باز تعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تاکید بر راهپیمایی اربعین)

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مذهب در سیاست و پیوند با قدرت در زمره ی مطالعات ژئوپلیتیک به طور عام و ژئوپلیتیک فرهنگی (ژئوکالچر)، به طور خاص قابل بحث و بررسی است. در این مفهوم، ژئوپلیتیک شیعه به معنای قدرت و شدت تاثیر گذاری جامعه شیعه بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی است. مفروضه اصلی پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که راهپیمایی اربعین به عنوان یکی آموزها و عناصر نمادین مذهب شیعه، از چه جایگاهی در وزن ژئوپلیتیکی و منابع قدرتی شیعیان برخوردار است؟ عواملی چند نظیر: موقعیت برتر شیعیان در منطقه، تسلط حداکثری شیعیان بر منابع انرژی خاورمیانه، قابلیت تهدید رژیم صهیونیستی ، قدرت منطقه ای ایران، ماهیت مردم سالاری دولت های شیعی و اجمالا حوادث منطقه، طی این چهار دهه (از انقلاب ایران)، زمینه ی تثبیت قدرت شیعیان در منطقه را فراهم آوردند. هرچند بنیان های قدرتی این ژئوپلیتیک، همواره باعث تصویر سازی هراس از شیعه از جانب دول غربی- عربی، در منطقه بوده و هست؛ ولی واقعیات موجود گویای قدرت ژئوپلیتیکی شیعیان اند. پژوهش حاضر، بهدنبال بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه هست. مفروضه این است؛ هنگامی درک درستی از ژئوپلیتیک شیعه میسر می شود، که شناخت درستی از ریشه و سرچشمه ی واقعی قدرت شیعه حصول شود. در اینجا، افکار و عقاید و به تعبیری ایدئولوژی شیعی (عاشورا، غدیر، مهدویت و ولایت فقیه و...) همان زیر بنا و قدرت واقعی شیعه است. به تعبیری، در واقع قدرت حقیقی شیعه ناشی از این ارزش ها و باورهاست. یکی از این ارزش ها، که امروزه، تبدیل به نمایش ایمان، اتحاد و اقتدار شیعان در منطقه و جهان شده ، راهپیمایی عظیم اربعین است.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Redefining Shia geopolitics (with emphasis on the Arbaeen procession)

نویسندگان [English]

  • H. Mohammadi 1
  • N. Salimnegad 2
  • E. Ahmadi 3
1 Political Geography of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Lecturer at Farhangian University, Tehran, Iran.
3 MA of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Religion in politics and its connection with power can be discussed and investigated among geopolitical studies in general and cultural geopolitics (geoculture) in particular. In this sense, Shia geopolitics means the power and intensity of influence of the Shia community on regional and international developments and policies. The main hypothesis of the research is to answer the question that the Arbaeen procession, as one of the teachings and symbolic elements of the Shiite religion, has a place in the geopolitical weight and power sources of the Shiites. Several similar factors: the superior position of the Shiites in the region, the maximum dominance of the Shiites over the energy resources of the Middle East, the ability to threaten the Zionist regime, the regional power of Iran, the democratic nature of the Shiite governments and the events of the region during these four decades (since the Iranian revolution), the background They provided the stabilization of Shiite power in the region. Although the power bases of this geopolitics have always caused fear of Shia on the part of Western-Arab countries in the region; But the existing facts show the geopolitical power of Shiites. The current research seeks to redefine Shiite geopolitics. The assumption is; When a correct understanding of Shia geopolitics is possible, when a correct understanding of the true origin and source of Shia power is obtained. Here, the thoughts and beliefs, and in other words, the Shia ideology (Ashura, Ghadir, Mahdavit, Velayat al-Faqih, etc.) are the real foundation and power of Shia. In other words, the true power of Shia comes from these values ​​and beliefs. One of these values, which today has become a display of faith, unity and authority of Shiites in the region and the world, is the huge Arbaeen procession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • Shia geopolitics
  • soft power
  • Arbaeen march