ارزیابی شاخص های توانمندسازی در سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران (نمونه موردی: محله میان آباد اسلام شهر)

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران, گروه شهرسازی, ایران,

چکیده

   امروز وضعیت شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان و نظریه ها و تجارب آن حاوی نکات روشن و مفیدی است. در حالی که آمارها حاکی از روند رو به رشد جمعیت شهری، به ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه است، فقر به‌ مثابه یکی از جنبه های تمرکز جمعیت در شهرهای این کشورها از اهمیت روزافزونی برخوردار می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر در وهله اول، شناسایی شاخص های توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر رویکرد دارایی مبنا به عنوان رویکردی نوین در تقابل با رویکرد نیاز مبنا و در وهله دوم، سنجش شاخص های استخراجی به منظور درک میزان تاثیرگذاری هر یک در رضایتمندی ساکنان این سکونتگاه ها از شرایط زندگی و نقش هر کدام از شاخص ها در ارتقای شرایط زندگی این افراد می باشد. محدوده مورد مطالع پژوهش محله میان آباد اسلام شهر می باشد که در سال 1395 نزدیک به 24 هزار نفر جمعیت داشته و در پایان سال 1386 و ابتدای سال 1387، حدود 45 هزار نفر در میان آباد زندگی می کردند. روش به کار گرفته شده در پژوهش به صورت ترکیبی مبتنی بر اسنادی، پیمایشی و تحلیلی است، نتایج پژوهش نشان دهنده این است که، همبستگی در زیرشاخص ساختمان مسکونی مربوط به شاخص سرمایه کالبدی بالاتر از بقیه موارد بوده و بعد از آن زیرشاخص درآمد ماهیانه مربوط به شاخص نیاز مالی بالاترین میزان همبستگی را به میزان رضایت ساکنان سکونتگاه غیررسمی را به خود اختصاص می دهد. بعد از این دو زیرشاخص می توان گفت بالاترین امتیازها مربوط به زیرشاخص های شاخص سرمایه اجتماعی از قبیل: پاسخگویی، اعتمادنهادی، مشارکت، ظرفیت سازی نهادی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of empowerment indicators in informal settlements with asset-based approach in Tehran metropolis (Case example: Mianabad neighborhood of Islamshahr)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Behzadfar
  • Abdolmajid Noghrekar
  • Komail Salehi
Iran University of Science and Technology, Department of Urban Planning, Iran
چکیده [English]

Today, the situation of urbanization and informal settlement in the world and its theories and experiences contain clear and useful points. While statistics indicate the growing trend of urban population, especially in developing countries, poverty as one of the aspects of population concentration in the cities of these countries is of increasing importance. The main goal of the current research is, first of all, to identify indicators of empowerment of informal settlements with emphasis on the asset-based approach as a new approach in contrast with the need-based approach and secondly, to measure the extractive indicators in order to understand the impact of each on the residents' satisfaction. These settlements are one of the living conditions and the role of each of the indicators in improving the living conditions of these people. The area under study is the Mian Abad neighborhood of Islam Shahr, which had a population of nearly 24,000 in 2015, and at the end of 2016 and the beginning of 2017, about 45,000 people lived in Mian Abad. The method used in the research is based on a combination of documents, survey and analysis, the results of the research show that the correlation in the residential building sub-index related to the physical capital index is higher than the rest and then the related monthly income sub-index. The financial need index has the highest correlation with the level of satisfaction of informal settlement residents. After these two sub-indices, it can be said that the highest scores are related to the sub-indices of the social capital index such as: responsiveness, institutional trust, participation, institutional capacity building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlement
  • empowerment
  • asset-based approach
  • solidarity
  • satisfaction
  • Mian Abad neighborhood