تحلیلی بر آسیب شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تاکید بر شاخص امنیت

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران,

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران

چکیده

   امروزه بافت های فرسوده شهری ناهنجاری های بسیاری را پیش روی ساکنان این بافت و حتی دیگر بخش های شهر قرار داده اند؛ از جمله مهم ترین مشکلات و ناهنجاری ها، مبحث امنیت اجتماعی حاصل از این بافت می باشد. که تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی مدیریت شهری شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی موجود در بافت محلات فرسوده شهر دوگنبدان از منظر امنیت اجتماعی میباشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردی و توصیفی– تحلیلی است. شیوه جمع آوری اطلاعات نیز اسنادی– پیمایشی و قیاسی– استقرایی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجشس و مورگان 384 نفر بدست آمده است که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 400 نفر افزایش یافت و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گویه های آسیب های امیتی در بافت فرسوده با میانگین 8.47 بالاتر از حد متوسط قرار دارد. آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 95 درصد وضعیت نامناسب آسیب های امنیتی در محلات فرسوده را تایید می کند. همچنین تحلیلهای آماری پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، نشان از همبستگی بین بافت فرسوده و امنیت اجتماعی، وضعیت نامناسب از بعد امنیت اجتماعی بافت فرسوده از دیدگاه شهروندان و در تحلیل چند متغیره ضریب تبیین بدست آمده برای تمامی عوامل در سطح 0.99 معنی دار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the social pathology caused by worn-out fabric in Dogonbadan city (Gachsaran) with an emphasis on the security index.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haselnejad 1
  • Ali Shamsoddini 2
  • Mohammadreza Rezaei 3
1 Islamic Azad University, Yasouj Branch, Iran
2 Islamic Azad University, Maroodasht Branch, Department of Geography and Urban Planning, Iran.
3 Islamic Azad University, Maroodasht Branch, Department of Geography and Urban Planning, Iran.
چکیده [English]

Today, worn-out urban tissues have put many anomalies in front of the residents of this tissue and even other parts of the city; Among the most important problems and anomalies is the issue of social security resulting from this context. which has become one of the most important issues facing urban management. The main purpose of this research is to identify and analyze the problems and social harms in the context of worn-out neighborhoods of Dogonbadan city from the perspective of social security. The type of research in the current study is applied and descriptive-analytical. The method of collecting information is documentary-survey and comparative-inductive. The sample size is 384 people based on the table of Karzhesh and Morgan, which was increased to 400 people for more certainty and they were selected by random sampling method. The data has been analyzed using spss software. The results of the research show that the items of emetic damage in worn tissue with an average of 8.47 are higher than the average. The chi-square test at a significance level of 95% confirms the poor state of security damage in worn-out neighborhoods. Also, Pearson's statistical analysis, sample t-test and multivariate regression analysis show the correlation between the worn-out fabric and social security, the poor condition of the worn-out fabric from the perspective of the citizens, and in the multivariate analysis, the coefficient of explanation obtained for all factors at the level 0.99 were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social pathology
  • worn out fabric
  • social security
  • Dogonbadan city