تحلیل پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه (با تاکید بر بحران آوارگان)

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی, مشهد، ایران,

2 دانشگاه تربیت مدرس, ایران

چکیده

   بحران سوریه، پس از هفت سال (از 2011 تا 2017) در‌حالی به پایان رسید که تبعات انسانی فراوانی را از حیث آوره شدن بیش از نیمی از جمعیت جمعیت 23 میلیونی (‌در حدود 13.5 میلیون)، این کشور برجای گذاشت. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، بحران سوریه، را بدترین بحران جهانی طی 25 سال گذشته عنوان کرد. پژوهش حاضر در پی بررسی و تبین پیامدهای بحران آورگان سوری بر کشورهای میزبان و به تبع مشکلات و چالش های این آورگان در کشورهای پذیرنده است. از لحاظ ساختار؛ پژوهش حاضر در ابتدا به صورت اجمالی به تحلیل و بررسی نقش کشورهای میزبان] آورگان[ در منازعه و جنگ سوریه می پردازد. این کشورها به ترتیب پنج کشور منطقه ای ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر،‌ و در بعد فرا منطقه ای تا حدودی کشورهای اتحادیه اروپا می باشند. سپس در مرحله بعد، به وضعیت آورگان در کشورهای نام برده، و به تناسب اثراتی که این مهاجرت اجباری بر این کشورها خواهد گذاشت، پرداخته می شود و در آخر تبعات این مهاجرت اجباری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی مورد مورد واکاوی قرار می گیرد. به طور کلی بحران ژئوپلیتیک سوریه علاوه بر اینکه در بعد داخلی اثرات بلند مدتی را بر دولت ملت سوریه خواهد گذاشت، در میان مدت و دست کم کوتاه مدت نیز کشورهای پذیرنده را متاثر خواهد کرد؛ این وضعیت برای همسایگان سوریه به مراتب حادتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the regional and global consequences of the Syrian geopolitical crisis (with an emphasis on the refugee crisis)

نویسندگان [English]

  • Hadi Zarghani 1
  • Ebrahim AHMADI 2
1 Political Geography, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
2 Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

The Syrian crisis ended after seven years (from 2011 to 2017) while it left many human consequences in terms of the displacement of more than half of the population of 23 million (around 13.5 million) of this country. The United Nations High Commissioner called the Syrian crisis the worst global crisis in the last 25 years. The current study aims to investigate and explain the consequences of the Syrian migrant crisis on the host countries and, accordingly, the problems and challenges of these migrants in the receiving countries. in terms of structure; At first, the present study briefly analyzes and examines the role of the host countries in the conflict and war in Syria. These countries are the five regional countries of Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, and in the extra-regional dimension, to some extent, the countries of the European Union. Then, in the next step, the situation of the immigrants in the mentioned countries will be discussed, and the effects that this forced migration will have on these countries will be discussed, and finally, the consequences of this forced migration in political, economic, cultural, security and social dimensions will be discussed. It is examined. In general, the geopolitical crisis of Syria, in addition to having long-term effects on the government of the Syrian nation in the internal dimension, it will also affect the host countries in the medium and at least the short term. This situation is much more acute for Syria's neighbors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • geopolitical crisis
  • displacement crisis
  • forced migration