دوره و شماره: دوره 16، شماره 56، خرداد 1397 
حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه(خوزستان)

صفحه 5-19

عباس سعیدی؛ کاوه معصومی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ جواد اطاعت


تحلیل ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی پدیده ریزگردها مطالعه موردی: جنوب غرب آسیا

صفحه 36-51

کیومرث یزدان پناه درو؛ ,عطاءالله عبدی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد جوکار


تحلیل آمار فضایی ریزگردهای استان خوزستان

صفحه 178-191

مرضیه موغلی؛ احمد رضا نخعی نژاد فرد


مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس

صفحه 192-207

حسن کامران؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی