دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، شهریور 1395 
اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری

صفحه 5-20

فرامرز بریمانی؛ نازنین تبریزی؛ منصوره کریمی رستگار


گردشگری پایدار از تئوری تا تحقق: یک رویکرد انتقادی

صفحه 152-171

زاهد شفیعی؛ فیروزه فرخیان؛ محمدعلی رجایی؛ مرضیه موغلی