دوره و شماره: دوره 20، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 1-203 (زمستان 1401صفحۀ203-1. ) 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی پیامدهای نظام برنامه ریزی روستایی کشور در استان خراسان شمالی

صفحه 21-35

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


علمی - پژوهشی

بازآفرینی شهری با تأکید بر ذهنیت کارشناسان از آسیب‌های حاصل از بافت‌های فرسوده ( مطالعه موردی: شهر زنجان)

صفحه 129-145

حسن حکمت نیا؛ محمد رسولی؛ سید ولی الله میرحسینی؛ جواد جهانگیر زاده؛ احمد کریمی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقایسه‌ میزان تأثیرپذیری جزایر حرارتی از وقوع امواج گرمایی در شهرهای کرمانشاه و ایلام

صفحه 147-163

رقیه ملکی مرشت؛ بهروز سبحانی؛ مسعود مرادی


علمی - پژوهشی

طراحی مدل سنجش قدرت نرم کشورهای جهان

صفحه 165-190

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیرفخریان


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

صفحه 191-203

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی