ارزیابی سطح توسعه استان های کشور در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ای (مقطع زمانی1392-1390)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران.

2 انشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره), گروه جغرافیا, ایران.

چکیده

   گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیک در شهرها و جاده ها در نیم قرن اخیر،در مقابل میزان تصادفات و حوادث جاده ای موجب گردیده تا امروزه مبحث ایمنی در حوزه ترافیک به یکی از اساسی ترین موضوعات و چالش های بخش حمل ونقل جاده ایی مبدل گردد. اهمیت نقش ایمنی ترافیکی در مباحث برنامه ریزی حمل و نقل جاده ای و جایگاه ایران در میان کشورهای دارای بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات، موجب گردید تا پژوهش حاضر جهت دستیابی به یک برنامه ریزی اصولی، دقیق و مدون با تاکید بر منابع اسنادی و داده های آمارنامه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای طی مقاطع 1392و 1391، 1390 به سنجش میزان توسعه استان های کشور در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ایی بپردازد. این بررسی که با هدف تبیین جایگاه هر یک از استان های کشور در بخش ایمنی و ترافیک جاده ایی انجام پذیرفته است، یک پژوهش کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نرم افزارهای spss ، excel و تکنیک های تاپسیس فازی و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، سعی دارد داده های موجود را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن است که به لحاظ توسعه یافتگی در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ایی، شکاف عمیقی بین استان های کشور وجود دارد. بطوری که یافته ها گویای این مطلب است از میان استان های کشور تنها استان تهران به لحاظ ایمنی در شرایط بسیار توسعه یافته قرار گرفته است و 16 استان در ردیف مناطق محروم و 4 استان خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و کرمان در زمره مناطق بسیار محروم قرار گرفته اند. تحلیل ها همچنین نشان می دهد استان های قم، البرز، مازندران، لرستان و زنجان در جرگه استان های توسعه یافته و استان های گلستان، مرکزی، سمنان، همدان و قزوین در رده مناطق دارای توسعه متوسط جای گرفته اند.این بررسی معتقد است مخارج صرف شده برای ایمنی راه، نه تنها هزینه نبوده بلکه یک سرمایه گذاری پایدار محسوب می شود و لذا جهت دستیابی به توسعه مطلوب و رفع خیل عظیم محرومیت در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ایی، می بایست ضمن توجه به شرایط خاص طبیعی مناطق، وضعیت موجود بازنگری و با توجه به طول راه های تحت پوشش هر استان، برنامه ریزی فضایی جهت افزایش کمی و کیفی منابع و استانداردسازی شاخص ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the level of development of the country's provinces in the field of road safety and traffic (time period 2012-2015)

نویسندگان [English]

  • Yaaghoob Zarei 1
  • Alireza Estalaji 2
1 Islamic Azad University, Bushehr Branch, Club of Young and Elite Researchers, Iran.
2 Azad Islamic Institute, Yadgar Imam Khomeini (RA), Department of Geography, Iran.
چکیده [English]

The expansion of car life and the ever-increasing traffic in cities and roads in the last half century, in contrast to the number of accidents and road accidents, have made the issue of safety in the field of traffic become one of the most fundamental issues and challenges of the road transport sector. . The importance of the role of traffic safety in the discussions of road transport planning and Iran's position among the countries with the highest number of deaths due to accidents caused the present research to achieve a principled, accurate and codified planning with an emphasis on documentary sources and The statistical data of the Road Traffic and Road Transport Organization during the periods of 2012, 2011 and 2010 measures the level of development of the country's provinces in the field of road safety and traffic. This survey, which was carried out with the aim of explaining the position of each province in the country in the field of road safety and traffic, is an applied research that uses the analytical descriptive method and the use of spss, excel software, fuzzy TOPSIS techniques and cluster analysis. Hierarchy tries to evaluate and analyze the available data. The research findings indicate that in terms of development in the field of road safety and traffic, there is a deep gap between the provinces of the country. As the findings prove this, among the provinces of the country, only Tehran province is in a very developed condition in terms of safety, and 16 provinces are in the ranks of deprived areas, and 4 provinces, Khuzestan, Kohkiloye and Boyer Ahmad, South Khorasan and Kerman are among the regions. They are very deprived. The analysis also shows that the provinces of Qom, Alborz, Mazandaran, Lorestan and Zanjan are in the Jirga of developed provinces and the provinces of Golestan, Markazi, Semnan, Hamedan and Qazvin are in the category of moderately developed regions. spent for road safety is not only a cost but also considered a sustainable investment and therefore in order to achieve the desired development and remove the huge number of deprivations in the field of road safety and traffic, while paying attention to the special natural conditions of the regions, the current situation Review and according to the length of roads covered by each province, spatial planning should be done to increase the quantity and quality of resources and standardize indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • safety
  • traffic
  • road transport
  • provinces of the country