تحلیل ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی پدیده ریزگردها مطالعه موردی: جنوب غرب آسیا

نویسندگان

1 دانشگاه تهران, جغرافیای سیاسی، ایران,

2 دانشگاه خوارزمی, تهران، ایران.

3 دانشگاه تهران, ایران.

4 دانشگاه خوارزمی تهران, ایران.

چکیده

   جنوب غربی آسیا طی سالهای اخیر شاهد تحولات گسترده ای در میان کشورهای واقع در آن بوده است. این تحولات که در طیفی از رویدادهای سیاسی، امنیتی، ژئوپلیتیکی، اجتماعی وجود دارد. این میان یکی از مهم ترین وقایع این منطقه پدیده گرد و غبار است که طی چند سال اخیر زندگی مردم در کشورهایی مانند عراق، ایران، عربستان و کویت را تحت تاثیر خود قرار داده است. از جمله ویژگی های این پدیده طبیعی ماهیت فرامرزی آن است و این ویژگی به آن ماهیتی ژئوپلیتیک بخشیده است. بنابراین هر گونه اقدامی در این رابطه منوط به همکاری چند جانبه میان کشورهای درگیر این مسئله شده است. همچنین اتکاء برخی کشورها ( دست بالا را در منابع آب و سرچشمه های آن دارند ) به نظریاتِ دارای اشکال و گاهاً عرفی شدهِ مرتبط با نحوه دسترسی به منابع ( آب ) و مدیریت آن بر ابهام قضیه افزوده است. ولی مشکل دیگر آن است که کشورهای درگیر در این مسئله از نظر سیاسی که خود تحت تاثیر تعارضات ایدئولوژیک، مذهبی، سیاسی و اجتماعی هستند، دارای روابط بعضاً متشنجی هستند، از این رو مقاله حاضر در پی بررسی این مسئله است که پدیده طبیعی گرد و غبار به عنوان مسئله ای ژئوپلیتیک چه پیامدهایی برای روابط میان کشورهای منطقه برجای خواهد گذاشت. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات کتابخانه ای است. نتایج حاصل از بررسی ها نشانگر آن است که با وجود مشکلات داخلی و مسائلی که در خصوص روابط میان کشورهای منطقه وجود دارد، فشار افکار عمومی و به خطر افتادن کیفیت زندگی در میان مردمان متاثر از این مسئله آنها را به سوی همکاری دو یا چند جانبه دستکم در این موضوع مشخص سوق خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical analysis of environmental security, the phenomenon of fine dust, a case study: Southwest Asia

نویسندگان [English]

  • Kumars Yazdanpanah 1
  • Ataolah Abdi 2
  • Hassan Kamran 3
  • Farzad Jokar 4
1 University of Tehran, Political Geography, Iran.
2 Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 University of Tehran, Iran
4 Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, Southwest Asia has witnessed extensive changes among the countries located in it. These developments exist in a range of political, security, geopolitical, and social events. Among these, one of the most important events in this region is the dust phenomenon, which has affected the lives of people in countries such as Iraq, Iran, Saudi Arabia and Kuwait in recent years. Among the characteristics of this natural phenomenon is its transboundary nature and this characteristic has given it a geopolitical nature. Therefore, any action in this regard is subject to multilateral cooperation between the countries involved in this issue. Also, the reliance of some countries (they have the upper hand in water resources and its sources) on flawed and sometimes conventionalized theories related to how to access resources (water) and its management has added to the ambiguity of the case. But another problem is that the countries involved in this issue from a political point of view, which are influenced by ideological, religious, political and social conflicts, have sometimes tense relations, therefore this article seeks to investigate the issue that the natural phenomenon of round and As a geopolitical issue, what consequences will the dust have for the relations between the countries of the region? This article is descriptive and analytical, and the tool for collecting information is a type of library studies. The results of the surveys indicate that despite the internal problems and the issues related to the relations between the countries of the region, the pressure of public opinion and the jeopardy of the quality of life among the people affected by this issue lead them to bilateral or multilateral cooperation. At least in this specific issue will lead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • micro dusts
  • geopolitics
  • cooperation
  • Southwest Asia