بررسی مرکزیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه خاورمیانه: مطالعه تطبیقی دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

هر کشوری در منطقه جغرافیایی خود در پی کسب قدرت و برتری برای دستیابی به اقتدار و تاثیرگذاری بر روندها و اتفاقات آن منطقه است. به عبارت دیگر کشورها که بازیگران عرصه قدرت و سیاست هستند در اندیشه کسب مرکزیت و ثقل مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن سایر بازیگران بوده و هرچه قدر مرکزیتِ یک بازیگر بیشتر، موجب کسب رتبه بالاتر، داشتن ارتباطات بیشتر و به دست آوردن موقعیت مطلوب‏تر آن میشود. تئوری مرکزیت شبکه ای می تواند به خوبی نقش کشورها را در درون شبکه ها و زیر شبکه های متعدد ژئوپلیتیکی توضیح دهد که در این تحقیق در چارچوب نظری از آن استفاده شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برپایه یافته های کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است؛ نشان می دهد منطقه خاورمیانه به عنوان یک شبکه ژئوپلیتیکی دارای زیر شبکه های متعددی است و میتوان از ۱۱ زیر شبکه ژئوپلیتیکی در آن نام برد که از مهمترین آنها می توان به زیر شبکه اسلام، انرژی، دموکراسی و زیر شبکه مقاومت اشاره کرد. ایران در بین کشورهای خاورمیانه مرکزیت بالایی در زیر شبکه های ژئوپلیتیکی این منطقه دارد. اما، این مرکزیت در همه زیر شبکها و در همه دورهای زمانی یکسان نبوده است نتایج نشان می دهد در دوران پهلوی مرکزیت ایران در زیر شبکه های غرب، امنیت و اقتصاد بوده و این مرکزیت در دوره جمهوری اسلامی بیشتر در زیرشبکه های ایدئولوژیکی مانند: تشیع و محور مقاومت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Geopolitical Center of Iran in the Middle East: A Comparative Study of the Pahlavi Periods and the Islamic Republic

نویسندگان [English]

 • Amir Gholami 1
 • Rasoul Afzali 2
1 M.A of Political Geography, University of Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
The geopolitical environment can be considered as a network within which there are different actors and actors. In this network, each of the actors has a different role, weight, importance, communication, and ability to influence and act. In such a way I can see a hierarchy of power, influence and influence in it. The geopolitical position of countries plays an important role in generating their power. Iran because of its ancient civilization. Having extensive natural resources; The population has a significant geopolitical centrality. Iran is a country whose power is greatly influenced by its geopolitical position. This study intends to make a comparative study of Iran's geopolitical centrality in the Pahlavi and Islamic Republic governments. The Middle East region, as a geopolitical network, has several sub-networks, and in total, we can name 11 geopolitical sub-networks, the most important of which are the sub-network of Islam, energy, democracy, and the sub-network of resistance.
 
Methodology
 The research method in this article is analytical-descriptive. The data and information in this article have been done using the library method and by studying articles, books and documents.
 
Results and discussion
The Middle East is a geopolitical network in which different actors compete for control and influence, and this competition takes place in several subnets. The Middle East Geopolitical Network has eleven geopolitical sub-networks Which include:  Resources, Economy and Energy, Shiism, Islam, Sunni, Arabs, Security, West, Resistance, Terrorism, Democracy, Gulf Cooperation Council Iran, as one of the countries in the Middle East region, has had a different position in these sub-networks in different periods.  In the Pahlavi era, the centrality of Iran was mostly related to the security, western and economic sub-networks but in the period of the Islamic Republic, they changed their nature and took on more ideological aspects. Before the 1979 revolution, Iran was more concentrated on the three networks of the West, security, and the economy. Under the Western network, which existed against the communist regime, and all the countries of the Middle East except Syria, South Yemen, and Iraq were present in this sub-network. Iran was highly centralized due to more advanced modernism than other countries
The security network included Iran and several other countries, including Pakistan, Saudi Arabia, and Turkey in order to counter the influence of communism and to defend the West, they realize that Iran is being considered by the Western powers and is centrally managing this network. The economic sub-network includes the oil countries of the region, in which Iran is the center of energy flow in the Middle East. The occurrence of the Islamic Revolution in February 1978 is the beginning of a new chapter in the contemporary history of Iran and established a republic based on Shiite Islam under the name of the Islamic Republic. This revolution caused many changes in Iran and the region Iran subnets in this period include Shiite subnets, democracy, and resistance. The Shiite sub-network includes Iran, Iraq, Bahrain, and Lebanon, with Iran as a key player, as opposed to the Saudi-led Sunni network. The geopolitical subnet of democracy also includes countries with democratic governments, including the United States and the West, Turkey, Iran, Lebanon, Iraq, and Israel. There is a fundamental contradiction in this subnet, and that is the presence of the West and Iran together. Iran is not very central in this sub-network. Iran argues for religious democracy in the face of the Western model of democracy. Religious democracy is influenced by the form of government of the Islamic Republic and is based on the two foundations of republic and Islam. Resistance-based subnets include Iraq, Syria, Hezbollah, Lebanon, Ansar al-Yamin, Hamas . These sub-networks have been formed in opposition to the West and seek to confront the West and allied countries with the West, especially Israel.
 
Conclusion
The Middle East is one of the most challenging regions in the world today due to its strategic location and the abundance of vital resources and the intervention of great powers. As a result, most countries and their governments are in crisis or are looking for weapons and ammunition for fear of war.  Iran, as one of the most important countries in the Middle East, is no exception to this rule. This article comparatively examines the geopolitical centrality of Iran in the two Pahlavi and Islamic Republic periods. Based on the findings of this study, the influential factor in Iran's geopolitical subnets in the Pahlavi period (West, security and economy) has been the West. In 1978, the Islamic Revolution of Iran led by Imam Khomeini won and the Islamic Republic of Iran became a country that did not belong to any of the ideologies of communism and capitalism and established its government based on the religion of Islam.  The victory of the Islamic Revolution causes a change in the geopolitical sub-networks of Iran in comparison with the Pahlavi era and new sub-networks with an ideological nature are formed (democracy, Shiite, resistance).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitical centrality
 • Iran
 • Middle East
 • Pahlavi period
 • The period of the Islamic Republic
 1. احمدی، سیدعباس و سادات موسوی، الهام (۱۳۸۵). نقش انرژی فسیلی در ژئوپلتیک جهانی انرژی، مجله راهبرد یاس، دوره2، شماره 7، صص. 423-۴۰۳.
 2. احمدی، عباس (1390). ایران، انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه، چاپ اول، تهران: موسسه­مطالعات­اندیشه­سازان­نور.
 3. احمدی، سید عباس؛ صادقی، علی و حسین خانی، روح اله (۱۴۰۰). تنگناها و چالش های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی، فصلنامه جغرافیا (فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره ۱۹، شماره ۶۹ ، صص. ۹۸-۸۳.
 4. افضلی، رسول (۱۳۹۶). روش شناسی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،چاپ اول، تهران: انتشارات­دانشگاه­تهران.
 5. افضلی، رسول؛ میرزاده، کوهشاهی؛ مهدی، محمودی؛ ابوالقاسم، سیدی و اصل، سیدمحمد (1399). رویکردی ژئوپلیتیکی به ضعف و عدم گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه موردی ایران و عریستان سعودی، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال شانزدهم، شماره4 ، صص. 263-234.
 6. اکبری، حسین (۱۳۸۸). پدیده مقاومت،بستر ساز اعمال قدرت فراملی جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست­دفاعی، دوره ۱۷ ، شماره ۶۶، صص. 193-151.
 7. آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷). ایران بین دو انقلاب، مترجمان: احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، چاپ یازدهم، تهران: نشرنی.
 8. باری، روبین (۱۳۶۳). جنگ قدرت­هادرایران، ترجمه: محمود مشرقی، چاپ اول، تهران: نتشارات­آشتیانی.
 9. برزگر،کیهان (۱۳۸۷). ایران، خاورمیانه و امنیت بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی، دوره22، شماره ۳ ، صص. ۶۵۳-۶۶۶.
 10. چمنکار، عباس (1385). دکترین نیکسون و ژاندارم خلیج فارس، ماهنامه­زمانه، شماره 52، صص. 51- 44.
 11. حافظ نیا، محمد رضا (۱۳۷۱). خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، چاپ اول، تهران: انتشارات­سمت.
 12. حافظ نیا، محمد رضا (۱۳۸۴). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ چهارم ، مشهد: انتشارات پاپلی.
 13. رحیم پور، علی (۱۳۸۱). تحولات ژئواستراتژیک درسده بیست و یکم و جایگاه منطقه و ایران، اطلاعات سیاسی -اقتصادی، دوره ۱۷، شماره ۱۸۳-۱۸۴، صص. ۶۱-۴۸ .
 14. سهیلی، فرامرز و عصاره، فریده (1392). مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی­واجتماعی، فصلنامه­مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره ۲۴، شماره 95، صص. 108-92 .
 15. سینائی، وحید (۱۳۸۴). دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات کویر.
 16. عزتی، عزت الله؛ فرجی راد، عبدالرضا و کاظمی وریج، مریم (۱۴۰۰). جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خارج نزدیک، با تاکید بر نقش نفت و گاز، فصلنامه جغرافیا( فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 19، شماره ۷۱ ،صص.۴۲-۲۳.
 17. عیوضی، محمد­رحیم (۱۳۸۹). مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی، مجله راهبرد یاس، شماره21 ، صص. 311-291.
 18. قاسمی، فرهاد (۱۳۹۰). نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
 19. کریمی، ابوالفضل (۱۳۹۶). نقش ج.ا. ایران در هویت بخشی به مجموعه امنیتی محورمقاومت، ماهنامه پژوهش ملل، دوره 2، شماره 20 ، صص. 14-1 .
 20. کوهن، سائول برنارد (۱۳۸۷). ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمه عباس کاردان، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه­ابرارمعاصرتهران.
 21. محمدی، ابراهیم؛ امیری، مرتضی و جمالی، حمید رضا (۱۳۹۸). مطالعه تطبیقی­محدودیت­های دموکراسی در ایران، فرانسه و آمریکا، فصلنامه مطالعات­حقوق، دوره 3، شماره 31، صص. 146_129.
 22. محمدی کنگرانی، حنانه؛ شامخی، تقی و حسین زاده، مهناز (1390). بررسی و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‏ای،فصلنامه مدیریت­دولتی، دوره سوم، شماره 6، صص. 164-149 .
 23. مختاری هشی، حسین و شمس، مجتبی (1396). تحلیل ژئوپلیتیک بحران یمن، مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی، دوره2، شماره 1، صص. ۱۹۳-۱۶۶.
 24. میرزاخانی سیلاب، رسول (۱۳۹۲). تاثیر ساختار ژئوپلیتیک منطقه ای ترکیه بر امنیت جمهوری اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی-مطالعات منطقه ای، به راهنمایی سید جواد صالحی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.
 25. میرزاده­کوهشاهی، مهدی (۱۳۹۲). تبیین اثر گذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر گسترش دموکراسی در خاورمیانه مطالعه موردی: ایران و عربستان سعودی، رساله دکتری جغرافیای سیاسی، به راهنمایی رسول افضلی و محمد باقر قالیباف و مشاوره زهرا پیشگاهی فرد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 26. نیکسون، ریچارد (۱۳۶۴). جنگ واقعی، صلح واقعی، ترجمه علیرضا طاهری، چاپ اول، تهران: انتشارات­کتابسرا.
 27. یزدان پناه درو، کیومرث؛ عبدی،عطااله؛ کامران، حسن و جوکار، فرزاد (۱۳۹۷). تحلیل ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی پدیده ریزگردها (مطالعه موردی:جنوب غرب آسیا)، فصلنامه جغرافیا( فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره16، شماره ۵۶، صص. ۵۱-۳۷.
 28. Abrahamian, E. (1998). Iran between tow revolutions, Tehran, ney [Persian].
 29. Afzali, R. (2017). Methodology in political geography and geopolitics, Tehran, university of Tehran, publications. [Persian].
 30. Afzali, R. Mirzade koohshahi, M. mahmoodi, A. & Seydiasal, M. (2020). A Geopolitical Approach Toward Deficit and Non- Growth of Democracy in The Middle East [Case Study: Iran and Saudi Arabia], international geopolitics QUARTERLY,vol.16,no. 4, pp. 234-263.[Persian] http://journal.iag.ir/article_120285.html
 31. Ahmadi, A. & sadat mousavi, E. (2006). The role of fossil energy in global energy geopolitics, rahbord yas magazine, No.7, pp. 403-423. [Persian].
 32. Ahmadi, A. (2011). Iran, the Islamic revolution and Shiite geopolitics,Tehran, institute motaleat andishe sazan noor ,publications. [Persian].
 33. Ahmadi,A., Adeghi, A. & Hossien khani, R. (2021). Strategic and geopolitical bottlenecks and challenges of the Zionist regime, Quarterly Journal of Geography (International Quarterly Journal of the Iranian Geographical Society),Vol.19, No.69, pp.83-98. [Persian].  http://dor.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.19.69.5.3
 34. Aivazi, M. (2010). Comparison of religious democracy and liberal democracy, rahbord yas magazine, No.21, pp. 291-311. [Persian]. http://ensani.ir/fa/article/272216/
 35. Akbari, H. (2009). The phenomenon of residence cause of exercising transnational power of the islamic republic of iran, defense policy magazine, Vol.17, No. 66, pp. 151-193. [Persian]. https://journals.ihu.ac.ir/article_202861.html
 36. Barry, R. (1984). War of powers in iran,ashtiany publications. [Persian].
 37. Barzegar, K. (2008). Iran, middle east and international security, Foreign Policy Quarterly, Vol. 22, No3, pp. 653-666. [Persian]. http://fp.ipisjournals.ir/article_9671.html  
 38. Bower,E. Heibert, M. Nguyen, & Poling, G. (2015). Southeast Asia’s Geopolitical Centrality and the U.S.-Japan Alliance,new York and London,rowman and littlefield. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/
 39. Chamankar, A. (2006). The Nixon Doctrine and the Persian Gulf Gendarmerie, zamane Quarterly, No.52, pp. 44-51. [Persian]    
 40. Degenne, Alain. & Forse, M. (1999). Introducing Social Networks. London: SagePublication.
 41. Ezati,A., farajirad, A. & kazemivarij, M. (2021). The position of Russia's geo-economy in the near foreign countries, with an emphasis on the role of oil and gas, Quarterly Journal of Geography (International Quarterly Journal of the Iranian Geographical Society),Vol.19, 71,pp.23-42. [Persian]. http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1400.19.71.2.9
 42. Ghasemi, F.(2011). Theories of International Relations and Regional Studies, Tehran, mizan publications. [Persian].
 43. Hafeznia, M. (1992). The Persian Gulf and the role of the Strait of, Tehran, samt publications. [Persian].
 44. Hafeznia, M. (2005). Geopolitical principles and concepts, mashhad , popoli  [Persian].
 45. Karimi, A. (2017) The role of the Islamic Republic. Iran in identifying the security complex of the Resistance Organization, Monthly Research of Nations, Vol.2, No. 20, pp. 1-14. [Persian]. https://civilica.com/doc/667210/  
 46. Kilduff, M. & Tsai, W. (2003). Social networks and organizations. London: Sage Publications.
 47. Kohen, S. (2008) The geopolitics of the world system, Tehran, abrar moaser institute publications. [Persian].
 48. Merz, A. (2018). Asean centrality in managing a geopolitical jigsaw puzzle, foreign affairs,No.25.
 49. Mirzade koohshahi, M. (2013). Explaining the Impact of Geopolitical Factors on the Expansion of Democracy in the Middle East Case Study: Iran and Saudi Arabia, phd thesis in geopolitical geography, under the guidance of drs rasoul afzali and mohammad bagher ghalibaf, university of Tehran. [Persian].
 50. Mirzakhanisilab, R. (2013). The Impact of Turkey's Regional Geopolitical Structure on the Security of the Islamic Republic, master dissertation in Political Science-Regional Studies, , under the guidance of dr javad salehi , university of shiraz. [Persian]   
 51. Mohammadikangarani, H., shamekhi,T. & hossienzade, M. (2011). Network analysis of formal and informal inter-organizational relations using network analysis, Government Management Quarterly, Vol.3, No.6, pp.149-164. [Persian]. https://jipa.ut.ac.ir/article_22434.html   
 52. Mohammadi, E., Amiri, M. & jamali, H. (2019). A comparative study of the limitations of democracy in iran, france and the united states, journal of legal studies,Vol.3, No.31, pp. 129-146. [Persian]. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1487033/
 53. Mokhtarihashi, H. & Shams, M. (2017). Geopolitical Analysis Of Yemen Crisis,  POLITICAL GEOGRAPHY QUARTERLY, 2, No.1, pp. 31-35. [Persian]. https://pg.um.ac.ir/article_25373.html
 54. Nasr, V. (2006). When the Shiites rise, in foreign affairs, July/august 2006.
 55. Nixon, (1985). The real war, real peace,Tehran,ketabsara publications. [Persian].
 56. Noi, A. (2014). A Clash of Islamic Models; current trends in Islamist ideology, Hudson Institute. Retrieved 16 April 2014 Review, Vol.15, pp.92-114.
 57. Rahimpoor, A. (2002). Geostrategic developments in the 21st century and the position of the region and Iran, Political-economic information,Vol.17, No.183-184, pp. 48-61. [Persian].
 58. Scott, J. (2000). Social Network Analysis(A Handbook), second edition,London,Sage Publications.
 59. Sinaei,V. (2005). Absolute government, military, and politics in Iran,Tehran, kavir publications. [Persian].
 60. Soheili, F. & Asare, M. (2013). Concepts of centrality and density in scientific and social networks, National Library and Information Studies Quarterly,Vol.24, No.95, pp. 92-108. [Persian]. http://ensani.ir/fa/article/328258/ 
 61. Yazdanpanah, K. Abdi, A. Kamran, H. & Joker, F. (2018). Geopolitical analysis of environmental security of micro dust phenomenon (case study: Southwest Asia) , Quarterly Journal of Geography (International Quarterly Journal of the Iranian Geographical Society),Vol.16, No.56, pp.37-51. [Persian], http://mag.iga.ir/article_253494.html