با توجه به مشاهدات میدانی و مصاحبه با مردم روستایی روشن شده است، یافته اصلی نشان داد که جوامعی که تا کنون هرگز دمای شدید، خشکسالی های مداوم و گردوغبار را را تجربه نکرده اند، در حال حاضر با فراوانی آن روبرو هستند. یافته های تحقیق آشکار کرد که تمامی خانوارهای جامعه آماری ناامنی غذایی دارند اما سطوح امنیت غذایی آنها متفاوت است. خانوارهایی که نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند، از درجه بالایی از ناامنی غذایی برخوردارند. خانوارهای روستایی ترجیح می دهند استراتژی های گوناگونی را در واکنش به تغییر شرایط آب و هوایی انتخاب کنند که به بهبود امنیت غذایی خانوار کمک کند. درآمد غیر کشاورزی در ایجاد ثروت و کاهش مشکلات ناامنی غذا در خانواده ها نقش مهمی ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the consequences of drought effects on food security and rural livelihoods, a case study; Rural farmers of Meighan Nehbandan district

نویسندگان [English]

  • Morteza Esmaeilnajad 1
  • Mohammad AKBARPOOR 2
  • Javad Mekaniki 1
  • Mahmood Falsoleyman 1
1 Birjand University, Department of Geography, Iran.
2 Razi University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Geography, Iran
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of investigating the impact of climate change on food security in the villages of Meighan District, Nehbandan County, South Khorasan. To achieve this goal, first, target groups (100 households in a targeted manner) were determined to measure the impact of climate change on food security, and indexing was done to identify the different domains of food security. These indicators include the index of conditions of access to food insecurity of rural households and the ranges of food insecurity of rural households. Finally, in terms of food security, rural households were classified into four groups: mild food security, moderate food security, and food insecurity. The change in the main coordinates of food security and livelihood of families as a result of climate change in this region has been clarified according to field observations and interviews with rural people, the main finding showed that communities that have never experienced extreme temperatures, continuous droughts and dust have not experienced it, they are currently facing its abundance. The findings of the research revealed that all the households of the statistical population have food insecurity, but their levels of food security are different. Households that are vulnerable to climate change have a high degree of food insecurity. Rural households prefer to choose different strategies in response to changing weather conditions that help improve household food security. Non-agricultural income has played an important role in creating wealth and reducing food insecurity problems in families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • food security
  • livelihood
  • rural household
  • Nehbandan