گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه اقتصادی پایدار در جوامع محلی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، ایران.

چکیده

روستاها و شهرها به شکل فزاینده ای تمایل دارند تا از طریق توسعه رویدادها، فرهنگ و طبیعت خود را با گردشگران به اشتراک بگذارند. برگزاری این رویدادها موجب ایجاد درآمد در جوامع محلی می شود. این مقاله به دنبال بررسی نقش گردشگری رویداد به عنوان ابزاری در جهت تنوع بخشیدن و توسعه اقتصادی پایدار جوامع محلی است. بررسی جشنواره گل غلطان به عنوان مطالعه موردی مشخص نمود بیش از نیمی از بازدیدکنندگان از نحوه برگزاری جشنواره راضی، علاقه مند به بازدید مجدد و توصیه آن به آشنایان خود هستند. از طرفی گردشگری موجب تقویت اقتصاد جامعه محلی می گردد. در این نمونه، گردش پول ایجاد شده توسط نیمی از بازدیدکنندگان جشنواره با/بدون اقامت شبانه، بیش از متوسط هزینه سفرهای داخلی هر خانوار در ایران بوده است، برای حفظ مشتریان وفادار و استفاده از گردشگری رویداد به عنوان ابزاری جهت تنوع بخشی به اقتصاد محلی، در گام اول بایستی عوامل انگیزشی موثر بر حضور در رویداد جهت تنظیم دقیق برنامه های بازاریابی و توسعه گردشگری متناسب با نیاز بازارهدف، شناسایی گردد. نتایج تحلیل عاملی 37 مورد انگیزشی بر روی 287 بازدیدکننده، 6 عامل گل غلتان وخانواده، اکتشاف فرهنگی، اجتماعی شدن، بومی، تازگی و فرار را برای حضور گردشگران در این جشنواره مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Event tourism is a solution for sustainable economic development in local communities

نویسنده [English]

  • R. Mirzaie
Member of the Faculty of Mazandaran University, Iran.
چکیده [English]

Villages and cities are increasingly willing to share their culture and nature with tourists through the development of events. Holding these events generates income in local communities. This article seeks to investigate the role of event tourism as a tool for diversification and sustainable economic development of local communities. The Goltan Flower Festival investigation as a case study revealed that more than half of the visitors are satisfied with the way the festival was held, are interested in visiting again and recommending it to their friends. On the other hand, tourism strengthens the economy of the local community. In this example, the cash flow created by half of the festival visitors with/without overnight stay was more than the average cost of domestic trips of each household in Iran, to maintain loyal customers and use event tourism as a tool to diversify the local economy. In the first step, motivational factors affecting attendance at the event should be identified in order to accurately adjust marketing and tourism development plans according to the needs of the target market. The results of the factor analysis of 37 motivational items on 287 visitors identified 6 factors of Gol Gholtan and family, cultural exploration, socialization, locality, novelty and escape for the participation of tourists in this festival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event tourism
  • local economy
  • sustainable development
  • motivation
  • Ain Gol Gholtan festival