دولت، جامعه و گردشگری روستایی در ایران، تاملی بر گفتمان نوسازی و تقابل ذینفعان ملی و محلی

نویسنده

چکیده

دغدغه بسیاری از تحقیقات روستایی در حال حاضر معطوف به فهم این موضوع است که اساسا چه ساختارهایی به طورکلی بر جامعه روستایی و بخصوص گردشگری مرتبط با آن حاکم می باشد. آنچه که مشهود است برخی دل نگرانی های اقتصادی نسبت به سنتی بودن (ناکارایی) جامعه روستایی دارند و برخی دیگر کیفیت کنونی روستاها را با یک دیدگاه آرمان گرایانه اساس هویت ملت (موزه طبیعی و فرهنگی) دانسته و خواستار حفظ و پایداری شوونات آن هستند. بهرحال، در شناسایی قدرت های شکل دهی به اقتصاد(گردشگری) روستایی نباید به توسعه دهندگان و حفظ کنندگان اکتفا کرد، بلکه ضرورت دارد بحث را به سمت گفتمان سوق داد: یعنی به تصویر کشیدن چگونگی نقش گفتمان ها در برخورد با روستابودگی و فعالیت های گردشگری مرتبط با آن. مقاله حاضر نحوه گسترش گردشگری در سکونتگاه های روستایی را مرتبط با گفتمان «نوسازی» می داند و با تاسی از آن پیگیر گسست/پیوند سیاست گذاری های متولیان توسعه و ساکنین محلی (روابط دولت و مردم) در سطح اقتصاد روستایی خواهیم بود. در ادامه به این ضرورت می-رسیم که روستابودگی در کشور بواسطه یک گفتمان «جایگزین» از نوسازی معنی پیدا کرده و در برخورد با سیاست های ارائه شده تقاضای استقلال محلی و منطقه ای دارد. در نهایت، نیروهای شکل دهنده به روستا در یک موضع یک سویه و غیر واقع بینانه انتظار پس دادن نتایجی از این جامعه روستایی دارند (رشد و عملکرد بالای اقتصادی) که از توان شرایط کنونی جوامع محلی(امکانات و زیرساخت ها) خارج است و با رویکرد محض به گردشگری روستایی به دنبال طرح های جاه طلبانه ای هستند که همواره کمترین مشارکت های محلی را می طلبد (گسست حلقه های تصمیم گیری و ساکنین محلی).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government, society and rural tourism in Iran, a reflection on the discourse of modernization and the confrontation of national and local stakeholders

نویسنده [English]

  • R. Khosrobeygi
چکیده [English]

The concern of many rural researches is currently focused on understanding what structures govern the rural society in general and tourism related to it in particular. What is evident is that some people have economic concerns about the traditionality (inefficiency) of the rural society, and others consider the current quality of the villages as the basis of the nation's identity (a natural and cultural museum) with an idealistic view and demand the preservation and sustainability of the village. However, in identifying the powers of shaping the rural economy (tourism), one should not be limited to the developers and maintainers, but it is necessary to move the discussion towards the discourse: that is, to portray the role of the discourses in dealing with rurality and its activities. Tourism related to it. The present article regards the development of tourism in rural settlements as related to the "renovation" discourse, and with that, we will follow the discontinuity/connection of the policies of the development trustees and local residents (government-people relations) at the level of the rural economy. In the following, we come to the necessity that rurality in the country has gained meaning through an "alternative" discourse of modernization and demands local and regional independence in dealing with the presented policies. Finally, the forces shaping the village in a one-sided and unrealistic position expect results from this rural community (growth and high economic performance) that are beyond the capacity of the current conditions of local communities (facilities and infrastructure) and with The pure approach to rural tourism is looking for ambitious plans that always require minimal local participation (breaking decision-making circles and local residents).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • modernization
  • local independence
  • decentralization
  • tourism
  • village