تحلیل الگوی رشد فضایی – زمانی شهر مراغه با استفاده از روش های متریک فضایی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران,

2 دانشگاه پیام نور, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران

چکیده

   متریک های فضایی الگوی شناسایی و سنجش رشد فضایی زمانی شهری است. معیارهای سنجش الگوی فضایی در این پژوهش وسعت لکه های شهری، محیط لکه ها یا قطعات، مجاورت و نزدیکی آنها، فاصله لکه ها با بزرگترین لکه یا لکه اصلی شهری، تعداد لکه ها و قطعات، فضاهای خالی موجود در داخل لکه ها و اندازه قطعه اصلی شهر است. این پژوهش به بررسی و تحلیل چگونگی رشد شهر مراغه با روش های توصیفی–تحلیلی و با استفاده ازتصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای envi، arcgis و افزونه patch analyst انجام گرفته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص پیچیدگی قطعات نسبت به دوره های قبل بیشتر شده است، بطوریکه شاخص amws از 56/1 به 84/1 و شاخص awmpfd از 25/1 یه 35/1 رسیده است. شاخص مرکزیت نیز در سال 1365 عدد به دست آمده 2.1414/2 بوده و در سال 1395 به 12/1 کاهش یافته است و با به وجود آمدن قطعات جدید در اطراف شهر موجب کاهش مرکزیت شده است. از نظر شاخص فشردگی هم میزان آن کاهش یافته و تعداد قطعات ساخته شده شهری افزایش و پیچیدگی افزایش یافته است. از نظر تراکم شهری هم میزان تراکم در سال 1365، 9/333 نفر در هکتار بوده که در دوره آخر به 8/55 کاهش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که الگوی رشد شهری بصورت افقی ناموزون با تخریب زمین های حاصل خیز کشاورزی و منابع طبیعی و جایگزین شدن آنها با بافت محله های پراکنده و نا منسجم شهری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the spatio-temporal growth pattern of Maragheh using spatial metric methods

نویسندگان [English]

  • Ali Shamai 1
  • Hassan Aharr 1
  • Eshagh Jalalian 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Khwarazmi University, Iran.
2 Payam Noor University, Department of Geography and Urban Planning, Iran
چکیده [English]

Spatial metrics are a model for identifying and measuring urban spatial-temporal growth. The criteria for measuring the spatial pattern in this research are the extent of urban spots, the perimeter of spots or pieces, their proximity and proximity, the distance of the spots from the biggest spot or the main urban spot, the number of spots and pieces, the empty spaces inside the spots and the size of the piece. It is the main city. This research has been done to investigate and analyze the growth of Maragheh city with descriptive-analytical methods and using satellite images and envi, arcgis software and patch analyst plugin. The findings and results of the research show that the complexity index of parts has increased compared to previous periods, so that the amws index has increased from 1.56 to 1.84 and the awmpfd index has increased from 1.25 to 1.35. The centrality index was 2.1414.2 in 1365 and it decreased to 1.12 in 1395, and with the creation of new parts around the city, it has decreased the centrality. In terms of the compactness index, its amount has decreased and the number of built urban parts has increased and the complexity has increased. In terms of urban density, the density in 2015 was 333.9 people per hectare, which has decreased to 55.8 in the last period. Therefore, it can be concluded that the pattern of urban growth has been horizontally unbalanced with the destruction of fertile agricultural lands and natural resources and replacing them with scattered and incoherent urban neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial growth pattern of the city
  • spatial metrics
  • spatio-temporal growth of the city
  • Maragheh city