تحلیل الگوهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سرتپوله سنندج)

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی, گروه جغرافیای انسانی, ایران, دانشگاه خوارزمی تهران, ایران

2 دانشگاه کردستان, گروه جغرافیای طبیعی, ایران.

چکیده

   توجه به بافت های کهن و فرسوده شهری بعنوان بافت‌های مسئله دار، سابقه دیرینه نه فقط در ایران بلکه در جهان دارد. ساماندهی و بهبود این بافت ها که اغلب در مرکز و هسته تاریخی شهر قراردارند، بهترین روش برای بیان تاریخ و هویت ملی هر کشور و یکی از بستر های تحقق آرمان های توسعه درونزا است. gis با توجه به توابع، الگوریتم‌های کاربردی و توانائی هایی که دارد، قادر است بعنوان ابزاری کارامد، مدیریت بافت‌های فرسوده را در راستای فائق آمدن به دغدغه‌های مذکور یاری رساند.تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن و با استفاده از داده‌های فراهم آمده در پایگاه سیستم های اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. منطقه مورد مطالعه درتحقیق حاضر محله سرتپوله سنندج می باشد، این منطقه به جهت دارا بودن فاکتور های شاخص فرسودگی انتخاب شده است. در راستای دستیابی به هر یک از الگوی‌های بهینه مدیریت بافت‌های فرسوده منطقه مورد مطالعه اعم از بهسازی، نوسازی، بازسازی و ... براساس شاخص های اساسی شناسایی نوع فرسودگی بافت های فرسوده شهری لایه های متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه قیمت، نقشه قدمت ابنیه، نقشه دسترسی ها، نقشه تعداد طبقات، نقشه شیب معابر محله، نقشه کاربری ها، نقشه مساحت قطعات بافت محله، نقشه پوشش معابر، نقشه نوع مصالح بافت،و... تولید گردیدند. در نهایت با تجزیه و تحلیل های فضایی و بکارگیری الگوریتم های فضایی موجود در محیط gis و استفاده از منطق fuzzy logic مناطق اولویت دار برای توسعه بافت فرسوده براساس راهکارهای پیشنهادی بهسازی، نوسازی، مرمت شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the optimal models of the management of dilapidated urban tissues (case study: Sartpoule neighborhood of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghadermarzi 1
  • Atefe Ahmadi 2
1 Khwarazmi University, Department of Human Geography, Iran, Khwarazmi University, Tehran, Iran
2 University of Kurdistan, Department of Natural Geography, Iran.
چکیده [English]

Paying attention to old and dilapidated urban textures as problematic textures has a long history not only in Iran but also in the world. Organizing and improving these tissues, which are often located in the center and historical core of the city, is the best way to express the history and national identity of each country and one of the platforms for the realization of endogenous development goals. According to its functions, applied algorithms and capabilities, gis is able to help the management of worn-out tissues in order to overcome the aforementioned concerns as an efficient tool. The data provided in the database of geographic information systems have been used. The area under study in the present research is Sartpoule neighborhood of Sanandaj, this area was chosen because of the indicators of wear and tear. In order to achieve each of the optimal models for the management of dilapidated tissues in the study area, including improvement, renovation, reconstruction, etc., based on the basic indicators of identifying the type of dilapidation of dilapidated urban tissues, multiple layers of information such as price maps, building age maps, maps Accesses, map of the number of floors, slope map of neighborhood roads, land use map, area map of neighborhood fabric parts, road coverage map, texture material type map, etc. were produced. Finally, with spatial analysis and the use of spatial algorithms available in the gis environment and the use of fuzzy logic, the priority areas for the development of the worn-out fabric were identified based on the proposed improvement, renovation, and restoration solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn fabrics
  • management solutions
  • fuzzy logic
  • Sartpoule
  • Sanandaj