تدوین فرآیند طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه شهرسازی, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه شهرسازی, ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, گروه شهرسازی, ایران

چکیده

   در چند دهه اخیر الگوی سنتی تهیه طرح های جامع با رویکرد مبتنی بر برنامه ریزی عقلانی محض مورد انتقاد قرار گرفته است. نقد و ارزیابی این شیوه مطالعه، ابتدا در کشورهای ابداع کننده طرح جامع و به تدریج به سایر کشورهای تهیه کننده طرح انتقال یافت. هدف این مقاله مشخص نمودن اصول رویکرد آینده نگاری در حوزه برنامه ریزی و کاربست آن در فرایند تدوین طرح های توسعه شهری به منظور پاسخگویی سریع به ریسک بالای برنامه ریزی و پیچیدگی های سیستم های شهری می باشد. با توجه به ماهیت این پژوهش، که در آن پیچیدگی ها، عدم قطعیت ها و تغییرات محیط را در نظر می گیرد و از قوانین ثابت از پیش تعیین شده تبعیت نمی کند. پارادایم غالب تفسیری و روش تحقیق پژوهش کیفی می باشد. فنون گردآوری داده ها از طریق مطالعه، مشاهده و مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسشنامه باز بوده و شیوه تحلیل داده ها در قالب تکنیک دلفی انجام شده است. در طی مرحله اول و دوم این تکنیک و با اخذ نظر از نخبگان و خبرگان در حوزه برنامه ریزی و آینده پژوهی اصول یازده گانه رویکرد آینده نگاری در حوزه برنامه ریزی شهری مشخصو اولویت بندی شده و سپس نتایج حاصل از مرحله سوم تکنیک دلفی شامل میزان در نظر گرفتن اصول مذکور در برنامه های توسعه شهری ارائه شده است. نتایج حاکی از این است که میزان در نظر گرفتن این اصول در تدوین برنامه های توسعه شهری به صورت میانگین 20 % می باشد که نشان از عدم توجه به این اصول در تدوین برنامه های توسعه شهری می باشد. در نهایت فرآیند پیشنهادی تدوین برنامه های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری شامل هفت مرحله اصلی درک کردن، جمع آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، غربال سازی و تفسیر اطلاعات، آینده نگاری، خروجی ها (ارزیابی و تصمیم)، پیاده سازی و اجرا معرفی شد. این فرایند میتواند مکمل برنامه ریزی راهبردی بوده و در محیط هایی که برنامه ریزی پویایی بالایی دارد با تحولات جاری منطبق گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating the process of urban development plans based on the foresight approach

نویسندگان [English]

  • Shima Dadfar 1
  • Varaz Moradi 2
  • Reza Ahmadian 3
  • Alireza BandarAbad 2
1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Department of Urban Planning, Iran
2 Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Department of Urban Planning, Iran.
3 Islamic Azad University, Zanjan Branch, Department of Urban Planning, Iran
چکیده [English]

In the last few decades, the traditional model of preparing comprehensive plans with an approach based on purely rational planning has been criticized. Criticism and evaluation of this method of study was first in the countries that developed the comprehensive plan and gradually transferred to other countries that prepared the plan. The purpose of this article is to specify the principles of the foresight approach in the field of planning and its application in the process of developing urban development plans in order to quickly respond to the high risk of planning and the complexities of urban systems. Due to the nature of this research, in which it takes into account the complexities, uncertainties and changes of the environment and does not follow the predetermined fixed rules. The dominant interpretive paradigm and research method is qualitative research. Data collection techniques are through study, observation and semi-structured interview and open questionnaire, and the method of data analysis is done in the form of Delphi technique. During the first and second stages of this technique, and by obtaining opinions from elites and experts in the field of planning and future research, the eleven principles of the foresight approach in the field of urban planning were specified and prioritized, and then the results of the third stage of the Delphi technique, including the amount of Consideration of the mentioned principles is provided in urban development plans. The results indicate that the amount of consideration of these principles in the formulation of urban development plans is 20% on average, which shows the lack of attention to these principles in the formulation of urban development plans. Finally, the proposed process of developing urban development plans based on the foresight approach includes seven main stages of understanding, collecting information, analyzing information, screening and interpreting information, foresight, outputs (evaluation and decision), implementation and implementation. became. This process can be complementary to strategic planning and in environments where planning is highly dynamic, it can be adapted to current developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process
  • urban development plans
  • foresight
  • future types