پیوند بین گردشگری و فعالیت های کشاورزی در راستای پایداری محیط، با تاکید بر نگرش های جوامع محلی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای جغرافیای روستایی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

امروزه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی صرفا به گشت و گذار در طبیت تعبیر می شود و عملا قوانین و برنامه های هدفمندی به این منظور تعریف نشده است که بتواند با توجه به ظرفیت های موجود در مناطق مختلف روستایی، نوع خاصی از گردشگری شکل گیرد، این ضعف در قوانین می تواند آسیب های جبران ناپذیری به محیط های حساس و شکننده وارد ساخته و نواحی روستایی را با چالش روبرو کند. به-همین منظور هدف این پژوهش مطالعه ظرفیت های موجود در روستاها و برنامه ریزی برای گردشگری است، به خصوص در بخش کشاورزی که اشتغال اصلی جوامع محلی را شامل می شود، و کاربری صحیح این منابع پایداری محیطی را به همراه خواهد داشت. در این پژوهش منطقه مورد مطالعه، نواحی روستاهایی حوضه تیرم رود (رودخانه شیرود)، واقع در شهرستان تنکابن است که دارای ظرفیت های بسیاری مرتبط با بخش کشاورزی بوده و همچنین مورد توجه گردشگران زیادی هم به صورت روزانه و هم گردشگران خانه های دوم قرار گرفته است. روش تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان 7 روستای منتخب در حوضه تیرم رود بخش مرکزی شهرستان تنکابن تشکیل می دهند. معیار انتخاب روستاها به روش تخمینی و براساس شناخت محقق بوده و نیز برای انتخاب جامعه نمونه تحقیق (کشاورزان) از روش کوکران استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه تهیه شده است و نتایج نشان می دهد که مولفه های دلبستگی و مشارکت کشاورزان وضعیت مطلوبی دارند و در مقابل مولفه مدیریتی و برنامه ریزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.


کلیدواژگان:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The link between tourism and agricultural activities in the direction of environmental sustainability, with emphasis on the attitudes of local communities

نویسندگان [English]

  • M. Jamaalpoor 1
  • Z. Heydari 2
1 Professor of Urban Geography, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD student in rural geography, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, tourism activities in rural areas are simply interpreted as sightseeing in nature, and no purposeful laws and programs have been defined in order to be able to form a specific type of tourism according to the existing capacities in different rural areas. This weakness in laws can cause irreparable damage to sensitive and fragile environments and challenge rural areas. For this reason, the purpose of this research is to study the existing capacities in villages and planning for tourism, especially in the agricultural sector, which includes the main employment of local communities, and the correct use of these resources will bring environmental sustainability. In this research, the studied area is the villages of the Tiram River basin (Shirud River), located in Tankabon city, which has many capacities related to the agricultural sector and has also attracted the attention of many tourists, both daily and second home tourists. Is. The research method is practical in terms of purpose and based on descriptive-analytical nature. The statistical population of the research is made up of farmers from 7 selected villages in the Tiram river basin in the central part of Tankabon city. The selection criteria of the villages was based on the estimation method and based on the knowledge of the researcher, and the Cochran method was used to select the research sample population (farmers). The required information has been prepared using a questionnaire and the results show that the components of farmers' attachment and participation are in a favorable condition, while the management and planning component is in an unfavorable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural tourism
  • environmental sustainability
  • attitude
  • rural areas
  • Tonkabon