تحلیل انگیزاننده های مشارکت در توسعه گردشگری پایدار از دیدگاه ساکنان محلی منطقه حفاظت شده دز

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، خوزستان، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل انگیزاننده های مشارکت در توسعه گردشگری پایدار از دیدگاه ساکنان محلی منطقه حفاظت شده دز به تحریر درآمدهاست. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان هفده روستای منطقه حفاظت شده دز با جمعیت 6764 نفر می باشد که تعداد 352 نفر بر اساس جدول مورگان و تاکمن و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخت که روایی آن با نظر تیمی از متخصصان موضوعی تایید گردید. به منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد که مقادیر بین 80/0 تا 87/0 به دست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهم ترین انگیزه ساکنان محلی برای مشارکت در فعالیت های توسعه گردشگری پایدار، «اختصاص امتیازاتی از طرف دولت به مشارکت کنندگان در حفاظت از محیط زیست»، «افزایش فرصت های تفریح و امکانات رفاهی روستا و منطقه»، «توجه بیشتر دولت به منطقه»، «احساس افتخار و تعلق خاطر نسبت به منطقه»، «علاقه به فعالیت های گردشگری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی و چشم اندازهای منطقه» بوده است. همچنین سه متغیر رضایت ازپیامدهایزیست محیطی گردشگری، رضایت از پیامدهای اجتماعی گردشگری، رضایت از پیامدهای اقتصادی گردشگری،44درصد از تغییرات متغیر وابسته «انگیزه مشارکت ساکنان محلی در فعالیت های توسعه گردشگری پایدار» راتبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of motivations for participation in the development of sustainable tourism from the perspective of local residents of Dez protected area

نویسندگان [English]

  • M. Ghanian
  • A. Hadheminejad
University of Agriculture and Natural Resources, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the motivators of participation in the development of sustainable tourism from the point of view of the local residents of the protected area of Dez Be Tahrir. The statistical population of the research includes residents of seventeen villages of Dez protected area with a population of 6764 people, of which 352 people were selected as a sample based on Morgan and Tuckman's table and using random sampling method. Data was collected through a researcher-made questionnaire, the validity of which was confirmed by the opinion of a team of subject experts. For its reliability, Cronbach's alpha coefficient was used, and the values between 0.80 and 0.87 were obtained. The results of the research showed that the most important motivation of local residents to participate in sustainable tourism development activities is "the allocation of privileges by the government to participants in environmental protection", "increasing recreation opportunities and amenities of the village and region". "Government's more attention to the region", "Feeling of pride and belonging to the region", "Interest in sustainable tourism activities and protection of natural resources and perspectives of the region". Also, three variables of satisfaction with environmental consequences of tourism, satisfaction with social consequences of tourism, satisfaction with economic consequences of tourism, explain 44% of changes in dependent variable "motivation of local residents to participate in sustainable tourism development activities".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • participation
  • sustainable tourism development
  • environment
  • business