نقش عوامل محیطی و کالبدی در ارتقاء امنیت فضاهای شهری، (مورد مطالعه منطقه 8 شهرداری تهران)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای شهری، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیای شهری، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

توجه به مقوله امنیت از بعد غیرانتظامی آن، پدیدهای جدید محسوب می شود و قاعدتا کمبود تحقیقات و مطالعات در این زمینه امری بدیهی است. ریشه برخی از جرایم و وجود احساس ناامنی را باید در عدم توجه برنامه ریزان و مدیران شهری جستجو کرد. مسئله بزرگ در زمینه ایجاد امنیت و پیشگیری از رویدادهای بحرانی و جرمخیز این است که آیا شهرهای بزرگ، چنین شرایطی را فراهم کرده اند؟ هدف این پژوهش شناخت نقش عوامل مختلف محیطی و کالبدی و تاثیرگذاری آن ها بر امنیت است. روش تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی است. این مقاله در پی پاسخ به این سوال ها است: 1. آیا درهم آمیختگی عوامل محیطی و کالبدی در فضاهای شهری بر میزان امنیت آن موثر است؟ و2. آیا ترکیب و توزیع کاربری های شهری پیرامون فضاهای عمومی موجود در محدوده مورد مطالعه بر افزایش امنیت شهری موثر است؟ محدوده مورد مطالعه منطقه 8 شهرداری تهران است. اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه ای و روش میدانی به دست آمده و تحلیل از داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Minitabs وGIS انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان امنیت محله ها همانند تفاوت های محیطی و کالبدی در آن ها، متفاوت است. همچنین محله های 13گانه منطقه 8 تهران از نظر میزان امنیت و تکتک مولفه های پژوهش رتبه بندی شدند. امنیت در آن دسته از فضاهای عمومی که از بدنه یا محدوده های پیرامونی با ویژگی کاربری های ترکیبی و متنوع اراضی شهری برخوردار بودند، در مقایسه با سایر فضاهای مشابه که فاقد ویژگی تنوع و ترکیب کاربری اراضی شهری بودند متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of environmental and physical factors in improving the security of urban spaces, (case study of District 8 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • N. Marsoosi 1
  • S. Azimi 2
1 Associate Professor of Urban Geography, Payam Noor University, Iran.
2 Master of Urban Geography, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

Paying attention to the category of security from its informal aspect is considered a new phenomenon and the lack of research and studies in this field is obvious. The root of some crimes and the feeling of insecurity should be found in the lack of attention of urban planners and managers. The big issue in the field of creating security and preventing critical and criminal events is whether big cities have provided such conditions?
The purpose of this research is to know the role of various environmental and physical factors and their impact on security. The research method is a combination of descriptive and analytical methods. This article seeks to answer these questions: 1. Is the combination of environmental and physical factors in urban spaces effective on its security? and 2. Is the combination and distribution of urban uses around public spaces in the studied area effective on increasing urban security?
The area under study is District 8 of Tehran Municipality. The required information was obtained by two library and field methods, and data analysis was done through SPSS, Minitabs and GIS software.
The results of the research indicate that the level of security of the neighborhoods is different as well as the environmental and physical differences in them. Also, the 13 neighborhoods of the 8th district of Tehran were ranked in terms of the level of security and each research component. The security in those public spaces that had a body or peripheral areas with the characteristics of mixed and diverse uses of urban land was different compared to other similar spaces that lacked the characteristics of diversity and combination of urban land uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • environmental and physical factors
  • urban spaces
  • District 8 o