بررسی تاثیرات به کارگیری سیستم نظارت هوشمند (CCTV) در کاهش جرائم شهری

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

2 جغرافیای شهری دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

یکی از کارویژه های اصلی حکومت‏ها در اداره بهتر قلمرو تحت حاکمیت خود، نظارت بر جریان امور اجتماعی و کنترل رفتارهای شهروندان در چارچوب قانون است. مدیریت و ساماندهی زندگی اجتماعی در دوران حاضر به دلیل پیچیدگی فرآیندهای گوناگون سیاسی، امنیتی و... در محیط‏ های جغرافیایی از جمله شهرهای بزرگ، کاری بس طاقت‏ فرسا بوده و نیازمند به کارگیری روش‏ها و ابزار کارآمد در این زمینه است. مسلما همه‏ ی دولت‏ها برای تامین نیازهای گوناگون شهروندان خود از جمله امنیت محیط ‏های شهری، از همه‏ ی امکانات و ابزارهای لازم بهره ‏گیری می ‏نمایند؛ لیکن با این وجود، همواره فضاهایی وجود دارند که علیرغم تلاش دولت‏ها، خارج از نظارت و کنترل آن‏ها هستند. در این قبیل فضاها که به منزله‏ ی حفره های دولت محسوب می‏ شوند، حجم گسترده‏ ای از جرائم و ناامنی های پیدا و پنهان بوقوع می‏ پیوندد که باعث اختلال در جریان طبیعی امور اجتماعی می‏ گردند. پرسشی که در این رابطه وجود دارد آن است که، چگونه می‏ توان میزان نظارت و کنترل دولت‏ ها را در این فضاها افزایش داد؟ در پاسخ به پرسش فوق، طی مقاله حاضر، تلاش شده تا ضمن بررسی اثرات به کارگیری ابزار هوشمند نظارت و کنترل (دوربین مداربسته)، در کاهش تخلفات و جرائم شهری، چگونگی افزایش کارائی دولت‏ها در کنترل فرآیندهای شهری مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه‏ی داده های میدانی انجام شده، بنابراین برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، افزون بر منابع کتابخانه ‏ای و الکترونیکی از یافته های پرسش‏نامه ‏ای نیز استفاده شده است. لازم بهذکر است که روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی و پایایی سوالات پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ آزموده شدند. در نهایت هم داده های حاصل از پرسشنامه از طریق آزمون میانگین یک جامعه (T-test)، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی های این مقاله نشان می‏ دهد، به کارگیری سیستم‏های هوشمند نظارت در محیط‏ های شهری، نقش چشم‏گیری در کاهش جرائم و ناامنی های اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of using smart surveillance system (CCTV) in reducing urban crimes

نویسندگان [English]

  • M. Vasegh 1
  • H. Hataminegad 2
  • M. Jafari 1
1 Political Geography, University of Tehran, Iran.
2 Urban Geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the main tasks of governments in better administration of the territory under their rule is to monitor the flow of social affairs and control the behavior of citizens within the framework of the law. Managing and organizing social life in the current era due to the complexity of various political, security, etc. processes in geographical environments, including big cities, is a very exhausting task and requires the use of efficient methods and tools in this field. . Of course, all governments use all the necessary facilities and tools to meet the various needs of their citizens, including the security of urban environments; But despite this, there are always spaces that are outside of their supervision and control despite the efforts of the governments. In such spaces, which are considered to be holes of the government, a large amount of hidden and visible crimes and insecurities occur, which disrupt the natural flow of social affairs. The question that exists in this regard is how to increase the amount of government supervision and control in these spaces? In response to the above question, in this article, an attempt has been made to investigate the effects of using smart monitoring and control tools (CCTV cameras) in reducing urban violations and crimes, and how to increase the efficiency of governments in controlling urban processes. take The current research was carried out in a descriptive and analytical method based on field data, so for analysis and conclusions, in addition to library and electronic sources, questionnaire findings were also used. It should be mentioned that the validity of the questionnaire questions was tested using the factor analysis method and the reliability of the questionnaire questions was tested through Cronbach''s alpha coefficient. Finally, the data obtained from the questionnaire were analyzed through the mean test of a population (T-test). The results of the investigations of this article show that the use of smart monitoring systems in urban environments has a significant role in reducing crimes and social insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring and control
  • intelligent surveillance system
  • government loopholes
  • urban crimes