عوامل مؤثر در تحدید مرزهای دریایی بین ایران و کشورهای عربی در خلیج فارس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

چکیده

تحدید حدود دریایی در منطقه خلیج فارس به دلیل عمق و پهنای کم، وجود جزایر و ذخایر انرژی، پیچیدگی جغرافیایی و حقوقی خاصی دارد. ایران تحدید حدود مرز دریایی خود را با برخی از کشورهای جنوبی خلیج فارس در دهه 60 و 70 میلادی انجام داده است. هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل مؤثر بر تحدید حدود مرز دریایی ایران با کشورهای خلیج فارس است. نوشته حاضر با استناد به مقررات حقوق دریایی ایران، قراردادهای مرزی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (1958م. و 1982.م)، گزارش‌ها و کتاب‌های مرجع و موثق حقوقی و ادعای کشورها در رابطه با تحدید حدود دریایی، سعی کرده است تحلیلی منسجم از عوامل مؤثر بر استقرار مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس داشته باشد. یافته‌های تحقیق بیان‌گر آن است که عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حقوقی در تعیین مرز دریایی ایران با همسایگان نقش داشته است. عوامل سیاسی نقشی غیرمستقیم و انگیزشی در تمایل ایران برای تعیین مرزهای دریایی خود با همسایگان داشته است (به غیر از مرز دریایی با کشور قطر). عوامل اقتصادی (دسترسی به میادین انرژی) در ترسیم مرز دریایی ایران و عربستان نقش مهمی داشته است. در مقابل، عوامل جغرافیایی و حقوقی نقشی مستقیم و تعیین-کننده در ترسیم مرز دریایی ایران با همسایگان ایفاء کرده است. از میان عوامل جغرافیایی، وضعیت خطوط ساحلی و جزایر ایران در ترسیم خطوط میانی، حضوری تعیین‌کننده داشته‌اند. عوامل حقوقی در چارچوب اصل توافق، اصل منصف (میانی) و اصل انصاف نقشی مهم در موافقت‌نامه‌های مرز دریایی ایران با همسایگان جنوبی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effective factors in delimiting maritime boundaries between Iran and Arab states in the Persian Gulf

نویسنده [English]

 • Reza Allahverdizadeh
Assistant Professor in Political Geography, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The delimitation of maritime boundaries is one of the important steps in drawing sea boundaries. The delimitation of the maritime boundaries in the Persian Gulf region has a special geographical and legal complexity due to its shallow depth and breadth, the existence of islands and energy reserves. Iran delimited most of its maritime boundaries with the southern Gulf States in the 1960s and 1970s. The current study aims at expounding the factors affecting the delimitation of Iran's maritime boundaries with the Persian Gulf states.
 
Methodology
This research is fundamental in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of nature and method. Data are collected using library resources. Also, data are analyzed using qualitative and inferential methods. The present study also tries to provide a coherent analysis and interpretation of the factors affecting the delimitation of Iran’s maritime boundaries with reference to the Iran's maritime law provisions, Iran's boundary agreements with the of the Persian Gulf states, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), reports and reliable legal reference books and the claim of countries regarding the delimitation of maritime boundaries..
 
Results and Discussion
The research findings demonstrate that geographical, legal, political and economic factors have played a role in delimiting Iran's maritime boundaries with its neighbors. Political and economic factors have played an indirect and motivating role in Iran's desire to delimit its maritime boundaries with its neighbors. The economic factors have played an important role in the Iran-Saudi maritime boundary (access to energy fields). However, geographical and legal factors have played a direct and decisive role in delimiting Iran's maritime boundaries. Among the geographical factors, the condition of the coastlines and islands of Iran have played a decisive role in the delimitations of Median Lines. Some geographical factors such as geological and geomorphological variables of the seabed did not play a role in delimiting the boundaries. Nevertheless, the role of these natural elements in the fluidity of energy reserves led to the emergence of buffer zones on the boundaries. Legal factors within the framework of the principle of Agreement, Equity and the Equitable Principle have played an important role in Iran's maritime boundary agreements with its southern neighbors. Among the legal elements, the Proportionality Principle has no place in the Iran’s maritime agreements, which has been mostly
 
cited in courts and judicial decisions. Nonetheless, Iran can apply this principle to the rest of its maritime boundaries.
 
Conclusion
The complexity of the equations of the maritime region of the Persian Gulf and the presence of extra-regional powers have had a profound effect on the boundary and territorial arrangements of the region. Iran has undefined boundaries in at least three of its maritime areas in the Persian Gulf, i.e. with the countries of Iraq, Kuwait and the United Arab Emirates. In Iran's maritime boundary disputes with the aforementioned countries, a range of different factors can be observed, and the settlement of boundary disputes is not possible only by relying on legal and geographical issues, although these two factors are influential in the field of practice; However, there is a need for political, economic and other factors to play a role in the settlement and boundary arrangements of Iran and the mentioned states in the form of an interwoven complex. Political factors should be considered in appropriate interactions and regional collective cooperation policy and away from the intervention of extra-regional powers and states; also, economic factors should be considered in the cooperation of neighboring states for fair exploitation of seabed energy resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maritime delimitation
 • Iran
 • Arab states in the Persian Gulf
 1. پورنوری، منصور (1394). حقوق بین­الملل و داخلی دریاها و کنوانسیون 1982، تهران: انتشارات پیام عدالت.
 2. تاناکا، یوشیفومی (1395). حقوق بین­الملل دریاها، ترجمه آرمین طلعت، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
 3. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1389). نقشه حدود مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان با کشورهای همسایه، اداره اطلاعات جغرافیایی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 4. چرچیل، رابین و لو، آلن (1387). حقوق بین­الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
 5. حبیبی، حبیب الله (1383). نقش اصل انصاف در کنوانسیون حقوق دریاها. مجله پیام دریا، شماره 128، صص. 125 - 120.
 6. دیپلا، هاریتینی (1376). مرز در دریاچه­های بین­المللی، ترجمه ابراهیم بیگ­زاده، مجله حقوقی بین­المللی، دوره 16، شماره 22، صص. 142 - 53.
 7. راحمی، محمد و آزموده اردلان، علیرضا (1389). مقایسه تطبیقی سه روش تحدید حدود مرزهای آبی در دریای خزر، فصلنامه مهندسی نقشه­برداری و اطلاعات مکانی، دوره 1، شماره 3، صص. 61 -55.
 8. راستی، عمران (1397). منطقه تقسیم شده و چالش­های ناشی از آن بر تحدید حدود مرزهای دریایی ایران در شمال خلیج فارس، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 14، شماره 50، صص. 167 - 136.
 9. رنجبریان، امیرحسین و صیرفی، ساسان (1392). بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن، مجله حقوقی بین­المللی، دوره 30، شماره 48، صص. 64 - 35.
 10. سون، لویی­بی؛ یوراس گوستافسون، کریستن؛ نویز، جان­ای و فرانکس، اریک (1390). حقوق بین­الملل دریاها، ترجمه محمد حبیبی مجنده، تهران: انتشارات جنگل.
 11. شماسی، الهام (1384). تحدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین­المللی دادگستری در این منطقه، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل، به راهنمایی امیرحسین رنجبریان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 12. صابرنژاد علویان، علی و نجفی اسفاد، مرتضی (1398). اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویه قضایی بین­المللی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، شماره 1، صص. 176 - 159.
 13. صابرنژاد علویان، علی و نجفی اسفاد، مرتضی (1399). اصل انصاف در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویه قضایی بین­المللی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، شماره 3، صص. 1187 - 1167.
 14. صیرفی، ساسان (1397). کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در تحدید حدود دریایی: با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 3، صص. 505 - 483.
 15. عسگری، سهراب (1381). ژئوپولیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس: با تأکید بر لزوم افراز فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی، رساله دکتری جغرافیای سیاسی، به راهنمایی دره میرحیدر، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 16. عسگری، سهراب (1386). افراز مرز دریایی ایران و کویت: ژئوپولیتیک منافع ملی، مجله پیک نور، دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، صص. 45 - 37.
 17. عَلَم، اسدالله (1390). یادداشت­های عَلَم: سال­های 1347 - 1348­، ویرایش و مقدمه علینقی عالیخانی، جلد 1، چاپ 4، تهران: انتشارات کتاب­سرا.
 18. قانون اصلاح «قانون تعیین حدود آب­های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیر ماه 1313» (مصوب 22 فروردین 1338)، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، بخش مربوط به قوانین و مقررات، برگرفته از https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94925
 19. لینزا، یومبرتو (1371). تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز، ترجمه عبدالرحیم ذاکرحسین، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 28، صص. 251 - 219.
 20. مجتهدزاده، پیروز (1372). کشورها و مرزها در منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس، ترجمه حمیدرضا ملک ­محمدی نوری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه.
 21. مجتهدزاده، پیروز (1380). امنیت و مسایل سرزمینی در خلیج فارس (جغرافیای سیاسی دریایی)، ترجمه امیر مسعود اجتهادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه.
 22. مجتهدزاده، پیروز (1382). مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس: ایران و ادعای امارات متحده عربی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی، فصلنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 191 - 192، صص. 63 - 46.
 23. ممتاز، جمشید (1369). تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس، مجله سیاست خارجی، شماره 4، صص. 583 -569.
 24. میرحیدر، دره و عسگری، سهراب (1384). ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر لزوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، دوره 36، شماره 50، صص. 176-161.
 25. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1368). تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی (1324 - 1357)، تهران: نشر مؤلف.
 26. Ahmadi, K. (2012). British Colonial Policy and the Persian Gulf Islands, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 3, No. 1, pp. 7-36.
 27. Alam, A. (2011). Alam Notes: 1968-1969/1347-1348, edited and introduced by Ali Naghi Alikhani, Vol. 1, Tehran, Ketab Sara Publication. [Persian].
 28. Alexander, L. M. (2004). “Region VII. Persian Gulf Maritime Boundaries”, In Charney, J. I. & Alexander, L. M. (Eds.), International Maritime Boundaries (Vol. II-III), The American Society of International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.
 29. Amending Law “Law Determining the Limits of Coastal Waters and Contiguous Zone of the Iran, approved in July 1934/1313” (approved on 1959/1338), Research Center for Islamic Parliament of Iran, Laws and Regulations Department, Retrieved from https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94925 [Persian].
 30. Amin, S. H. (1980). Law of the Continental Shelf Delimitation: The Gulf Example, Netherlands International Law Review, Vol.27, No.3, pp.335-346. Doi:10.1017/s0165070x00014212
 31. Anderson, D. (2008). Modern Law of the Sea: Selected Essays, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
 32. Asgari, S. (2002). Geopolitics of Iran’s Offshore Jurisdiction in the Persian Gulf (Geopolitics of Iran’s Maritime Zones with Emphasis on Delimitation of the Continental Shelf Boundaries in the Persian Gulf), Ph. D Thesis in Political Geography, Under Supervision of Dorreh Mirheydar, Faculty of Geography, University of Tehran. [Persian].
 33. Asgari, S. (2007). Iran and Kuwait Maritime Boundary Delimitation: Geopolitics of National Interests, Peik - Noor Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 37-45. [Persian].
 34. Berry, D. S. (2010). Introduction to Maritime Boundary Delimitation, Retrieved from https://www.scribd.com/document/216563085/Dr-Berry-Introduction-to-Maritime-Boundary-Delimitation-2010 (Last Access: 17/02/2022).
 35. Bowett, D. (1996). Islands, Rocks, Reefs, and Low-Tide Elevations in Maritime Boundary Delimitations, In Charney, J. I. & Alexander, L. M. (Eds.), International Maritime Boundaries (Vol. I) (pp. 131-151), the American Society of International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.
 36. Bundy, R. R. (1994). “Maritime Delimitation in the Gulf”, In Schofield, R. (Ed.), Territorial foundations of the Gulf States (pp. 176-186), London, UCL Press Limited.
 37. Charney, J. I. & Alexander, L. M. (2004). International Maritime Boundaries (Vol. II-III), the American Society of International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.
 38. Charney, J. I. (1994). Progress in International Maritime Boundary Delimitation Law, The American Journal of International Law, Vol. 88, No. 2, pp. 227-256. Doi:10.2307/2204098
 39. Churchill, R. R. & Lowe, A. V. (2008). The Law of the Sea, Translated by Bahman Aghai, Tehran, Ganjedanesh Publication. [Persian].
 40. Cottier, T. (2015). Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation: the quest for distributive justice in international law, Cambridge, Cambridge University Press.
 41. Dehghani, R. (2009). Continental Shelf in the Persian Gulf, New York, The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme.
 42. Dipla, H. (1997). Borders in International Lakes, International Law Review, Vol. 16, No. 22, pp. 53-142. Doi: 10.22066/cilamag.1998.18168 [Persian].
 43. Dundua, N. (2007). Delimitation of Boundaries between Adjacent States, United Nations-The Nippon Foundation Fellow, Retrieved from https://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua_0607_georgia.pdf. (Last Access: 16/02/2022).
 44. El-Hakim, A. A. (1979). The Middle Eastern States and the Law of the Sea, New York, Syracuse University Press.
 45. Gause, F. G. (2010). The International Relations of the Persian Gulf, New York, Cambridge University Press.
 46. Geographical Organization of the Armed Forces. (2010). the map of Iranian maritime Zones in the Persian Gulf and the Sea of Oman with neighboring states, Department of Geographical Information of the Geographical Organization of the Armed Forces, Tehran, Geographical Organization of the Armed Forces. [Persian].
 47. Habibullah, H. (2004). The Role of the Principle of Equity in the Law of the Sea Convention, Payam Darya Journal, No. 128, pp. 120-125. [Persian].
 48. Houshang Mahdavi, A. R. (1989). The History of Iran's Foreign Relations from the End of World War II to the Fall of the Pahlavi Regime (1945-1978/1324-1357), Tehran, Moallef publication. [Persian].
 49. Jayewardene, H. W. (1990). The Regime of Islands in International Law; Series: Publications on Ocean Development, Vol. 15, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.
 50. Kim, S. P. (2004). Maritime Delimitation and Interim Arrangements in North East Asia, Publications on Ocean Development, Vol. 40, New York, Martinus Nijhoff Publishers.
 51. Lee, K. B. (2012). The Demise of Equitable Principles and the Rise of Relevant Circumstances in Maritime Boundary Delimitation, Ph.‌D Thesis, School of Law, University of Edinburgh.
 52. Linza, U. (1992). Delimitation of Continental Shelf in the Persian Gulf and the Right of Passage through the Strait of Hormuz, Translated Abdol-Rahim Zaker Hossein, Law and Political science Journal, Vol. 28, pp. 219 – 251. [Persian].
 53. Mirheydar, D. & Asgari, S. (2005). Geopolitics of Iran’s Offshore Jurisdiction in the Persian Gulf (Geopolitics of Iran’s Maritime Zones with Emphasis on Delimitation of the Continental Shelf Boundaries in the Persian Gulf), Geographical Research Quarterly, Vol. 36, No. 50, pp. 161-176. [Persian].
 54. Mojtahedzadeh, P. & Zarei, B. (2017). Maritime Boundary Delimitations in the Persian Gulf, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 2, pp. 49-66. [Persian].
 55. Mojtahedzadeh, P. (1993). Countries and Boundaries in the Geopolitical Region of the Persian Gulf, Translated by Hamid Reza Malek Mohammadi, Tehran, Institute for Political and International Studies. [Persian].
 56. Mojtahedzadeh, P. (2001). Security and Territoriality in the Persian Gulf: A Maritime Political Geography, Translated by Amir Massoud Ejtehadi, Tehran, Institute for Political & International Studies. [Persian].
 57. Mojtahedzadeh, P. (2003). Iran's Maritime Boundaries in the Persian Gulf: Iran and the Claim of the United Arab Emirates to the islands of Tunb and Abu Musa, Political & Economic Ettelaat Journal, No. 191 – 192, pp. 46-63. [Persian].
 58. Momtaz, J. (1990). Delimitation of the Continental Shelf of the Persian Gulf, Journal of Foreign Policy, No. 4, pp. 569-583. [Persian].
 59. Nelson, L. D. M. (1990). The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries, American Journal of International Law, Vol. 84, No. 4, pp. 837-858.
 60. Pournouri, M. (2015). The Law of the Sea International & National 1982 Convention, Tehran, Payam Edalat Publication. [Persian].
 61. Prescott, V. & Schofield, C. (2005). The Maritime Political Boundaries of the World, Second Edition, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
 62. Rahemi, M. & Ardalan, A. (2010). Comparative Study of Three Methods for Delimitation of Maritime Boundaries of Iran at Caspian Sea, Geospatial Engineering Journal, Vol. 1, No. 3, pp. 55 – 61. [Persian].
 63. Ranjbarian, A. & Seyrafi, S. (2013). An Examination of Iran’s Baseline in the Persian Gulf and the Gulf of Oman and the Protest of Other Countries, International Law Review, Vol. 30, No. 48, pp. 35-64. Doi: 10.22066/cilamag.2013.16345 [Persian].
 64. Rasti, O. (2018). The Divided Zone and Its Impacts on the Maritime ‎Boundaries Delimitation in North of the Persian Gulf, Geopolitics Quarterly, Vol. 14, No. 50, pp. 136-167. [Persian].
 65. Razavi, A. (1997). Continental Shelf Delimitation and Related Maritime Issues in the Persian Gulf, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers.
 66. Sabernejad Alavian, A. & Najafi Asfad, M. (2019). Proportionality in the Delimitation of the Maritime Boundaries from the Perspective of International Jurisprudence, Public Law Studies Quarterly, Vol. 49, No. 1, pp. 159-176. Doi: 10.22059/jplsq.2018.241139.1579 [Persian].
 67. Sabernejad Alavian, A. & Najafi Asfad, M. (2020). Equity in the Delimitation of Marine Boundaries from the Perspective of International Jurisprudence, Public Law Studies Quarterly, Vol. 50, No. 3, pp. 1167-1187. Doi: 10.22059/jplsq.2017.233255.1517 [Persian].
 68. Seyrafi, S. (2018). The Use of Straight Baselines in Maritime Delimitation: with Special Reference to Maritime Delimitation between Iran and Kuwait, Public Law Studies Quarterly, Vol. 48, No. 3, pp. 483-505. Doi: 10.22059/jplsq.2018.255668.1714 [Persian].
 69. Shammasi, E. (2006). A Study of Maritime Delimitation of Persian Gulf Neighboring States in the Light of Rules & Principles Recognized by the International Court of Justice, Masters of Law in Public International Law, under the supervision of Amir Hossein Ranjbarian, Faculty of Law & Political Sciences, University of Tehran. [Persian].
 70. Sohn, L. B., Gustafson Juras, K., Noyes, J. E. & Franckx, E. (2011). The Law of the Sea in a Nutshell, Translated by Mohammad Habibi Mojandeh, Tehran, Jungle Publication. [Persian].
 71. Tanaka, Y. (2016). The International law of Sea, Translated by Armin Talaat, Tehran, the SD Institute of Law Research & Study. [Persian].
 72. S. Department of State “Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (1994). Iran’s maritime claims, Limits in the Seas, No. 114.
 73. S. Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (1970a). Continental Shelf Boundary: Iran – Saudi Arabia, Limits in the Seas, No. 24.
 74. S. Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (1970b). Continental Shelf Boundary: Iran – Qatar, Limits in the Seas, No. 25.
 75. S. Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (1974). Continental Shelf Boundaries: Bahrain – Iran, Limits in the Seas, No. 58.
 76. S. Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (1976). Continental Shelf Boundaries: Iran – Oman, Limits in the Seas, No. 67.
 77. S. Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (1981). Continental Shelf Boundaries: The Persian Gulf, Limits in the Seas, No. 94.
 78. United Nations “Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs”. (2000). Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries, New York, United Nations Publication.
 79. United Nations. (2005). Convention on the Continental Shelf 1958: Treaty Series, Vol. 499, p. 311, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf (Last Access: 17/02/2022).
 80. Young, R. (1970). Equitable Solutions for Offshore Boundaries: The 1968 Saudi Arabia – Iran Agreement, American Journal of International Law, Vol. 64, No. 1, pp. 152–157. Doi: 10.1017/s0002930000140989
 81. Zahraa, M. (2001). Prospective Anglo-Scottish Maritime Boundary Revisited, European Journal of International Law, Vol. 12, No. 1, pp. 77–108.