دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، خرداد 1396 
توان سنجی توسعه پایدار کالبدی-فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان)

صفحه 1-24

عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور؛ ابوالفضل مرادی


باز تعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تاکید بر راهپیمایی اربعین)

صفحه 103-120

حمیدرضا محمدی؛ ندیمه سلیم نژاد؛ ابراهیم احمدی