شناسایی و تبیین علّی عوامل موثر بر فرصتهای کارآفرینی در مناطق کویری با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی: کویر مرنجاب)

نویسندگان

دانشگاه کاشان, گروه جغرافیا و اکوتوریسم, ایران

چکیده

   کارآفرینی اکوتوریستی مفهومی نو در بحث گردشگری روستایی است که در راستای گردشگری موافق با محیط زیست به ایجاد مشاغل مناسب می پردازد.هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای موثر بر کارآفرینی اکوتوریستی از دیدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای با 6 شاخص، 29معیار و 120 زیرمعیار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفی در بین اکوتوریست ها توزیع گردید. برای انجام تحلیل های، توصیفی، آماری و پاسخگویی به فرضیات پژوهش از نرم افزار spss و آزمون های آماری t-test و آنالیز واریانس anova استفاده شد. نتایج آزمون تی اثر گذاری هر یک از عوامل مورد بررسی را تایید کرده است و نتایج تکمیلی آزمون آنوا نشان می دهد هر یک از ابعاد از لحاظ میانگین اثرگذاری با یکدیگر تفاوت داشته اند. مدلسازی و تببین عوامل موثر بر کارآفرینی اکوتوریستی نیز با استفاده از نرم افزار amosصورت پذیرفت. یافته های بدست آمده از مدل عاملی مرتبه دوم مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد، عامل اجتماعی بیشترین بار عاملی اثرگذاری بر توسعه کارآفرینی اکوتوریستی را با 0.94 به خود اختصاص داده است. پس از آن عوامل زیرساختی بار عاملی 0.86 را دریافت داشته است. عوامل خدماتی و محیطی با بار عاملی 0.86 مشترکاً جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند. عامل های نهادی و اقتصادی نیز با بارهای عاملی 0.70و 0.69 در رتبه های بعدی تاثیر گذاری بر گسترش فرصت های کارآفرینی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and causal explanation of factors affecting entrepreneurial opportunities in desert areas with an ecotourism approach (case example: Maranjab desert)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saterian
  • Sadighe Kiani
  • Parinaz Zoormandd
Kashan University, Department of Geography and Ecotourism, Iran
چکیده [English]

Ecotourism entrepreneurship is a new concept in the discussion of rural tourism, which deals with the creation of suitable jobs in the direction of eco-friendly tourism. The purpose of this research is to explain the effective criteria for ecotourism entrepreneurship from the point of view of ecotourists in Maranjab desert region. The research expression is a researcher-made questionnaire with 6 indicators, 29 criteria and 120 sub-criteria. The sample size was calculated using Cochran's formula of 349 people and randomly distributed among ecotourists. SPSS software and t-test and Anova analysis of variance were used to perform descriptive and statistical analysis and answer the research hypotheses. The results of the t-test have confirmed the effect of each of the investigated factors, and the supplementary results of the ANOVA test show that each of the dimensions differed from each other in terms of the average effect. Modeling and explanation of factors affecting ecotourism entrepreneurship was done using amos software. The findings obtained from the second-order factor model of structural equation modeling show that the social factor has the highest factor loading on the development of ecotourism entrepreneurship with 0.94. After that, infrastructure factors received a factor load of 0.86. Service and environmental factors with a factor load of 0.86 jointly occupy the third place. Institutional and economic factors were also recognized with factor loadings of 0.70 and 0.69 in the next ranks of influencing the expansion of entrepreneurial opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • entrepreneurship
  • ecotourism entrepreneurship
  • modeling
  • structural equations