ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: محله یافت آباد)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا, ایران,

2 دانشگاه تهران, جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران,.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران,

4 دانشگاه تهران, جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران,

چکیده

کیفیت زندگی یکی از عواملی است که امروزه در مطالعات برنامه ریزی شهری جایگاه ویژه ای دارد. کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و ذهنی و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد. امروزه کیفیت زندگی هدف اصلی تمام برنامه ریزی هاست که توسط اندیشمندان و برنامه ریزان تهیه می شود. وجود مشکلاتی مانند ضعف منابع درآمدی، فقدان وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی، نبود فرصت ها و موقعیت های شغلی مناسب، مراکز درمانی، مسکن نامناسب، مشکلات و آسیب های ناشی از نابرابری های اجتماعی، تغذیه نامناسب و مسکن ناپایدار، محله های شهری ما را با چالش هایی مواجه ساخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی از دید شهروندان محله یافت آباد شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه است. تعداد جامعه آماری 250 نفر است و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریکT برای متغیرهای مستقل، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه در زمینه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی از دید جامعه نمونه مطلوب نبوده و تنها وضعیت حمل ونقل و ارتباطات از دید جامعه نمونه در حد متوسطی ارزیابی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the quality of urban life (case study: Yaftabad neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher GHalibaf 1
  • Mojtaba Roostai 2
  • Mahdi Ramezanzade 3
  • Mohammadreza Taheri 4
1 University of Tehran, Faculty of Geography, Iran.
2 University of Tehran, Geography and Urban Planning, Iran.
3 Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
4 University of Tehran, Geography and Urban Planning, Iran.
چکیده [English]

Quality of life is one of the factors that has a special place in urban planning studies today. The quality of life, while having objective dimensions and dependence on objective and mental conditions, and ultimately depends on the person's imagination and perception of the realities of life. Today, the quality of life is the main goal of all the plans prepared by thinkers and planners. The existence of problems such as weak sources of income, lack of public and private transportation, lack of opportunities and suitable job positions, medical centers, inadequate housing, problems and damages caused by social inequalities, improper nutrition and unstable housing, our urban neighborhoods. has faced challenges. The main purpose of this research is to examine the indicators related to the quality of life from the perspective of the citizens of Yafet Abad neighborhood in Tehran. The descriptive-analytical research method is based on the use of questionnaires. The number of the statistical population is 250 people, and in order to analyze the studied variables, SPSS software and statistical methods such as average responses, parametric statistical test T for independent variables were used. The results of the research show that the situation of the quality of life in the study area in terms of environmental, economic and social aspects is not favorable from the point of view of the sample community and only the transportation and communication situation from the point of view of the sample community has been evaluated at an average level.
Keywords: quality of life, Yaftabad, Tehran, urban planning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Yaftabad
  • Tehran
  • urban planning