تحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی در بافتهای قدیمی شهری ( مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران

2 دانشگاه آزاد یادگار امام, دانشکده علوم انسانی, ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران.

چکیده

   هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی جهت احیای بافت های فرسوده شهری منطقه 10 شهر تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از مطالعات میدانی، تکنیک پرسشنامه و همچنین مطالعات اسنادی استفاده شده است و پس از آن به تحلیل یافته های استنباطی حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است. یافته های استنباطی پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های مناسب در حوزه تحقیق ، مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. در این بخش لازم است تا پس از بررسی مشخص گردد که هر محله از مجموع معیارها در چه رتبه ای قرار داشته و تا چه اندازه قابلیت اجرا و تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی جهت احیای بافت های فرسوده شهری را خواهد داشت. به طور کلی می توان ظرفیت های موجود در منطقه 10 را بر اساس ابعاد قابل سنجش در نوشهرگرایی، ارزیابی نمود و با استفاده از هریک از اصول و معیارها ضمن پیشگیری از رشد افقی شهر تهران و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن ، زمینه را برای احیای مجدد شهر در نواحی که در گذار از شهرنشینی آرام به شتابان مورد بی مهری قرار گرفته اند را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the realization of the principles and criteria of urbanization in old urban contexts (Case study: District 10 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Farkhonde Ranjbar 1
  • Parvane Zivyar 2
  • Rahim Sarvar 3
1 Islamic Azad University, Department of Science and Research, Iran
2 Yadgar Imam Azad University, Faculty of Humanities, Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research Unit, Department of Geography and Urban Planning, Iran
چکیده [English]

The aim of the present research is to analyze the realization of the principles and criteria of urban planning to revive the worn-out urban tissues of the 10th district of Tehran. The research method is descriptive and analytical, and field studies, questionnaire technique, as well as documentary studies have been used, and then the inferential findings from the questionnaire have been analyzed. The inferential findings of the research have been measured and analyzed using spss software and appropriate tests in the field of research. In this section, it is necessary to determine, after the review, what rank each neighborhood is in all the criteria and to what extent it will be able to implement and realize the principles and criteria of re-urbanization for the revival of worn-out urban tissues. In general, it is possible to evaluate the existing capacities in Region 10 based on the measurable dimensions of new urbanism, and by using each of the principles and criteria while preventing the horizontal growth of the city of Tehran and its social, economic and environmental consequences, the field It provided for the revitalization of the city in the areas that have been neglected in the transition from slow urbanization to rapid urbanization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-urbanism
  • old context
  • district 10 of Tehran
  • horizontal growth