مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران.ایران.

چکیده

   «شهرها» نه تنها بستر شکل گیری نهادهای سیاسی و مدنی، و بخش جدایی ناپذیر فرآیند نوسازی و توسعه اجتماعی-اقتصادی هستند، بلکه کانون اصلی رویدادها، کنش و واکنش ها، و انواع مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی نیز می باشند. شهر به عنوان یک پدیده مدرن، معرف جایگاه و نقش ملت ها در روند توسعه تعاملات و مناسبات مذکور است. امروزه با طرح الگوهای جدید و راهبردهای کارساز برای سازماندهی فضای شهری و افزایش نقش سیاسی و استراتژیک شهرها، شهرها به کانون مطالعات در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شده اند. دراین راستا، جغرافیدانان سیاسی، بیش از هر چیز بر بعد سیاسی فضای-شهری، شهروندان، حکومت محلی، اقتصاد-شهری، وکلان شهرها/جهان شهرها تمرکز یافته اند. اما اینکه چگونه پدیده شهر از نگاه جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها مورد مطالعه قرار می گیرد، پرسشی است که مقاله حاضر همراه با تحلیل نظریه ها و دیدگاه های دو تن از برجسته ترین جغرافی دانان سیاسی به آن می پردازد. نتایج این تحقیق با روش توصیفی_تحلیلی نشان می دهد، پدیده شهر بصورت چندبعدی در قالب مباحث نظری و کاربردی از سوی جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها با تاکید بر عناصر محوری سه گانه فضا، سیاست و قدرت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. بعنوان نمونه، ژان گاتمن با ارائه نظریه مگالوپلیس ها، براین باور است که رشد مگالوپولیس ها منجر به ایجاد یک نظم سیاسی جدید بر اساس جامعۀ شهرهای جهانی خواهد شد. همچنین، کوین کاکس به بررسی رابطه «جغرافیا و سیاست شهری»؛ می پردازد. و ضمن تمرکز بر مناقشات موقعیتی و سیستم های سیاسی براین باور است که تحلیل گران مدرن مناقشات، نسبت به روابط فضایی– فاصله طبیعی، مجاورت، توزیع و پرسش های نظری و تجربی مربوط به مقیاس جغرافیایی– بی توجه بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the city in political geography and geopolitics with an emphasis on the theory of Gutman and Cox

نویسندگان [English]

  • Hassan Kamran 1
  • Marjan Badiee 2
  • Yashar Zaki 2
  • Seyadabbas Ahmadi 2
  • narjessadat hosseini 3
1 Associate Professor of Political Geography
2 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran.
3 PhD student in political geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

"Cities" are not only the platform for the formation of political and civil institutions, and an integral part of the modernization and socio-economic development process, but also the main focus of events, actions and reactions, and all kinds of economic, political, cultural, social and physical relationships. are also The city, as a modern phenomenon, represents the place and role of nations in the development process of the aforementioned interactions and relationships. Today, with the design of new models and effective strategies for organizing urban space and increasing the political and strategic role of cities, cities have become the focus of studies in political geography and geopolitics. In this regard, political geographers have focused more than anything on the political dimension of urban space, citizens, local government, urban economy, and representatives of cities/world cities. But how the phenomenon of the city is studied from the point of view of political geographers and geopoliticians is a question that this article deals with along with the analysis of the theories and views of two of the most prominent political geographers. The results of this research with a descriptive-analytical method show that the phenomenon of the city is studied and investigated in a multidimensional way in the form of theoretical and practical discussions by political geographers and geopoliticians with an emphasis on the triple core elements of space, politics and power. For example, Jean Gutman, by presenting the theory of megalopolises, believes that the growth of megalopolises will lead to the creation of a new political order based on the community of global cities. Also, Kevin Cox examines the relationship between "geography and urban politics"; will pay. And while focusing on situational conflicts and political systems, it is believed that modern conflict analysts have been indifferent to spatial relations - natural distance, proximity, distribution and theoretical and empirical questions related to geographical scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • political geography
  • geopolitics
  • Gutman
  • Cox