دوره و شماره: دوره 20، شماره 74، آذر 1401، صفحه 1-209 (پاییز 1401صفحۀ 209-1. ) 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل اثرپذیری ناهنجاری‌های بارش در زمان وقوع خشکسالی‌های شدید و فوق شدید در جنوب ایران در سه سیکل خورشیدی

صفحه 1-20

فرناز مشایخ؛ حسن لشکری؛ سید جمال الدین دریاباری؛ محسن رنجبر


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین مهمترین موانع همگرایی روابط ایران و مصر (2018 الی 2022)

صفحه 121-143

حمید زینلی؛ محمد اخباری؛ علی اصغر پورروشن