نقش شهر الکترونیک در ارتقاء شاخص های توسعه پایدار شهری با تاکید بر بانکداری الکترونیک؛ مطالعه موردی: شهر کرج

نویسندگان

1 جغرافیای شهری دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران.

2 مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مسائل و مشکلات عدیده ای مانند مسئله آلودگی هوا، ترافیک سنگین و اتلاف وقت در خیابان ها، افزایش فعالیت های اداری و تجاری شهروندان در شهرها، افزایش تعداد جمعیت و عدم تناسب امکانات و خدمات و غیره که بدلایل مختلف در شهرها شکل گرفته است و همچنین مطالبه روز افزون شهروندان به ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت، و از سوی شعار و سیاست گذاری مدیران شهری و دولت ها بر محوریت توسعه پایدار شهری، تصمیم سازی و برنامه ریزی بر اساس تکنولوژی و تکنیک های روز دنیا در مدیریت شهری را نه تنها اجتنابناپذیر، بلکه ضروری ساخته است و ورود به دنیای شهر الکترونیک پاسخی منطقی و مناسب به این نیاز شهری می باشد. یکی از پرکاربردترین و محوری ترین نیازهای خدماتی الکترونیکی شهری، خدمات بانکی بوده که با الکترونیکی شدن فعالیت های آن سهم مهمی در توسعه پایدار شهری دارد. به همین منظور این پژوهش در کلانشهر کرج مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از روش مطالعات کتابخانه ای و پژوهش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج تحقیق که از طریق سنجش فرضیات با استفاده از آزمون های T تکنمونه ای یاOne sample T test و همچنین همبستگی اسپیرمن انجام شد نشان می دهد که بانکداری الکترونیک نقش پراهمیتی در تحقق توسعه پایدار شهری داشته و در این راستا شهروندان به عنوان ذی نفعان اصلی آن تاثیر مستقیم در این مقوله دارد و در واقع بدون مشارکت شهروندان امکان دستیابی به اهداف مورد نظر میسر نیست.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the electronic city in promoting sustainable urban development indicators with an emphasis on electronic banking; Case study: Karaj city

نویسندگان [English]

  • A. Stealaji 1
  • F. Talebi 2
1 Urban Geography, Islamic Azad University, Shahrari, Iran.
2 Urban Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Many issues and problems such as the issue of air pollution, heavy traffic and waste of time in the streets, increase in administrative and commercial activities of citizens in cities, increase in population and inadequacy of facilities and services, etc. The increasing demand of citizens to provide desirable and high-quality services, and from the slogans and policies of city managers and governments on the focus of sustainable urban development, decision-making and planning based on modern technology and techniques in urban management is not only inevitable , but has made it necessary and entering the world of electronic city is a logical and suitable answer to this urban need. One of the most widely used and central needs of urban electronic services is banking services, which, with the electronicization of its activities, has an important contribution to sustainable urban development. For this purpose, this study was investigated and researched in the metropolis of Karaj. The research method is descriptive and analytical, and it has been carried out using the method of library studies and field research using questionnaires. The results of the research, which were conducted by testing the hypotheses using One sample T test and Spearman's correlation, show that electronic banking has played an important role in the realization of sustainable urban development, and in this regard, citizens are its main beneficiaries. It has a direct impact on this category, and in fact, it is not possible to achieve the desired goals without the participation of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable urban development
  • electronic city
  • electronic banking
  • citizen participation