سازمان یابی فضایی گسترش آتی شهر هرسین بر مبنای پارامترهای ژئومورفولوژی با استفاده از مدل های Owa ،Lcm و Ahp

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان, ایران,

2 دانشگاه تهران, ایران

چکیده

   رشد سریع نواحی سکونتگاهی سبب شده است تا تعیین نقاط مناسب جهت اهداف توسعه شهری به عنوان یکی از دغدغه های مدیران شهری محسوب شود. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا فضای طبیعی شهر هرسین جهت توسعه نواحی سکونتگاهی با نگاه توسعه آتی و بینش پیراشهری مورد واکاوی قرار گیرد. پژوهش حاضر مبتنی بر روشهای کتابخانه ای، میدانی و نرمافزاری است. در این تحقیق به‌ منظور بررسی و پهنه بندی مناطق مساعد برای توسعه شهری از 8 معیار ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، لیتولوژی، راه ارتباطی و کاربری اراضی استفاده شده است. برایند روش کار ترکیبی از تهیه لایه های اطلاعاتی در محیط arc gis، استاندارد سازی به روش منطق فازی، وزن دهی در قالب مدل ahp و پهنه بندی با استفاده از دو مدل owa و wlc بوده است. نتایج نشان داد که محدوده و پهنه شهری فعلی هرسین به لحاظ پارامترهای محیطی و ژئومورفولوژیکی موجود در پژوهش در شرایط نسبی مناسبی قرارداشته و بر مبنای مدل های به کارگیری شده owa و wlc به ترتیب داری 8.8 و 9.6 کیلومترمربع وسعت است. با این وجود مناطق نامناسب و نیز بسیار نامناسب در مسیر توسعه و مکانیابی شهری هرسین وجود دارند که غالبا شامل واحد کوهستان و مناطق پرشیب و مرتفع، حریم رودخانه و گسل ها هستند. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر نقش قابل توجه واحدهای ژئومورفیک در شکل گیری سیستم های شهری بوده و بر این اساس می توان گفت که پژوهش حاضر با نگرش سیستمی مقایسه ای موجود الگویی کارا در مسیر مدیریت توسعه های پیراشهری در آینده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial organization of the future expansion of Hersin based on geomorphological parameters using Owa, Lcm and Ahp models

نویسندگان [English]

  • Hadi Niri 1
  • Salari Mamned 1
  • Hamid Ganjanian 2
1 University of Kurdistan, Iran
2 دانشگاه تهران, ایران
چکیده [English]

The rapid growth of residential areas has caused the determination of suitable points for the purposes of urban development to be considered as one of the concerns of city managers. Based on this, in the current research, an attempt is made to analyze the natural space of Hersin city for the development of residential areas with the perspective of future development and peri-urban vision. The current research is based on library, field and software methods. In this research, 8 criteria of height, slope, slope direction, distance from the river, distance from the fault, lithology, communication road and land use have been used in order to investigate and zoning the favorable areas for urban development. Brain's working method is a combination of preparing information layers in the arc gis environment, standardization by fuzzy logic method, weighting in the form of ahp model and zoning using two models, OWA and WLC. The results showed that the current urban area of ​​Hersin in terms of the environmental and geomorphological parameters available in the research is in relatively good conditions and based on the used OWA and WLC models, it is 8.8 and 9.6 square kilometers, respectively. However, there are inappropriate and very inappropriate areas in the development and location of the city of Hersin, which often include mountain units and steep and high areas, river boundaries and faults. The final result of the research shows the significant role of geomorphic units in the formation of urban systems, and based on this, it can be said that the current research with the existing comparative system approach is an effective model in the direction of managing peri-urban developments in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical development
  • geomorphological parameters
  • weight models
  • Hersin