اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی، از دید جامعه میزبان مطالعه موردی: بخش اورامان (شهرستان سروآباد)

نویسندگان

دانشگاه پیام نور، تهران.ایران.

چکیده

گردشگری روستایی از جمله فعالیتهای مهم اقتصادی و سودآور است که میتواند اثرات قابل ملاحظه ای از بعد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی فضایی بر روی جامعه میزبان داشته باشد. در این پژوهش، اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی بخش اورامان شهرستان سروآباد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی از روش اسنادی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوار 4 روستای بخش اورامان (اورامان تخت، سلین، بلبر و کماله) که دارای بیشترین حجم گردشگر هستند را تشکیل می دهد که تعداد آنها برابر با 1270 خانوار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران اصلاح شده 250 نمونه به دست آمد، نمونه ها به دو روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی براساس جمعیت هر روستا انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (0.84) بهدست آمد. برای بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار از آماره های تی تکنمونهای، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری نشان می دهد که بر اساس آزمون تی تکنمونه ای گردشگری بر بعد انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی و مالی روستائیان تاثیر مثبت دارد. بررسی تحلیل واریانس نشان داد که بین ابعاد مختلف معیشت پایدار اختلاف معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد همه ابعاد معیشت پایدار (بعد انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزیکی، مالی) تاثیر معنی داری را بر معیشت پایدار روستاییان دارند. همچنین نتیجه بر اساس تحلیل مسیر حاکی از آن است که همه ابعاد تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر معیشت پایدار روستایی دارند، به طورکلی از دیدگاه مردم گردشگری بر معیشت پایدار روستاییان بخش اورامان تخت تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of tourism on the sustainable livelihood of rural households, from the perspective of the host community Case study: Oraman district (Sarovabad city)

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadi
  • S. Moradi
  • Z. Rashidi
Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rural tourism is one of the important economic and profitable activities that can have significant effects on the host society from the economic, social, cultural, environmental and physical dimensions. In this research, the effects of tourism on the sustainable livelihood of rural households in Oraman section of Sarvabad city have been investigated. In terms of purpose, this research is practical and in terms of data collection, it is a combination of survey documentary method. The statistical population of this research consists of the heads of households in 4 villages of Oraman district (Oraman Takht, Selin, Belbar and Kamale), which have the largest volume of tourists, and their number is equal to 1270 households. The sample size was obtained using the modified Cochran formula of 250 samples, the samples were selected by stratified and random sampling based on the population of each village. The tool of data collection in this research is a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha (0.84). To investigate the impact of tourism on sustainable livelihoods, one-sample t-tests, analysis of variance, regression analysis, and path analysis were used. The findings of this research using statistical tests show that tourism has a positive effect on the human, social, physical, natural and financial dimensions of the villagers based on the one-sample t-test. Analysis of variance showed that there is a significant difference between different dimensions of sustainable livelihood. Regression analysis showed that all dimensions of sustainable livelihood (human, social, natural, physical, financial dimensions) have a significant impact on the sustainable livelihood of villagers. Also, the result based on the path analysis indicates that all aspects have a direct and indirect impact on sustainable rural livelihoods, in general, tourism has a positive impact on the sustainable livelihoods of the villagers of Oraman Takht.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable livelihood
  • tourism
  • Oraman district
  • Sarovabad city