ارزیابی تغییرات کاربری و گسترش افقی شهری با تاکید بر نقش اقصاد شهری نمونه موردی شهر اردبیل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی, ایران.

چکیده

   گسترش افقی شهر یا اسپرال شهری پدیده ای است که در نیم قرن اخیر نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بروز یافته است. این پدیده رشد و گسترش فضایی سریع شهر به سمت نواحی حاشیه ای و بیرونی و به صورت توسعه کم تراکم، منفک و جسته و گریخته است. شهر اردبیل، علیرغم رشد سریع جمعیتی در چند دهه اخیر، رشد و گسترش فضایی سریعی نیز داشته است. مقاله حاضر به ارزیابی تغییرات کاربری حادث شده در محدوده شهری اردبیل پرداخته است. مهمترین علل گسترش افقی شهر اردبیل عبارتند از مهاجرت های روستاشهری، مهاجرت های مرکزپیرامون، طرح مسکن مهر و عدم وجود موانع طبیعی بر سر راه رشد و گسترش اشاره کرد. نتایج نشان می دهد که وجود زمین های کشاورزی و باغات داخل شهر، حق انتخاب آزادانه برای انتخاب محل سکونت و تامین مسکن برای همه اقشار شهری از جمله اثرات و پیامدهای مثبت این پدیده به شمار می رود. ولی پیامدهای نامطلوب این پدیده در ابعاد اقتصادی خیلی بیشتر از اثرات مثبت است. به این ترتیب که در بخش اقتصادی، به افزایش هزینه زیرساخت ها وخدمات شهری، تکیه بیشتر بر استفاده از وسایل حمل و نقل خصوصی به جای حمل و نقل عمومی و غیره را می توان نام برد. با توجه به اثرات نامطلوب زیادی که گسترش افقی شهر اردبیل به همراه داشته است، در جستجوی راه حل و راهکار، استفاده از اصول و سیاست هایی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of land use changes and horizontal urban expansion with an emphasis on the role of urban planning in the case of Ardabil city

نویسنده [English]

  • Ahmad Hajalizade
Islamic Azad University, Garmi branch, Iran
چکیده [English]

The horizontal expansion of the city or urban spiral is a phenomenon that has occurred in the last half century not only in developed countries but also in developing countries. This phenomenon of rapid spatial growth and expansion of the city towards the marginal and outer areas and in the form of low-density development, is isolated and fled. Ardabil city, despite the rapid population growth in the last few decades, has also had a rapid spatial growth and expansion. This article evaluates the changes in land use that have occurred in the urban area of ​​Ardabil. The most important reasons for the horizontal expansion of Ardabil city are rural-urban migrations, migrations around the center, Mehr housing project and the absence of natural obstacles on the way of growth and expansion, he pointed out. The results show that the existence of agricultural lands and gardens inside the city, the right to choose freely to choose a place of residence and provide housing for all urban strata are among the positive effects and consequences of this phenomenon. But the adverse consequences of this phenomenon in economic dimensions are much more than the positive effects. In this way, in the economic sector, the increase in the cost of infrastructure and urban services, relying more on the use of private transportation instead of public transportation, etc., can be mentioned. Considering the many adverse effects that the horizontal expansion of Ardabil city has brought, it is suggested to use principles and policies in search of a solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal expansion of the city
  • city economy
  • land use
  • Ardabil