اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران

2 دانشگاه مازندران, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی, گروه مدیریت جهانگردی, ایران,

چکیده

یکی از چالش های اساسی طی دهه های اخیر(1380-1390)، در نواحی روستایی کشور مساله تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری است که تبدیل به یک چالش در سطح ملی گردیده و ابعاد گسترده ای یافته است. اثرات زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین آنها به شمار می رود. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال شناخت و تحلیل اثرات زیست محیطی تغییر کاربری ناشی از گردشگری در اراضی نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های عینی و ذهنی منتج از پرسشنامه تکمیل شده توسط ساکنان روستا است. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش شده اند، و بر اساس هدف و ماهیت داده ها از آزمون-های آماری تی تک نمونه ای و پیرسون بهره گرفته شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که ارتباط بین دو متغیر توسعه گردشگری و اثرات زیست محیطی تغییر کاربری در منطقه موردمطالعه تائید می شود اما این ارتباط از نوع معکوس است، به این ترتیب که، با توسعه گردشگری اثرات منفی زیست محیطی نسبت به اثرات مثبت آن رشد بیشتری دارند. و نیز نتایج دیگر نشان می دهد که تفاوت معناداری در بین یازده روستای مورد مطالعه در ارتباط با تاثیر گذاری اثرات زیست محیطی وجود ندارد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental effects of land use change caused by tourism activities

نویسندگان [English]

  • Faramarz Barimani 1
  • Nazanin Tabrizi 2
  • Mansuore Karimi 2
1 Mazandaran University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Iran
2 Mazandaran University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Tourism Management, Iran.
چکیده [English]

One of the basic challenges during recent decades (1380-1390), in the rural areas of the country, is the issue of land use change due to tourism activities, which has become a challenge at the national level and has gained wide dimensions. Environmental effects are considered as one of the most important. Based on this, the present article seeks to identify and analyze the environmental effects of land use change caused by tourism in the rural areas of the central part of Tankabon. The applied research method is descriptive-analytical using objective and subjective data resulting from the questionnaire completed by the residents of the village. The data collected by the questionnaire were processed using SPSS statistical software, and based on the purpose and nature of the data, t-test and Pearson statistical tests were used. The results of the findings indicate that the relationship between the two variables of tourism development and the environmental effects of land use change in the studied area is confirmed, but this relationship is of an inverse type, in such a way that, with the development of tourism, the negative environmental effects are more than the positive effects. It grows more. And also other results show that there is no significant difference among the eleven studied villages in relation to the influence of environmental effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • land use change
  • environmental effects
  • villages in the central part of Tankabon