امکان سنجی جمع آوری رواناب در شبکه بزرگراه های شهر تهران؛ مطالعه موردی: منطقه 1 و 3 تهران

نویسندگان

1 استاد جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.

چکیده

امروزه کنترل و جمع آوری رواناب در درون منطقه شهری نسبت به انتقال آن به خارج از شهر اهمیت بیشتری یافته است. منطقه 1 و 3 تهران با مساحت 272 کیلومترمربع، در شمال شرق تهران قرار گرفته است که در هنگام بارندگی حجم زیادی از رواناب علاوه بر مسیل ها در خیابان ها نیز جاری می شوند که مشکلات متعددی را ایجاد مینمایند. این پژوهش با استفاده از نقشه توپوگرافی1:25000 تهران، نقشه زمین شناسی 1:100000 تهران، داده های کاربری، و داده ارتفاعی ماهواره استر با پیکسلهای 30 متری، داده های بارش ساعتی ایستگاه شمال تهران در بازه زمانی 2007 تا 2014 ، امکانسنجی جمع آوری و کنترل رواناب را انجام داده است. در این راستا، پتانسیل تولید رواناب با روش جاستین در دو منطقه 1 و 3 محاسبه شده است. اتوبان مدرس و خیابان شریعتی برای مکانیابی سیستم ماند بیولوژیکی و جوی باغچه، انتخاب شدند. عمل مکانیابی در راستای این دو شریان با استفاده از روش LID انجام شده است و برای ارزیابی و تصحیح آن از گزارش های آبگرفتگی بعد از بارش، موجود در مرکز 137 شهرداری تهران استفاده شد. محاسبات مربوط به پروفیل های طولی با نرم افزار SWMM انجام شد. مقایسه نتایج محاسبه رواناب روزانه با شرایط توپوگرافی و شبکه مسیل های موجود نشان داد که هنگام بارندگی، بخشی از رواناب تولید شده به سمت خیابانها و اتوبانها زهکشی می شوند که مکانیابی سیستمهای جمع آوری رواناب در اولویت اول فضای سبز موجود در پارکهای آب و آتش، ملت و قیطریه را تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of collecting runoff in the highway network of Tehran city; Case study: District 1 and 3 of Tehran

نویسندگان [English]

  • M. Ghahrooditali 1
  • H. Sadoogh 1
  • N. Almasian 2
1 Professor of Natural Geography, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
2 MA of Natural Geography, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the control and collection of runoff within the urban area has become more important than its transfer outside the city. District 1 and 3 of Tehran, with an area of ​​272 square kilometers, is located in the northeast of Tehran, and during rains, a large amount of runoff flows in the streets in addition to the drains, which causes many problems. This research, using the 1:25000 topographic map of Tehran, the 1:100000 geological map of Tehran, user data, and altitude data of the Ester satellite with 30 meters pixels, the hourly rainfall data of North Tehran station in the period from 2007 to 2014, the feasibility of collecting and has done runoff control. In this regard, the runoff production potential has been calculated by Justin's method in two regions 1 and 3. Modares highway and Shariati street were chosen to locate the biological and atmospheric system of the garden. The positioning action along these two arteries has been done using the LID method, and for its evaluation and correction, the reports of flooding after rain, available in the 137th center of Tehran municipality, were used. Calculations related to longitudinal profiles were done with SWMM software. Comparing the daily runoff calculation results with the topographical conditions and the existing network of channels showed that when it rains, part of the produced runoff is drained towards the streets and highways, that the location of the runoff collection systems is the first priority of the green spaces in the water and fire parks. Determined Mellat and Qaitariya.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runoff collection
  • biological retention system
  • Tehran
  • areas 1 and 3