ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرحهای هادی روستایی با روش Pmbok در برنامه پنجم توسعه استان گیلان

نویسندگان

دانشگاه ازاداسلامی واحد رشت, گروه جغرافیا, ایران,

چکیده

   شناسایی و بهره برداری از ساز وکارهای مناسب و موثر مدیریت دانش، یکی از دغدغه های جدی سازمانهای عصر حاضر می باشد و در این میان، سازمانهای پروژه محور مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دلیل موقتی بودن پروژه های خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بیش از سایر سازمان ها به مدیریت نظام مند دانش نیاز دارند. تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی کیفی پروژه های اجرای طرح های هادی استان گیلان در برنامه پنجم توسعه به وسیله استانداردهای مدیریت پروژه است تا دانشی برای تصمیم گیری های بهتر در آینده فراهم آید. در این استاندارد حوزه های دانش مدیریت پروژه در 9 حوزه و 42 مولفه طبقه بندی شده است که شامل مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد مدیریت یکپارچگی پروژه با بالاترین میانگین با اهمیت ترین و مدیریت ریسک پروژه با کمترین میانگین از کم اهمیت ترین حوزه ها بوده، مدیریت هزینه با کمترین انحراف نسبی در بهترین وضعیت و مدیریت ریسک با بیشترین انحراف نسبی در بدترین وضعیت خود قرار داشته و در اولویت اول برای تغییر می باشد در پایان میزان همبستگی حوزه های مختلف سنجیده شده تا بتوان پیامدهای مثبت یا منفی بهتر یا بدتر شدن هر حوزه را پیش بینی نمود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the management of projects for the implementation of rural leader projects with the Pmbok method in the fifth development plan of Gilan province

نویسندگان [English]

  • Nasrolah Molaei
  • Maryam Alinaghipoor
Azad Islamic University, Rasht Branch, Department of Geography, Iran
چکیده [English]

Identifying and exploiting appropriate and effective knowledge management mechanisms is one of the serious concerns of today's organizations, and among them, project-oriented organizations such as the Islamic Revolution Housing Foundation due to the temporary nature of their projects and the continuous challenge of limited time and resources. More than other organizations, they need systematic knowledge management. The current research seeks to evaluate the quality of implementation projects of Hadi projects of Gilan province in the fifth development plan by means of project management standards to provide knowledge for better decisions in the future. In this standard, project management knowledge areas are classified into 9 areas and 42 components, which include project integrity management, scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, and procurement management. . The research results show that project integrity management with the highest average is the most important and project risk management with the lowest average is one of the least important areas, cost management with the lowest relative deviation is in the best condition and risk management with the highest relative deviation is in the worst condition. And the first priority is for change. At the end, the degree of correlation of different fields is measured so that the positive or negative consequences of each field can be predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • Hadi project implementation
  • Pmbok
  • Gilan province