دوره و شماره: دوره 16، شماره 57، شهریور 1397 
تدوین فرآیند طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری

صفحه 30-46

دادفر شیما؛ واراز مرادی مسیحی؛ رضا احمدیان؛ علی رضا بندرآباد


ریزمقیاس سازی داده رطوبت خاک Esa با استفاده از تصاویر ماهواره Noaa

صفحه 146-157

علی اکبر متکان؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ غلامرضا گل صفتان