کارآمدی نظام های زراعی با تاکید بر توسعه پایدار؛ مورد: بخش مرکزی ورامین (استان تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی, ایران.

2 دانشگاه پیام نور, گروه جغرافیا

3 دانشگاه پیام نور, گروه جغرافیا, ایران,.

چکیده

تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر زمینه ساز دگرگونی های همه جانبه در عرصه های مختلف، از جمله تحول در نظامهای زراعی و روابط و مناسبات تولید در بخش کشاورزی شده است. سرآغاز این گونه دگرگونی ها را می توان از سالهای آغازین دهه 1340 خورشیدی و اجرای اصلاحات ارضی در ایران پیگیری نمود. با اجرای قانون اصلاجات ارضی و وضع قوانین بعدی در نحوه مالکیت اراضی، نظام سنتی بهره برداری کشاورزی که طی سده ها در کشور حاکم بود، به تدریج دگرگون شد و شکلهای دیگری از بهره برداری، از جمله تعاونی، کشت و صنعت و مزارع مکانیزه پدیدار شد. این در حالی بود که در کنار این گونه نظامهای نوین، نظام سنتی تولید کشاورزی نیز همچنان به بقای خود ادامه می داد. در این میان، تفاوت و در مواردی تعارض آشکاری میان شیوه های سنتی تولید که بخصوص در روستاها هنوز دوام یافته بود و شیوه های نوین که عمدتا در مزارع مکانیزه اعمال می شد، پدیدار گشت. این تفاوتها جنبه های مختلفی را شامل می شود که در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی قابل ردیابی و بررسی است.
این مطالعه در چارچوب روستاهای بخش مرکزی شهرستان ورامین کوشش داشته است، ضمن بررسی تطبیقی شیوه های مختلف، به مطالعه کارآمدی آنها در قالب توسعه پایدار و پایداری فعالیت کشاورزی به پردازد. بر این اساس، پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هر یک از این نظامها به طور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب، در این پژوهش کوشش شده است تا نگرش سیستمی و در همین ارتباط، مفاهیم و الزامات آن در بررسی نظامهای کشاورزی و افزون بر آن، مفاهیم توسعه پایدار و پایداری کشاورزی مورد تاکید قرار گیرد. پرسشهای اصلی این پژوهش حول نحوه گذرا از نظام سنتی به نظام نوین بهره برداری و تطبیق این دو نظام باز می گردد. این پرسشها زمینه ساز فرضیات تحقیق بوده اسست که عبارتند از:الف. فرایند دگرگونی نظامهای سنتی و شکل گیری نظامهای نوین زراعی به دنبال تحولات اجتماعی- اقتصادی، زمینه ضعف بهره برداری سنتی از منابع آب و خاک را فراهم آورده است؛ ب. اگر چه نظامهای زراعی نوین در زمینه میزان و سطح تولید و همچنین دسترسی به بازار موفق تر عمل کرده اند، اما نسبت به نظامهای سنتی در عرصه پایداری کارآمدی کمتری داشته اند.
جامعه آماری این پژوهش 27 روستای بخش مرکزی شهرستان ورامین است و برای پیشبرد آن از روش ترکیبی (کمی و کیفی) بهره گیری شده است. این مقاله در 5 فصل تنظیم شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند در آغاز به نظر می رسید که واحدهای نوین در عرصه تولید محصولات و کسب درآمد بیشتر موفق عمل خواهند کرد، در عمل به سبب عوامل درونی، از جمله بهره گیری بی رویه از منابع محدود و حساس آب و خاک، و اثرگذاری عوامل بیرونی، از جمله تخصیص ناکافی آب از تاسیسات فراناحیه ای آبرسانی، نتوانسته اند همچون نظامهای سنتی، به نحوی پایدار و در سازگاری با محیط پیرامونی به کار خود ادامه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of agricultural systems with emphasis on sustainable development; Case: central part of Varamin (Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Taleshi 1
  • Rayhane Soltanimoghdas 2
  • Mani Saidi 3
1 Shahid Beheshti University, Iran
2 Payam Noor University, Department of Geography
3 Payam Noor University, Department of Geography, Iran
چکیده [English]

The socio-economic developments of recent decades have become the basis for all-round transformations in various fields, including changes in agricultural systems and production relations in the agricultural sector. The beginning of such transformations can be traced back to the early years of the 1340s and the implementation of land reforms in Iran. With the implementation of the Land Reforms Law and the establishment of subsequent laws on land ownership, the traditional system of agricultural exploitation, which had been ruling in the country for centuries, was gradually transformed and other forms of exploitation, including cooperatives, agriculture and mechanized farms, emerged. became. This was while, along with such new systems, the traditional system of agricultural production continued to survive. In the meantime, a difference and in some cases an obvious conflict emerged between the traditional methods of production that were still preserved especially in the villages and the new methods that were mainly applied in mechanized farms. These differences include various aspects that can be traced and investigated in environmental, social and economic dimensions.
This study has tried in the framework of the villages of the central part of Varamin city, while comparing various methods, to study their efficiency in the form of sustainable development and sustainability of agricultural activity. Based on this, the environmental, social and economic consequences of each of these systems have been comparatively investigated. Thus, in this research, an effort has been made to emphasize the systemic approach and in this connection, its concepts and requirements in the study of agricultural systems, and in addition, the concepts of sustainable development and agricultural sustainability. The main questions of this research revolve around how to transition from the traditional system to the new system of exploitation and adaptation of these two systems. These questions have been the basis of the research hypotheses, which are: a. The process of transformation of traditional systems and the formation of modern agricultural systems following socio-economic developments has provided the weak ground for the traditional exploitation of water and soil resources; b. Although modern agricultural systems have been more successful in the field of production and access to the market, they have been less efficient than traditional systems in terms of sustainability.
The statistical population of this research is 27 villages in the central part of Varamin city, and a combined method (quantitative and qualitative) has been used for its advancement. This article is organized in 5 chapters.
The findings of the research indicate that although at the beginning it seemed that the new units would be successful in the field of producing products and earning more money, in practice due to internal factors, including excessive use of limited and sensitive water resources. and soil, and the impact of external factors, including insufficient allocation of water from extra-regional water supply facilities, have not been able to continue their work in a sustainable way and in harmony with the surrounding environment like traditional systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploitation system
  • sustainable development
  • traditional system
  • modern system
  • central part of Varamin