ارزیابی و تحلیل میزان تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل FANP و ویکور

نویسندگان

1 جغرافیای شهری،دانشگاه تهران. ایران.

2 جغرافیای شهری،دانشگاه تهران. تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیای شهری،دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

در سال های اخیر نهادها و آژانس های فعال در زمینه کاهش سوانح، بیش تر فعالیت های خود را برای دست یابی به جامعه ای تابآور در برابر سوانح متمرکز ساخته اند که در این میان زمین لرزه به دلیل خسارت وسیع و بی هنجاری های گسترده اجتماعی نسبت به سایر حوادث اولویت بالاتری برای تقویت تاب آوری جوامع در برابر سوانح طبیعی دارد. مطالعه حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی و برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل های FANP و ویکور استفاده شده است. نتایج نشان داد که می توان 17 شاخص تاب آوری کالبدی را در چهار عامل خلاصه کرد، به طوری که در میان عوامل، عامل دسترسی به خدمات اصلی و ویژگی های کالبدی بیشترین تاثیر را در تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران داشتند. با جایگذاری بارهای عاملی به دست آمده از تحلیل عاملی در فرایند تحلیل شبکه ضریب اهمیت شاخص ها بهدست آمد و شاخص های نقش شبکه معابر و سطح اشغال بیشترین تاثیر را بر میزان تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران داشتند. درنهایت، نتایج حاصل از مدل ویکور برای سنجش میزان تاب آوری منطقه 12 نشان داد که نواحی شش گانه منطقه 12 شهر تهران از لحاظ میزان تاب آوری کالبدی در سطوح متفاوتی قرار دارند به طوری که نواحی 6 و 1 دارای بیشترین میزان تاب آوری و پس ازآنها به ترتیب نواحی 2، 4،5 و 3 دارای کم ترین میزان تاب آوری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of the physical resilience of the 12th district of Tehran against earthquakes using FANP and Vicor models

نویسندگان [English]

  • S. Zangane 1
  • K. Ziari 2
  • M. Poorakrami 3
1 Urban Geography, University of Tehran. Tehran Iran.
2 Urban Geography, University of Tehran. Tehran Iran.
3 Master of Urban Geography, University of Tehran. Tehran Iran.
چکیده [English]

In recent years, institutions and agencies active in the field of disaster reduction have focused most of their activities to achieve a resilient society against disasters, among which earthquakes due to extensive damage and widespread social anomalies. It has a higher priority than other events to strengthen the resilience of communities against natural disasters.
The present study has been carried out in terms of practical purpose and in terms of descriptive-analytical method. In this research, library and documentary methods were used to collect data, and FANP and Vicor models were used for data analysis. The results showed that 17 indicators of physical resilience can be summarized in four factors, so that among the factors, the factor of access to main services and physical characteristics had the greatest impact on the physical resilience of the 12th district of Tehran. By placing the factor loadings obtained from factor analysis in the process of network analysis, the importance coefficient of the indicators was obtained and the indicators of the role of the road network and occupation level had the greatest impact on the physical resilience of the 12th district of Tehran. Finally, the results of Vicor model to measure the resilience of region 12 showed that the six regions of region 12 of Tehran are at different levels in terms of physical resilience, so that regions 6 and 1 have the highest resilience and after them Areas 2, 4, 5 and 3 respectively had the lowest resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical resilience
  • FANP model
  • Vicor model
  • region 12